การเชื่อมงานโลหะบางๆ

การเชื่อมงานโลหะบางๆ ให้แนบเนียนด้วยการเชื่อมแบบ TIG

เชื่อมงานบางๆ เนียนๆ ด้วยวิธีการแบบ TIG
มารู้จักหลักการทำงานกันก่อนครับ

หลักการเชื่อมอาร์คทังสเตนโดยใช้ก๊าซปกคุลมแนวเชื่อม

การเชื่อมอาร์คทังสเตนโดยใช้ก๊าซปกคุลมแนวเชื่อม(Gas Tungsten Arc Welding: GTAW)

เป็น กระบวนการเชื่อมที่อาศัยการอาร์ค ระหว่างขั้วทังสเตน และ วัสดุที่นำมาเชื่อม ซึ่งกระบวนการนี้โดยทั่วไปเรียกว่า TIG (Tungsten Inert Gas) การเชื่อมแบบนี้เป็นการเชื่อมที่อาศัยก๊าซเฉื่อยซึ่งโดยมากจะใช้ก๊าซ อาร์กอน (Ar) และ ฮีเลียม (He) เป็นก๊าซปกคลุม ในส่วนของคู่มือเล่มนี้กระบวนการเชื่อม TIG จะอาศัยมาตรฐานของ JIS (Japanese Industrial Standards)

                หมายเหตุ  การเชื่อม TIG เป็นสาขาหนึ่งในกระบวนการเชื่อมอาร์คทังสเตน (GTAW) โดย สมาคมช่างเชื่อมแห่งอเมริกา (American Welding Society : AWS ) ได้ให้นิยามเป็น  GTAW เนื่องจาก ก๊าซที่นำมาปกคลุมแนวเชื่อมนั้น ได้มีการประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย ไม่ได้จำกัดใช้แต่เฉพาะก๊าซเฉื่อยเท่านั้น

1-1     หลักการเชื่อม TIG

 

17953_Tig

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-1 แสดงถึงหลักการเชื่อม TIG

การเชื่อมแบบนี้จะใช้ลวดทังสเตนเป็นขั้วอิเล็กโทรด(ไม่มีการเผาไหม้ลวด)และอาจจะมีการเติมลวดเชื่อมหรือไม่เติมก็ได้ การอาร์คไฟฟ้าจะถูกสร้างจากกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำและละอองของก๊าซที่ปกคลุม

เครดิตเว็บ: http://www.tpa.or.thComments are closed.