แหล่ไฟแล๊บ ๑ – สีแพร เมฆาลัย Seepla Maekalai

http://www.youtube.com/watch?v=FK1o8yU228c&feature=player_embedded”

ภาพที่ 1สีแพร เมฆาลัย Seepla Maekalai


ชาติเรามี สมัญญา ว่าชาติไทย

เป็นชาติใหญ่ แต่โบราณ นานหนักหนา

ศิลปะ ศิลปิน ถิ่นหรรษา

เมืองสยาม สมญา นามว่าไทย

Click here to read more »