‎[*ช่องสุดท้าย] …ของ นายก Pu

ภาพที่ 1ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

“ให้หักได้โดยตรงจากเงินที่ต้องเสียภาษี โดยเป็นการหักหลังจากที่คำนวณภาษีเสร็จแล้วใน*ช่องสุดท้าย …”

บ้านหลังแรก ยกเว้นภาษีเงินได้ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ …เป็นจํานวนเท่ากับภาษีเงินได้ที่คํานวณจาก เงินได้สุทธิ หรือที่ต้องชําระก่อนการคํานวณเครดิตภาษี

แต่ไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าของ อสังหาริมทรัพย์นั้น

.


[*ช่องสุดท้าย] …ของ นายก Pu

บ้านหลังแรก…  &nbspยกเว้นภาษีเงินได้

                            


[*ช่องสุดท้าย] …ของ นายก Pu

“ให้หักได้โดยตรงจากเงินที่ต้องเสียภาษี โดยเป็นการหักหลังจากที่คำนวณภาษีเสร็จแล้วใน*ช่องสุดท้าย …”

บ้านหลังแรก ยกเว้นภาษีเงินได้ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ …เป็นจํานวนเท่ากับภาษีเงินได้ที่คํานวณจาก เงินได้สุทธิ หรือที่ต้องชําระก่อนการคํานวณเครดิตภาษี

แต่ไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าของ
อสังหาริมทรัพย์นั้น

…เงินได้-ค่าใช้จ่าย-ลดหย่อนตัวเอง-ลดหย่อนบิดา-ลดหย่อนมารดา-ลดหย่อนประกันสังคม-ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต-อัตราภาษี หักยกเว้น 150,000 แรก

=เงินได้สุทธิ X อัตราภาษี10%

=จำนวนภาษีเงินได้ที่ต้องเสีย [*ช่องสุดท้าย]

…360,000-60,000-30,000-30,000-30,000-9,000-50,000-150,000
=
1,000 X 10%

=100 บาท [*ช่องสุดท้าย]พระราชกฤษฎีกา


ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๒๘)

พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๒ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
ให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุด
ที่มีมูลค่าไม่เกินห้าล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่ อาศัยของตน เป็นจํานวนเท่ากับภาษีเงินได้ ที่คํานวณ
จากเงินได้สุทธิ หรือที่ต้องชําระก่อนการคํานวณเครดิตภาษี
แต่ไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าของ อสังหาริมทรัพย์นั้น

ปูแดง Poo Daeng
– Kani Doraku

ภาพที่ 2.[*ช่องสุดท้าย] …ของ นายก Pu

                            

  …wannaprasart blog.

ข้อความ
แบ่งปัน

….Trackbacks/Pingbacks

  1. 2cn48527tbx34cwtv425d
  2. nt54wcm85nvw4t4covtw
  3. 2r34cyrn64tc24t2xw3w3
  4. 298cn54mr25cnt5nctrw
  5. 3n9ct5mwn9cwntctvbyb3vebce

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.