wannaprasart mblog

Archive forตุลาคม 19th, 2010

ฝากใจ – ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ(Winida Music)

ฝากใจ - ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ(Winida Music)

2.เจ็บในใจ เก็บไว้ไม่อาจบอกใคร

น้ำตาหลั่ง อยู่เพียงผู้เดียวลำพัง

อธิษฐาน และร้องขอต่อพระองค์

โปรดทรงฟังคำคร่ำครวญจากใจ (ร้องรับ)

Click here to read more »