wannaprasart mblog

ตราตุล ดุลยภาพ…(ฉบับพันธมิตร)


.ตราตุล ดุลยภาพ…
(ฉบับพันธมิตร)


เอาประชา เป็นฐาน ของคันชั่ง

ดุนเสาดั้ง ตั้งตรง จำนงหมาย

จับคานชั่ง วางลง ตรงเสาปลาย

สัมผัสท้าย ที่ปลายสุด จุดสมดุล

จานซ้ายนั่น “พันธมิตร” จิตหาญกล้า

จานชั่งขวา “การเมืองใหม่” ใจเกื้อหนุน

ทั้งซ้าย-ขวา ตราชูธรรม คอยค้ำจุน

เกิดตราตุล ดุลยภาพ กับสังคมสำนวน สุเทพ วรรณประสาท

ปรับปรุงสำนวน 29 กรกฏา 2552


…สัมผัส…อย่างลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน…

        ตราตุล ดุลยภาพ…(ฉบับพันธมิตร)


        เอาประชา เป็นฐาน ของคันชั่ง


        ดุนเสาดั้ง ตั้งตรง จำนงหมาย


        จับคานชั่ง วางลง ตรงเสาปลาย


        สัมผัสท้าย ที่ปลายสุด จุดสมดุล

        จานซ้ายนั่น “พันธมิตร” จิตหาญกล้า


        จานชั่งขวา “การเมืองใหม่” ใจเกื้อหนุน


        ทั้งซ้าย-ขวา ตราชูธรรม คอยค้ำจุน


        เกิดตราตุล ดุลยภาพ กับสังคม

        สำนวน สุเทพ วรรณประสาท

        ปรับปรุงสำนวน 29 กรกฏา 2552


                            ข้อความ

textarea {color:#620108;}