shura19 blog

2015 Archive

Mar 04

เปลี่ยนกระจกใหม่ ควรเลือกกระจกรถยนต์ OEM กระจกรถยนต์จากศูนย์ หรือกระจก Aftermarket ดี   รู้ข้อแตกต่าง ในกรณีที่คุณจะต้องเปลี่ยนกระจกรถยนต์บานใหม่ คุณอาจจะต้องเผชิญการตัดสินใจระหว่างการเลือกใช้กระจกรถยนต์ OEM (Original Equipment Manufacturer) กระจกรถยนต์จากศูนย์ หรือกระจก Aftermarket และเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุด คุณจึงจำเป็นต้องรู้ถึงข้อแตกต่างของกระจกแต่ละประเภทเหล่านี้ บริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่จะไม่ผลิตกระจกรถยนต์ของตนเอง แต่มักจะจ้างให้โรงงานลิตกระจกรถยนต์เฉพาะทางและเชี่ยวชาญผลิตให้ และโรงงานผลิตกระจกรถยนต์เหล่านี้จะต้องดำเนินงานตากฎและผลิตตามแบบของ บริษัทรถยนต์ที่ว่าจ้างอยางเคร่งครัด หลังจากนั้น กระจกรถยนต์ที่ถูกผลิตขึ้นตามแบบก็จะถูกนำส่งไปที่ศูนย์ประกอบรถยนต์และถูก ติดตั้งมาพร้อมกับรถใหม่ของคุณ เนื่องจากชิ้นส่วนกระจกรถยนต์เป็นการว่าจ้างโรงงานนอกผลิต บริษัทรถยนต์จึงมีการเปิดประมูลงานและมักเลือกโรงงานผลิตกระจกรถยนต์ที่เสนอ เงื่อนไขและราคาดีที่สุดให้ นี่จึงเป็นเหตุผลว่า เหตุใดกระจกรถยนต์ของรถรุ่นเดียวกันอาจจะถูกผลิตโดยโรงงานคนละโรงงาน กล่าวคือ เมื่อถึงเวลาที่คุณต้องการจะเปลี่ยนระจกรถยนต์บานใหม่ บริษัทรถยนต์ของคุณอาจจะมีสัญญาผลิตกระจกกับโรงงานกระจกรถยนต์รายใหม่ ดังนั้นคุณจึงอาจได้รับกระจกคุณภาพ OEM แบบเดียวกัน แต่ผลิตจากโรงงานกระจกรถยนต์อีกแห่งที่ต่างจากกระจกที่มากับรถยนต์ของคุณใน ตอนแรก   กระจกรถยนต์ OEM กระจกรถยนต์ OEM คือกระจกรถยนต์แบบเดียวกันกับกระจกรถยนต์ที่ถูกติดตั้งออกมาจากศูนย์รถยนต์ ตอนคุณซื้อรถใหม่ กระจกรถยนต์เหล่านี้อาจจะไม่ได้ถูกผลิตขึ้นจากโรงงานเดียวกันกับกระจกรถยนต์ ที่ติดตั้งมากับรถของคุณ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพ จะไม่มีข้อแตกต่างใดๆเลย เพราะเนื่องจากกระจกรถยนต์เหล่านี้จะถูกผลิตภายใต้กฎและการควบคุมของบริษัท รถยนต์ ดังนั้น กระจกรถยนต์ที่ออกมาจะเทียบเท่ากระจกเดิมของคุณอย่างไม่มีข้อแตกต่าง […]

Read the rest of this entry »