septimus' blog

Posts from ‘November, 2009’

หลักจักรวาลสองประการ

 Photobucket

 

 

ภายใต้กฏสวรรค์แลแผ่นดินไร้ผู้สามารถหลบลี้

 

 

 

 

หนึ่งนั้นเป็นแบบแผนโดยธรรมชาติ อีกหนึ่งนั้นเป็นหน้าืที่

 

 

บุตรนั้นต้องรักบิดามารดาของตัว นี่เป็นธรรมชาติมิอาจลบล้างออกจากหัวใจใครได้แลมันย่อมเป็นหน้าที่

 

 

สำหรับคนผู้หนึ่งพึงรับใช้พระเจ้าแผ่นดินของตัวไม่ว่าจะไปอยู่ ณ.ที่ใดต้องมีพระเจ้าแผ่นดินอยู่เพียงองค์เดียวของเขา

 

 

 

 

แลการเป็็นข้าช่วงใช้ของพระเจ้าแผ่นดินนั้นต้องด้วยน้ำใสใจจริงของคนผู้นั้นโดยมิคำนึงว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้น นี่ย่อมเป็นความซื่อสัตย์ที่สมบูรณ์เีพียบพร้อมแล้ว

 

 

การรับใช้ด้วยจิตใจแืืืท้ๆของคนผู้หนึ่่ง มิอาจหวั่นไหวได้ด้วยความเศร้าแลความยินดี ยอมรับมิว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้น นี่ย่อมเป็นคุณธรรมที่แท้

 

 

 

 

 

จงกระทำในสิ่งที่ต้องกระทำ แลไม่ต้องให้ความคิดใดๆแก่ตัว-เอง แล้วดังนี้-จะมิมีเวลามาคิดในเรื่องรักชีวิตหรือกลัวความตาย

 

ลำดับความสำคัญ

Photobucket

 

 

ชายคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรง

ฝูงนกบนฟ้า

 

Photobucket 

 

ยามที่ฝูงนกบิน

 

 

ย่อมอยู่ในแนวหัวธนูเสมอ

 

 

สันดานเก่า

 

Photobucket

 

 

อ่านบทความ ๒ บทนี้แล้วให้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่า ยังไง้ยังไงในจิตใต้สำนึกของผีป่าเอ้ยเพื่อนบ้านอย่างเขมรก็มองเห็นเราเป็นมหาอำนาจเก่่งกาจกว่าอยู่ดี

 

ไม่งั้นไม่เล่นฟอร์มเดิมนี้หรอก…ลอบกัด ซ้ำเติม

 

 

Gold

ใต้เข่าผู้ชายมีทองคำ

 

อาหมวยสมัยขงจื๊อได้รับการปลูกฝังกันมาเช่นนี้

 

แต่สมัยนี้

 

ใต้เข่าอาตี๋อาหมวยต่างก็มีทองคำเหมือนกัน

 

 

 

 

 Photobucket

ลูกชาย : Healthy looking big baby

 

Photobucket 

 

 

เห็นข่าวลูกชายโตวันโตคืนในท่ามกลางความรักความเอาใจใส่เป็นอย่างดีโดยทีมงานสวนสัตว์ทารองก้าแล้วเราปลื้มจริงๆ  

 

 

นับเป็นโชคดีของลูกชายเหลือเกิน…ได้อยู่ใกล้ชิดได้รับความรักความอบอุ่นจากแม่แล้วยังไม่พอ ยังมีความรักความห่วงใยที่มากมายจากชาวออสซี่ีอีกด้วย

 

 

วันเพ็ญเดือนสิบสอง

 

 

 

 

Photobucket  

 

 

วันเพ็ญเดือนสิบสอง