Manager.co.th

Dec 15

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เชิญร่วมงานแถลงข่าวโครงการ

Posted in PR News      Tagged , Comments Off on สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เชิญร่วมงานแถลงข่าวโครงการ

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เชิญร่วมงานแถลงข่าวโครงการ

        “BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยนำกรอบแนวคิดการออกแบบสนามเด็กเล่น มาจากการวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้การพัฒนาสมองจากหนังสือ “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” ซึ่งให้ความสำคัญกับการเล่นตามธรรมชาติในทุกช่วงอายุ

พร้อมเสวนาหัวข้อ “BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท” โดยคุณอารยะ  มาอินทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์ประเสริฐ  บุญเกิด ที่ปรึกษางานพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ สบร. ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจารย์ดิสสกร  กุนธร  สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ และคุณหวั่น แตงทิพย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑

ในวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องอัลติจูด ชั้น 25 โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

 

นายอารยะ มาอินทร์

คุณอารยะ  มาอินทร์