madonalily blog

Just another weblog

พลังประชาชน พลังบริสุทธิ์

November8

                               ความพยายามที่จะผลักดันพ.ร.บ.นิรโทษ อัปยศ ให้เป็นผลสำเร็จ     ทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า  ทุกเพศ  ทุกวัย   ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า   นักศึกษา   นักวิชาการ  นักธุรกิจ    ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ตื่นรู้และมีปัญญา    ออกมาชุมนุมคัดค้านกันทั่วประเทศจำนวนมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย      บางที่มากันเป็นหมู่คณะ   บางที่ก็ต่างคนต่างมากันอย่างอิสระโดยไม่มีใครว่าจ้าง   ด้วยหัวใจที่รักความถูกต้องเป็นธรรม     และมีอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่อยากจะให้ประเทศไทยดีขึ้นกว่าเป็นอยู่     มาชุมนุมกันโดยสงบด้วยหัวใจที่เบิกบาน

                                ไม่เพียงแต่พ.ร.บ.อัปยศ      แต่ผลงานของรัฐบาลที่ผ่านมาที่ขาดความจริงใจในการเข้ามาบริหารประเทศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง    แต่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง   ด้วยการโกง  ทุจริต   คอรัปชั่น     มาถึงขั้นความสุกงอมของความไม่ชอบธรรมที่จะบริหารประเทศอีกต่อไป    ก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่ประชาชนผู้รักความถูกต้องเป็นธรรมไปในวงกว้าง  

                                  ภาพของมวลมหาชนที่มาชุมนุมกันโดยสงบเป็นภาพที่สวยงามดั่งดอกไม้แห่งศีลธรรมที่กำลังเบ่งบานไปทั่วสารทิศ    นั่นเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คนไทยส่วนใหญ่ยังรักความถูกต้องเป็นธรรม       

                                  ถ้าประเทศไทยซึ่งมีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์    ถูกขับเคลื่อนโดยทรัพยากรมนุษย์ที่อุดมปัญญาและมีคุณธรรมจริยธรรม   ประเทศไทยคงไปได้ไกลกว่านี้แน่

 

******************************************

 

by posted under ชีวิต สังคม | Comments Off on พลังประชาชน พลังบริสุทธิ์    

Comments are closed.