madonalily blog

Just another weblog

เที่ยววัด ตอนที่1 “ชื่อวัดสำคัญไฉน?”

July26

 

ตุ้มเพื่อนรัก   

 

    แต่ก่อนร่อนชะไร   ฉันไม่เคยสนใจความแตกต่างของคำลงท้ายวัดเลย  เช่นบางวัดมีชื่อลงท้ายด้วยคำว่า “วรวิหาร”   บางวัดก็ลงท้ายด้วย”ราชวรวิหาร” ฯลฯ

  มีอยู่วันหนึ่งฉันนั่งแท็กซี่กลับบ้าน   ระหว่างทางผ่านวัดแห่งหนึ่ง   คนขับถามฉันด้วยความลังเลและสงสัยว่าวัด…นี้ลงท้ายด้วยวรวิหาร  หรือราชวรวิหาร    แหม…คงนึกว่าฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัด(เพราะหน้าฉันคงดูสงบเยือกเย็นเหมือนคนแก่วัดกระมัง)     ฉันไม่สามารถตอบเขาได้และได้เก็บความสงสัยเรื่องนี้ไว้    และพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้    เพราะถ้าสงสัยอะไรแล้วไม่รู้คำตอบฉันจะนอนไม่หลับ   แล้ววันหนึ่งก็ได้ความกระจ่างเรื่องนี้คือ            

                            วัดในประเทศไทย   มีอยู่มากมาย    บางวัดมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา    หลายวัด  เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง และบูรณะปฏิสังขรณ์      พระมหากษตริย์ทุก ๆ พระองค์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์       ก็ทรงส่งเสริมอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนา    โดยสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วัด        หลายวัดเป็นวัดที่ราษฎรสร้างขึ้นด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา

 

                     ชื่อของวัดบางวัดก็มีที่มาที่  เช่น  วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร  มีตำนานเล่าขานกันว่า….    มีการขุดพบระฆังเสียงดีทางทืศพายัพของพระอุโบสถหลังเก่า   จึงมีการขนานนามวัดนี้ว่า”วัดระฆัง”    

                      บางวัดก็ตั้งชื่อวัดตามตำบล  อำเภอ   หรือสถานที่ที่ตั้งอยู่   เช่น  วัดอัมพวา    วัดปากช่อง  ฯลฯ   

 

                     บางวัดก็ตั้งชื่อวัดตามชื่อของผูสร้างวัด   เช่น  วัดใหม่ยายแฟง  หรือวัดคณิกาผล ฯลฯ

  

ประเภทของวัด  

                    1.พระอารามหลวง   คือ วัดที่พระมหากษัตริย์   สมเด็จพระราชินี   สมเด็จพระยุพราช   ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์   หรือพระราชทานเพื่อเป็นเกียรติยศ   แก่ผู้ต่ำศักดิ์ลงมา   หรือแก่วัดเองมีบางวัดที่พระบรมวงศานุวงศ์   ข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่   ทรงสร้างหรือสร้างขึ้น    หรือโปรดให้ปฏิสังขรณ์   แล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวง    รวมทั้งวัดที่ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์   และทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงด้วย

 

                 2. วัดราษฎร์  คือวัดที่ประชาชนทั่วไปสร้างหรือปฏิสังขรณ์

 

                 3.วัดร้าง  คือ วัดที่ไม่มีพระสงฆ์พำนักอาศัยอยู่จำพรรษา    ทางราชการจะขึ้นทะเบียนวัดเป็นวัดร้าง    แต่วัดร้างก็ยังมีสภาพเป็นนิติบุคคลอยู่โดยสมบูรณ์    และมีโอกาสที่จะเป็นวัดได้อีก  ถ้ามีพระสงฆ์อยู่   โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระสงฆ์  พุทธศักราช 2514

 

             เมื่อปี พศ 2458      ในสมัยรัชกาลที่ 6   โปรดให้จัดระเบียบพระอารามหลวง   โดยลำดับเกียรติพระอารามหลวง เป็น 3 ชั้น คือ

 

               1.ชั้นเอก  ได้แก่  วัดที่มีเจดียสถานสำคัญ  วัดที่บรรจุพระบรมอัฐิ  หรือวัดที่มีเกียรติอย่างสูงมี 3 ชนิด  คือ

                         1. ราชวรมหาวิหาร

                         2. ราชวรวิหาร

                         3. วรมหาวิหาร

 

                2.  ชั้นโท  ได้แก่ วัดที่มีเจดีย์สถานสำคัญ   หรือวัดที่มีเกียรติ 4 ชนิด  คือ

                            

                              1. ราชวรมหาวิหาร                           

                              2.ราชวรวิหาร

                              3. วรมหาวิหาร

                              4. วรวิหาร

 

                 3. ชั้นตรี ได้แก่ วัดที่มีเกียรติ   วัดประจำหัวเมือง    หรือวัดสามัญ มี 3 ชนิด  คือ

                               1. ราชวรวิหาร

                               2. วรวิหาร

                                3. สามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้ายชื่อ)

 

 

               วัดที่จัดเป็นพระอารามหลวง   เช่น

 

 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร     เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวหาร    ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2

 

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร   เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก  ชนิดราชวรมหาวิหาร    ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 

 

วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร  เป็นพระอารามหลวงชั้นโท  ชนิดวรมหาวิหาร

 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร   เป็นพระอารามหลวงชั้นโท  ชนิดวรมหาวิหาร

 

ชื่อวัดจึงสำคัญฉะนี้ไงหล่ะตุ้ม    ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับวัดอีกมากมายหลายเรื่อง  แล้วฉันจะมาเล่าให้ฟังอีกนะ

 

**************************** 

by posted under ท่องเที่ยว | Comments Off on เที่ยววัด ตอนที่1 “ชื่อวัดสำคัญไฉน?”    

Comments are closed.