header image
 

Archive for May, 2011

ต่างกันหรือเปล่า

• May 9, 2011

….ใต้ฟ้าเดียวกัน ต่างกันแค่มุมมอง

 …..ต่างกันแค่เวลา


ดอก..อะไร

• May 8, 2011


เจ้าพระยา…

• May 6, 2011


หลง..กรุง

• May 4, 2011

    ตึกสูงริมเจ้าพระยา …ใครคนหนึ่งถามว่า ถ้วยบนยอดตึกเขาเอาไว้ทำอะไรเหรอ???!!

  ยาวค่ำคืนริมเจ้าพระยา สวยงามสมคำร่ำลือ