แด่ “คุณ วสุ สุฉันทบุตร” วีรชนผู้จากไป

January8

มอบให้กับวีรชนผู้สละชึพเพื่อปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ด้วยจิตคารวะ
พันธมิครประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จ.สงขลา

by posted under การเมือง, การเมือง สังคม, ชีวิต-สังคม | Comments Off on แด่ “คุณ วสุ สุฉันทบุตร” วีรชนผู้จากไป    

Comments are closed.