Archive for August, 2011

คนโขน หนังไทยที่คนไทยควรดู

Monday, August 22nd, 2011

 

 “คนโขน”ภาพยนตร์ที่ผูกเรื่องราวของศิลปะชั้นสูง
กับตัณหาและมายาแห่งนาฎกรรม

หนังบันทึกด้วยแผ่นฟิลม์ทั้งเรื่องเป็นเสน่ห์ของหนัง