Archive for October 27, 2009

อะเมซซิ่งเมืองเก่า..ตามประสาพี่น้อง

Tuesday, October 27th, 2009

เดิมทีไม่มีใครทราบว่าเนินเขาสูงแห่งนี้

จะมีมหาสถูปอันยิ่งใหญ่สูงเด่นอยู่เบื้องใน

ส่วนบนปกคลุมด้วยดินต้นไม้นานนับพันปี..มหัศจรรย์!!

มหาสถูปเจดีย์ เขาคลังนอก

เมืองเก่า ยุคทวารวดี

อายุ ๑,๒๐๐-๑,๓๐๐ ปี