Archive for August 25, 2009

โตมิโต(กู) ข้าโชว์ดะ..ราดหน้ากุ้งด้วน vs หมูโดนหมัก

Tuesday, August 25th, 2009

โ ต มิ โ ต ( กู ) ข้ า โ ช ว์ ด ะ (ต้นฉบับใช้คำว่า “กู”) คำฮิตในหนังญี่ปุ่นสมัยก่อนปู๊นนน เดี๋ยวลูกมาอ่านดู แล้วแม่จะอู้
 หูอึงอื้อ

จึงไม่ใช้คำว่า”กู”นะหนูหนู

(ที่นี่คงเป็นหนูตัวใหญ่มั้ง แฮๆ)