Archive for January 19, 2009

"ชื่นใจ"

Monday, January 19th, 2009“ชื่นใจ..พันธมิตรภาคตะวันออกค่ะ”

 เก็บตกภาพคอนเสิรต์การเมืองครั้งที่ี ๑ ชลบุรี

ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒

 ณ สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองชลบุรี