hAnxen: 変身

ขอให้ไอ้ไจล์ ลงนรกไปซะเร็วๆ

สมานฉันท์คืออะไร? พระพุทธเจ้าทรงสอนสมานฉันท์ไว้อย่างไร?

June8

พอดีว่าเกิดเรื่องเซ็งๆนิดหน่อยที่ทำงานเลยว่าจะไปหาคำอะไรมาแป๊ะไว้ที่หัวเอ็มซะหน่อยเลยไปเจอเรื่องนี้เข้า คิดว่าน่าจะเข้ากับสถานการณ์ปูดองแห่งชาติ (ดองเรื่อง ดองปัญหา ดองทุกอย่างไว้ด้วยกันรอวันเน่า) ของรัฐบาลปัญญาอ่อนชุดนี้เป็นอย่างดีล่ะมั้ง…. ไม่เอาดีกว่าพูดมากไปก็เท่านั้น แต่อยากเสริมอยากบอกอะปิ๊สลิดซักนิดนึงว่า ” น ภเช ปาปะเก มิตฺเต น ภเช ปุริสา “

 

 

 

 

.

โดย ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์

 

     

คัดจากคำถามคำตอบทางพระพุทธศาสนา         ประจำเดือนพฤศจิกายน 2550

 

พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรเสนอให้มีรัฐบาลสมานฉันท์ ผมอยากถามอาจารย์ว่าพระพุทธศาสนามีคำสอนว่าด้วยสมานฉันท์หรือปล่าวครับ? ในการเลือกตั้งหนนี้ ท่านอาจารย์มีหลักคำสอนทางพระพุทธ ศาสนาอะไรที่ชาวพุทธควรถือเป็นหลักคิดได้หรือปล่าวครับ? (ผศ.สุพจน์/มหามกุฏราชวิทยาลัย)

 

 

                                                                                                                    

 

คำตอบ: ตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนสมานฉันท์กัน แต่การสมานฉันท์ในที่นี้ทุกคนต้องมีกายสุจริต, วจีสุจริตและมโนสุจริตเสมอเหมือนกัน  พระองค์ไม่เคยสอนให้ใครไปสมานฉันท์กับคนชั่ว

 

 

ทรงสอนให้เราแบ่งข้างชัดเจน ด้วยพุทธวจนะหลายตอน เช่น  อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานญฺจ  เสวนา(ขุ.สุตฺ.25/6/3/18)  จงอย่าคบคนพาล คบแต่บัณฑิตเท่านั้น  พระไตรปิฎกบางแห่ง (เช่น ม.มู.12/16/18; องฺ.ปญฺจก.22/329/436) พระพุทธเจ้าตรัสให้ใช้สติปัญญาพิจารณาแยกแยะแล้ว หลีกเว้นมิตรชั่วเสีย (โย ตญฺจ อนาสนํ ตญฺจ อโคจรํ เต จ ปาปเก มิตฺเต ปฏิสงฺขา โยนิโส ปริวชฺเชติ) พระไตรปิฎกเล่ม 25 (ขุ.สุตฺต.25/16/25) พระองค์ตรัสไว้ว่า น ภเช ปาปเก มิตฺเต น ภเช ปุริสาธเม ภเชถ มิตฺเต กลฺยาเณ ภเชถ ปุริสุตฺตเม(อย่าคบมิตรชั่ว คนต่ำทราม ควรหาคบแต่กัลยาณมิตรที่ดีและคนที่มีคุณธรรมสูงสุด นั่นหมายความว่าเราไม่ควรส่งเสริมนักการเมืองที่มีประวัติชั่วๆ  ไม่ควรไปเลือกคนพวกนี้เข้าสภา

 

 

ปัญหาก็คือถ้ามีคนทำกรรมชั่วหรือทำผิดแล้ว เราจะไม่ยอมให้อภัยเลยหรือเพื่อความ

 

สมานฉันท์?  คำตอบก็คือเราสามารถให้อภัยเพื่อให้กลับมามีสมานฉันท์กันได้ ถ้าคนผู้นั้นมิได้ทำกรรมบาปหยาบช้ามาก  ในสมถขันธกะ พระไตรปิฎกเล่ม 2 (วิ.มหา.2/879/570) พระพุทธเจ้าอธิบายว่าวิธีระงับอธิกรณ์(คดีความ)มี ๗ อย่าง กล่าวคือ ๑. สัมมุขาวินัย การระงับแบบอยู่กันพร้อมหน้า ๒. สติวินัย ถ้ามีคนฟ้องว่าพระอรหันต์ทำผิด ก็ถือว่าข้อกล่าวหาเป็นโมฆะเพราะพระอรหันต์ว่าย่อมเป็นผู้มีสติทุกเมื่อ ไม่ทำชั่วเด็ดขาด ๓. อมูฬหวินัย ระงับด้วยยกประโยชน์ให้ถ้าทำขณะเป็นบ้า ๔. ปฏิญญาตกรณะ ตัดสินตามคำรับของจำเลย ๕. เยภุยยสิกา ระงับด้วยถือเสียงข้างมากเป็นหลัก ๖. ตัสสปาปิยสิกา ระงับไปด้วยการลงโทษแก่ผู้ผิดตามควรแก่โทษ ๗. ติณวัตถารกะ  ระงับด้วยให้ประนีประนอมหรือเลิกแล้วกันไป

 

 

คำว่าสมานฉันท์ไม่มีในวิธีระงับอธิกรณ์ ความสมานฉันท์ในหมู่สงฆ์จะเกิดก็ต่อเมื่อ

 

พระสงฆ์ทุกรูปต้องเคารพวินัยอย่างเคร่งครัดเท่ากัน  เช่นเดียวกัน ความสมานฉันท์ในหมู่คนไทยจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อทุกคนต้องเคารพกฎหมาย  เป็นนักการเมืองต้องไม่ทุจริตฉ้อราษฏร์บังหลวงเสมอเหมือนกัน  ถ้ามีใครบริหารประเทศแล้วยักยอกผลประโยชน์เข้าหาตัวเอง  คนไทยที่เป็นสุจริตชนต้องสมานฉันท์ขับไล่หรือลงโทษคนกระทำผิด  ตามสมควรแก่การกระทำ   ไม่ใช่ไปอ้างสมานฉันท์เพื่อกลบความชั่วโดยไม่เอาผิดคนทำชั่ว 

 

 

 

การประนีประนอมเลิกแล้วต่อกัน ที่ภาษาพระวินัยเรียกว่าติณวัตถารกะจะเกิดได้ก็

 

ต่อเมื่อผู้ทำผิดได้ละเมิดสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ไม่ร้ายแรงนัก เช่น เกิดความบาดหมางหรือทะเลาะวิวาทกันและต่างฝ่ายต่างรู้สึกสำนึกต่อบาปเต็มที่แล้ว  ก็ใช้วิธี ติณวัตถารกะ (แปลตามรุปศัพท์ว่า กลบไว้ด้วยหญ้า หมายความว่าลืมๆ กันเสียเพราะต่างฝ่ายต่างก็ผิดทั้งคู่) แต่ในกรณีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร  เจ้าตัวก็ไม่สำนึกผิด แม้แต่สส.    ที่สนับสนุนก็ไม่เคยออกมายืดอกสารภาพว่ามีส่วนบริหารประเทศผิดจริง   ยังพยายามตีรวนไปต่างๆ นานา  เมื่อเป็นเช่นนี้  สุจริตชนจึงจำต้องมีสมานฉันท์ในการนำคนที่ทำผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกคนให้ได้. 

 

 

 

 

ลอกมาจาก http://www.bodhinanda.com/webboard.php?id=23&wpid=0030

One Comment to

“สมานฉันท์คืออะไร? พระพุทธเจ้าทรงสอนสมานฉันท์ไว้อย่างไร?”

  1. September 10th, 2012 at 10:54 pm       ขายพระเครื่อง ตลาดพระ Says:

    เว็บขายพระเครื่องออนไลน์ สนใจมาเช่า-ขายพระเครื่องออนไลน์กันได้จาก ขายพระเครื่อง.com ได้เลยครับ


You must be logged in to post a comment.