Greenpeace Thailand กรีนพีซ ประเทศไทย

ปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อทุกชีวิต

ปกป้องน้ำในวันสิ่งแวดล้อมโลกกับกรีนพีซ

June5

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
5 มิถุนายน กรีนพีซเปิดโครงการหน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ
ซึ่งเป็นหน่วยศึกษาการปนเปื้อนสารพิษและผลกระทบจากมลพิษในแหล่งน้ำของชุมชน
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่เกษตรกรรมบางประเภทที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้สารเคมีอันตราย

.

วันสิ่งแวดล้อมโลก:
กรีนพีซชูประเด็นแก้ปัญหามลพิษทางน้ำ
พร้อมเปิดโครงการหน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ

บางปู,
ประเทศไทย เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
5 มิถุนายน กรีนพีซเปิดโครงการหน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ
ซึ่งเป็นหน่วยศึกษาการปนเปื้อนสารพิษและผลกระทบจากมลพิษในแหล่งน้ำของชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่เกษตรกรรมบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีอันตราย เพื่อเผยแพร่เป็นข้อมูลแก่ชุมชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปให้รับทราบถึงปัญหา
และตระหนักต่อการร่วมแก้ไขป้องกันปัญหามลพิษทางน้ำของประเทศ

อาสาสมัครโครงการหน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำยังได้ส่งข้อความ
“รักษ์แหล่งน้ำ หยุดมลพิษ” ที่คลองสาธารณะของชุมชนคลองหัวลำภู
ตำบลบางปู ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
ส่งผลกระทบต่อชุมชนมาตลอดระยะเวลานับสิบปี
เป็นตัวอย่างของชุมชนที่ “ถูกสังเวยไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรม”
ได้อย่างชัดเจน

อ่านต่อ

ลงมือทำ

   ชมเว็บไซต์
Water Patrol Unit


   – แจ้งเหตุมลพิษทางน้ำ

   – สมัครอาสาสมัคร
Water Patrol Unit

You must be logged in to post a comment.