Greenpeace Thailand กรีนพีซ ประเทศไทย

ปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อทุกชีวิต

Posts tagged with World Environment Day

ปกป้องน้ำในวันสิ่งแวดล้อมโลกกับกรีนพีซ

June5

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
5 มิถุนายน กรีนพีซเปิดโครงการหน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ
ซึ่งเป็นหน่วยศึกษาการปนเปื้อนสารพิษและผลกระทบจากมลพิษในแหล่งน้ำของชุมชน
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่เกษตรกรรมบางประเภทที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้สารเคมีอันตราย