Greenpeace Thailand กรีนพีซ ประเทศไทย

ปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อทุกชีวิต

Posts tagged with น้ำท่วม 2554

กรีนพีซเรียกร้องให้มีมาตรการจัดการปัญหามลพิษในช่วงน้ำท่วม

November11


กรุงเทพฯ, 10 พฤศจิกายน 2554 – กรีนพีซเรียกร้องรัฐบาลไทยออกมาตรการจัดการปัญหามลพิษในสถานการณ์น้ำท่วมโดยด่วน และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมช่วยแก้ปัญหาโดยลด แยก และยุติการทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำ น้ำท่วมครั้งนี้ได้นำพาสารมลพิษและขยะจำนวนมหาศาลมารวมกันในน้ำท่วมขัง เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียในหลายพื้นที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพได้ อย่างร้ายแรง

ท่วมแต่ยังไม่… “เต็ม”

November11

ในสถานการณ์น้ำท่วมเช่นนี้ หลายคนคงได้ยิน ได้เห็น “ไฟฉายฉุกเฉินพลังงานแสงอาทิตย์” แจกจ่ายไปตามพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่  ซึ่งโดนตัดน้ำ ตัดไฟ แนว
คิดนิ้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อีสาน และทีมงานอาสาสมัครโซล่าร์เซลล์
ของ อ.นันท์ ภักดี
โดยอาศัยวิชาความรู้และประสบการณ์
บวกกับศักยภาพการผลิตพลังงานของประเทศไทยที่มีอยู่มาก
ซึ่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆในการผลิตไฟฉายได้มาจากการบริจาคของผู้ใจบุญทั่ว
ประเทศ ทั้งภาคเอกชน และภาคประชาชน