บ้านวรรณกรรม..ชาลีจัง

งานร้อยแก้ว ร้อยกรอง "ชาลีจัง"

ก่ อ น เ ปิ ด บั น ทึ ก ไ ว้ ด้ ว ย รั ก

June4

 

บันทึกไว้ด้วยรัก ร้อยเรียงโดย ชาลี

 

…..สิ่งที่ดีที่สุดของฉัน ย่อมไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดของเธอ บันทึกของฉัน จึงอาจ กลวงโบ๋ ในสาระ แต่มิได้พร่องในจิตใจ…

Read the rest of this entry »