ครั้งสำคัญ…..

0

Posted by chairojt | Posted in การเมือง | Posted on 18-05-2010

     วันนี้ผมต้องเดินทางเข้ามาทำงาน
ใน กทม. จากบ้านนอกด้วยระยะทางกว่า ๑๐๐ กิโลเมตร
ท่ามกลางรัฐบาลประกาศให้วัน
ที่
๑๗-๑๘ พ.ค. ๒๕๕๓ เป็นวันหยุดราชการใน กทม. แต่ผมทำงานเอกชน และมีประกาศว่า
“ถ้าใครคิดว่าไม่ปลอดภัยก็ใ
ห้แจ้ง
กับหัวหน้างานลาเป็นค
รั้งๆไป”