Jul 18 2008


..อาสาฬหบูชารำลึก..- เทศกาลเข้าพรรษา ..+*

Filed under Uncategorized

 

 

 


//-ยอดแห่งวิถีทาง…………คือมรรค

ยอดแห่งสัจจะ………………คืออริยะสัจจะ

ยอดธรรมะ…………………..คือพ้นความติด

ยอดมนุษย์…………………..คือผู้มีวิสัยทัศน์ชัดเจนฯ


//-ทางไกล…………………..สำหรับผู้ล้า

เวลา………………………….สำหรับผู้ประมาทในสังขาร

วัฎฏะสังสาร………………….สำหรับผู้หลงกระแสโลก

เมตตา………………………..สำหรับคนพาล

ทั้งหมดคือ……………………ความสูญเปล่าฯ

 

ขอบพระคุณคำสอนมีค่า จาก .. ท่านปู่ลิง //

 

 

ขอบคุณภาพประกอบจากบ่าวใหม่ ณ โตเกียว

คลิ๊กที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งรวบรวมไว้จากที่ต่าง ๆ

 


.

 

 

 

 

 

แสงเทียนวับวาววอมหอมกลิ่นธูป

ดอกบัวรูปตูมสีมณีขำ

ขาว-ชมพูชูพนมก้มกรามนำ

เวียนเทียนธรรมวันอาสาฬฯ ผ่านศรัทธา…

 


พระปฏิมา สีทองผ่องงามงด

สลักจดสิ่วเจียนเทียนพรรษา

ถวายแม้นเพื่อไตรรัตนะบูชา

รำลึกคราพุทธองค์ทรงพระคุณ…

 

 

 

 

ณ ป่าที่… อิสิปปัตตนะ-

มฤคทายวัน
อันเนื่องหนุน

ประกาศจักรกัปปวัตตสูตร ธรรมเจือจุน

ทรงการุณ สงฆ์ประเสริฐได้เกิดมา…

 


นาม อัญญาโกณฑัญญะ รู้แล้วหนอ !..

ธรรมะทอแสงทองผ่องทั่วหล้า

โสดาบันองค์แรกแห่ง พระศาสดา

เอหิภิกขุอุปสัมปทา ครบรัตนตรัย…

 

 

 

 

สองพันห้าร้อยกว่าปีล่วงมาแล้ว

สามดวงแก้วผ่องผุดพิสุทธิ์ใส

อุดมบุญดุจฝนพร่างผ่องแดนไทย

น้อมสมัยเข้าพรรษาค่าความงาม…

 


หยุดทบทวนบทเรียนจุดเทียนประทีป

เพื่อส่องชีพปัญญาสิกขาสาม

ตบะธรรมตั้งไว้ได้ทำตาม

สัจจะท่ามทางมรรคจักไปดี…ฯ

 

 


๐ ชบาแดงสีเหลือง ๐ 18-7-2551 / 09.30 น.

 

 

 

 


 

 

 

เมื่อวานตรงกับวัน อาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญ 15 ค่ำเดือนแปด

“อาสาฬหบูชา” (อา-สาน-หะ-บู-ชา/อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา)

ประกอบด้วยคำ ๒ คำ คือ อาสาฬห (เดือน ๘ ทางจันทรคติ)

กับ บูชา (การบูชา) เมื่อรวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน ๘

หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน ๘

หรือเรียกให้เต็มว่า อาสาฬหบูรณมีบูชา

 

ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา มีความสำคัญดังนี้

 

๑. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ที่เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”

 

๒. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา

 

๓. เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือการที่ท่าน อัญญาโกณฑัญญะ

หลังจากที่ได้รับฟังพระปฐมเทศนาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว

ได้รู้แจ้งเห็นธรรม บรรลุเป็นพระโสดาบัน

 จึงได้ทูลขออุปสมบท เป็นภิกษุ ในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์ทรงประทาน เอหิภิกขุอุปสัมปทา ให้เป็นภิกษุในพระธรรมวินัย

ด้วยพระวาจาว่า

“ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว

ท่านจงประพฤติพรหมจรรรย์ เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด”

 

๔. เป็นวันที่พระรัตนไตร เกิดความบริบูรณ์คือ ครบ 3 องค์ คือ

พระพุทธรัตน พระธรรมรัตน พระสังฆรัตน

 

 

 

—————-

 

 

 

ปฐมเทศนา

พระผู้มีพระภาคเสด็จประทับพักในสำนักปัญจวัคคีย์ ๑ ราตรี ครั้นวันรุ่งขึ้น

เป็นวันปัณณรสี ขึ้น ๑๕ ค่ำ อาสาฬหมาส พระองค์จึงได้ทรงประกาศ

พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประทานปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์

ทั้ง ๕ รูปนั้นว่า

 

“ภิกษุทั้งหลาย ที่สุด ๒ อย่าง บรรพชิตไม่ควรนิยมยินดี คือ

กามสุขขัลลิกานุโยค ทำตนให้พัวพันด้วยสุขในกาม เป็นธรรมอันเลว

เป็นเหตุตั้งบ้านตั้งเรือน
เป็นของคนมีกิเลสหนา ไม่ใช่ของพระอริยะ

คือผู้บริสุทธิ์ไม่เป็นประโยชน์ นี้อย่าง ๑

 

อัตตกิลมถานุโยค ทำตนให้ลำบาก เป็นทุกข์ ไม่ทำให้เป็นพระอริยะ

ไม่เป็นประโยชน์ นี้อย่าง ๑ ทั้งสองอย่างนี้ อันบรรพชิตไม่ควรนิยมยินดีมัชฌิมาปฏิปทา
เราได้ตรัสรู้แล้ว ทำดวงตา ปรีชาญาณให้สว่างเป็นไป

เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน

คือ สิ้นตัณหาเครื่องรัดรึง

 

มัชฌิมาปฏิทา นั้น เป็นอย่างไร ?

 

มัชฌิมาปฏิทา นั้น คือ ทางมีองค์ ๘ ทำผู้ดำเนินให้เป็นอริยะนั้นเอง

 

องค์ ๘ นั้นอะไรบ้าง ?

องค์ ๘ นั้น คือปัญญาความเห็นชอบ ๑ ความดำริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑

การงานชอบ ๑ เลี้ยงชีวิตชอบ ๑

ความเพียรชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ตั้งใจชอบ ๑

 

มัชฌิมาปฏิทานี้แล เราได้ตรัสรู้แล้ว ทำดวงตา ปรีชาฌาณให้สว่าง

เป็นไปเพื่อความสงบระงับ

เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน …

ที่มาของข้อมูล…

http://www.212cafe.com/boardvip/view.php?user=cm99&id=1105

..อาสาฬหบูชารำลึก..+* ..โดย : chaba /2007-07-29 08:20

http://www.212cafe.com/boardvip/list3.php?user=cm99

สนใจอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธจริยวัตร โดยละเอียด อ่านเพิ่มเติมได้ที่..

http://www.dhammathai.org/day/asarahabucha.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็นวันนี้เวลาประมาณ 1 ทุ่ม เชิญทุกท่านรับฟังรับชม

ธรรมะเทศนาจากพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์

รับนิมนต์ขึ้นเทศน์บนเวทีพันธมิตร มัฆวานรังสรรค์

รับชมผ่านอินเตอร์เนตได้ที่นี่ค่ะ..

 

http://www.boonniyom.net/index.php?op=live_tv

http://www.uthaisak.net/

http://www.manager.co.th/Home/news1/astv120k.html#

http://tv.sappasan.com/tvth/astv1/56.php

 

และรายการ “สงคราม สังคม ธรรมะ การเมือง”

โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์

ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 13.00-15.00 น.โดยประมาณ ทาง FMTV

เทปรายการรีรันอีกครั้งเวลาประมาณ ตี 4 – 6 โมงเช้าวันถัดไป

สามารถส่งคำถาม ติชมรายการได้ทุกวันค่ะ..

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.