May 05 2008


๐ คำพ่อสอน ๐

วันนี้วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นวันสำคัญยิ่งของชาติไทยเรา คือวัน”ฉัตรมงคล” จึงอยากจะน้อมนำ พระราชดำรัสของในหลวงฯ ซึ่งถูกบันทึกไว้ในหนังสือ “คำพ่อสอน” มาเผยแพร่ ตามเวลาวาระโอกาสจะเอื้ออำนวยค่ะ.

.

.

๐ คำพ่อสอน ๐

… ความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ทุกคนทุกฝ่ายแสดงให้เห็น ทำให้ข้าพเจ้าระลึกถึงคุณธรรมข้อหนึ่ง ที่อุปถัมภ์และผูกพันคนไทยให้รวมกันเป็นเอกภาพ สามารถธำรงชาติบ้านเมืองให้มั่นคงเป็นอิสระยั่งยืนมาช้านาน.   คุณธรรมข้อนั้นก็คือ ไมตรี  ความมีเมตตาหวังดีในกันและกัน.  คนที่มีไมตรีต่อกัน จะคิดอะไรก็คิดแต่ในทางสร้างสรรที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกัน.  จะพูดอะไรก็ใช้เหตุผลเจรจากัน ด้วยความเข้าอกเข้าใจกัน.   จะทำอะไรก็ช่วยเหลือร่วมมือกัน ด้วยความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน….

 

พระราชดำรัส

ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ

ณ สีหบัญชร  พระที่นั่งอนันตสมาคม

วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

~~~~~~~~~~~~~~~

 

จาก หน้า ๒๒๖ หนังสือ”คำพ่อสอน”

ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต

 

จัดจำหน่ายโดย .. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โทร.0-2255-4433,http://www.chulabook.com/

ขอบคุณภาพประกอบจาก

http://www.prd.go.th/80th/PhotoKing/index_2.php

http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chaba50&id=38

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.