Tag Archive 'ศีล 5'

Feb 28 2010


..ผลวิบากแห่งการผิดศีล ๕..+*

Filed under Uncategorized

.
.
.
 
คราวที่แล้วชบาประเดิมพิมพ์เรื่อง ♠ มัจจุราชสามขา ♠
 
ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน 36 เรื่อง ของหนังสือ ” โ ท ษ ทั น ต า “ 
 
ของสำนักพิมพ์ ก ลั่ น แ ก่ น มาให้เพื่อน ๆ และนักอ่านทุกท่าน
 
ได้รับทั้งสาระ-บันเทิงธรรม และได้ความคิดในแง่ที่จะหยุดระลึกถึง
 
คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งอย่างน้อยก็ทำให้ชาวพุทธหลาย ๆ ท่าน 
 
มีแรงใจที่จะหันกลับมาถือศีล ๕ เพื่อความเป็นศิริมงคลแห่งชีวิต
 
..
 
ในโอกาสที่วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพุทธศาสนาคือวัน”มาฆบูชา”
 
ก็เลยอยากจะนำสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน พุทธสาวกทั้งหลายถึง
 
ผลวิบากแห่งการผิดศีล ๕  ซึ่งหลายคนก็อยากจะทราบ
 
มาเผยแพร่เป็นพุทธบูชา ในวันสำคัญนี้
 


(จากพระไตรปิฎก ภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ ๒๓ “สัพพลหุสูตร” ข้อที่ ๑๓๐)
..
 
 
  
 
ขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เนต
🙂

No responses yet