Tag Archive 'พ่อของแผ่นดิน'

Dec 15 2009


ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ-พระราชพิธีบรมราชาภิเษก..+*

Filed under Uncategorized

.
.
ชบาอัดคลิปชุดนี้เมื่อวันที่ 6 เดือนธันวาคม ปี 2551 เวลาสี่ทุ่มเศษ ในขณะที่
ประเทศไทยอบอวลไปด้วยอุ่นไอแห่งความสุข ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษา
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ล้วนนำภาพยนต์เกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจต่าง ๆ มาเผยแพร่ ให้ประชาชนชาวไทย
ได้ซาบซึ้งพระคุณความดีงามของในหลวง
.
.
ซึ่งชบาชมภาพยนต์ชุดนี้แล้ว ก็เห็นว่า กว่าพระองค์จะขึ้นครองราชย์ได้
ก็ลำบากไม่ใช่น้อยเลย นี่แหละพระบารมีที่ทรงสั่งสมมา เพื่อจะปกครองบ้านเมืองไทย
ให้สงบร่มเย็น
.
.
ในทางพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนพุทธสาวก ว่า บุญบารมีนั้น เป็นสิ่งที่สะสม
หรือสั่งสมกันได้ เพราะคนและสรรพสัตว์ที่เกิดมาบนโลกผืนนี้ ล้วนเวียนเกิดและเวียนตาย
กันหลายพันหลายแสนชาติ ซึ่งนับประมาณกันไม่ได้ หาที่สุดเบื้องต้นแห่งการเกิดไม่ได้
.
.
เพราะฉะนั้น ขอให้ทุกคนจงเชื่อในกรรม ในผลแห่งกรรม ในผลแห่งการทำดี
และเชื่อพระพุทธพจน์ที่ทรงสั่งสอนว่า
 
“ทำดี ได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว ” และหมั่นทำความดีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ
.
.
ขอกราบแทบไท้ธุลีพระบาท แห่งองค์กษัตริย์จอมธรรมราชา
ผู้ทรงประสูติมาเพื่อดับทุกข์เข็ญแห่งปวงชนชาวไทย
พระองค์ทรงเป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่มีอยู่จริง
 
 

No responses yet