Tag Archive 'ความหวัง'

Mar 30 2010


.. ชีวิตของดอกไม้..+*

Filed under Uncategorized

แม้ดอกไม้ดอกหนึ่งยังทายท้า

ยืนหยัดกล้าบนโลกวิถีใหม่

แม้ฟ้าเดิมแปรสีปรวนเปลี่ยนไป

แต่ดอกเดิมจะผลิใหม่เต็มแผ่นดิน…


..+*+..

แม้ดอกไม้ดอกเล็ก ๆ ก็ยังต้องต่อสู้

กาลเวลาเปลี่ยนไป ดอกไม้ก็ร่วงโรยรา

แต่เมล็ดเล่า ก็ถูกบ่มเพาะในครรภ์ของแม่ดอกไม้

ผลสุดท้ายแดดฝน ก็ชะเมล็ดน้อย ๆ

ลอยไหลไปยังที่ต่าง ๆ แล้วก็งอกงาม

กลายเป็นทุ่งดอกไม้สีขาว ที่สร้างความชื่นตาชื่นใจ

ให้แก่มวลมนุษยโลก

No responses yet