Jul 02 2008


๐ คำพ่อสอน ๐..9..+*

 

 

ทุกสิ่งทุกอย่างมีใจเป็นใหญ่เป็นประธาน

มีใจประเสริฐสุดและสำเร็จได้ด้วยใจ

..

.

..

… การสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงนี้ นอกจากจะอาศัยความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการแล้วยังต้องมีรากฐานที่ดีหลายอย่างประกอบกันด้วย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แน่นอน รากฐานส่วนนำคัญที่สุดประการหนึ่ง ก็คือใจ.  ทั้งนี้เพราะใจเป็นตัวต้นเหตุแท้ ที่จะนำให้เรากระทำการต่าง ๆ.  ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงกล่าวว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีใจเป็นใหญ่เป็นประธาน มีใจประเสริฐสุดและสำเร็จได้ด้วยใจ.  ถ้าบุคคลมีใจดีแล้ว ความสุขความเจริญย่อมเป็นอันหวังได้ แต่อย่างไรก็ดี ในชีวิตของคนเรานั้น ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะอยู่เป็นปรกติสุขอย่างเดียว ได้ย่อมจะมีทั้งภัย ทั้งอุปสรรค ทั้งเคราะห์ร้าย ผ่านเข้ามาบ้าง อย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงพ้น ข้อสำคัญเมื่อต้องประสบเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่บางครั้งทำให้ใจหายใจคว่ำได้ จะต้องไม่ใจเสีย เพราะจะทำให้เสียขวัญ เสียกำลังใจ ทำให้จนปัญญา คิดไม่ออก ทำไม่ถูก และที่สุดก็อาจผิดพลาดเสียหายได้ต่าง ๆ . ทางที่ถูก จะต้องพยายามสงบใจ ทำใจให้ดี หายใจยาว เผชิญหน้ากับสถานการณ์ อย่างที่เรียกว่า ทำใจดีสู้เสือ ก็จะทำให้เกิดสติรู้เท่าทัน สามารถใช้ปัญญาพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลได้กระจ่างชัด หาทางปฏิบัติได้ถูกต้องพอเหมาะพอดี ไม่มีอับจน… 

 

 

..

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๑

~~~~~~~~~~~~~~~

 จาก หน้า ๗๙ หนังสือ”คำพ่อสอน”

ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต

   

จัดจำหน่ายโดย .. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โทร.0-2255-4433, http://www.chulabook.com/

 

 

รวมบล๊อคหนังสือคำพ่อสอน..

http://mblog.manager.co.th/chaba2550/category/th-430/

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.