Oct 09 2010


รวมคลิปงาน 2 ปีรำลึก 7 ตุลา"ต้องไม่สูญเปล่า"(ช่วงเช้า ลานพระบรมรูปทรงม้า 7-10-53 ชุดที่ 1)

Filed under Uncategorized

.
.
.
คลิปแรก เป็นอาการของคุณรุ่งทิวา ธาตุนิยม เหยี่อจากเหตุการณ์ 7 ตุลาเลือด
จากรายการข่าว รอบวันทันเหตุการณ์
.
.
อีก 4 คลิปที่เหลือ เป็นสรุปข่าว และพิธีการทำบุญครบรอบ 2 ปีรำลึก 7 ตุลา “ต้องไม่สูญเปล่า”
จากลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ (พระบรมรูปทรงม้า)
.
.
.

.

.
06-10-53 12.00 น. รอบวันทันเหตุการณ์
“รุ่งทิวา” อีก 1 เหยี่อ 7 ตุลาเลือด

.

.

.
.
07-10-53 12.00 น.
พันธมิตรร่วมกิจกรรมรำลึก 2 ปี 7 ตุลา “ต้องไม่สูญเปล่า” (สรุปข่าว)

.

.

.
.

07-10-53 06.30 น.
พันธมิตรร่วมกิจกรรมรำลึก 2 ปี 7 ตุลา “ต้องไม่สูญเปล่า” ช่วงที่ 1

.

.

.
.

07-10-53 06.30 น.
พันธมิตรร่วมกิจกรรมรำลึก 2 ปี 7 ตุลา “ต้องไม่สูญเปล่า” ช่วงที่ 2

.

.

.
.

07-10-53 06.30 น.
พันธมิตรร่วมกิจกรรมรำลึก 2 ปี 7 ตุลา “ต้องไม่สูญเปล่า” ช่วงที่ 3

.

.

.

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.