ทำเนียบรุ่น ม.6 ปี ๒๕๕๓

รุ่นใครห้ามแตะ

ช่วยส่งข่าวหน่อยครับ

January11

                ใครเรียนต่อที่ไหนช่วยส่งเมล์มาที่   ben3.sch@hotmail.com  ด้วยนะครับ  หรือมาโพสไว้ในความคิดเห็นของตัวเองก็ได้ครับ  (สถาบัน , คณะ , สาขา , อื่น ๆ)

                                                            

 

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  No Comments »    

นายพลวัฒน์ แก้วนุช

January10

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

ศึกษาต่อ

สาขา :

คณะ : ประมง

สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  2 Comments »    

นายสหรัฐ อินทร์ทองคุ้ม

January10

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

ศึกษาต่อ

สาขา :

คณะ :

สถาบัน :

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  No Comments »    

นายสุทธิเดช สุทธิบุตร

January10

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

ศึกษาต่อ

สาขา :

คณะ :

สถาบัน :

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  No Comments »    

นายภานุกร พรมจ้อย

January10

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

ศึกษาต่อ

สาขา :

คณะ :

สถาบัน :

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  No Comments »    

นางสาวบุศรา ผาซิว

January10

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

ศึกษาต่อ

สาขา :

คณะ :  ครุศาสตร์วิศวกรรม

สถาบัน :  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  No Comments »    

นางสาวรุ่งนภา เกษมศรี

January10

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

ศึกษาต่อ

สาขา :  โลจิสติกส์

คณะ :  เทคโนโลยีการจัดการ

สถาบัน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  No Comments »    

นางสาวรุจิรา ทองยั่งยืน

January10

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

ศึกษาต่อ

สาขา :  การจัดการและการท่องเที่ยว

คณะ :

สถาบัน :  มหาวิทยาลัยบูรพา

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  No Comments »    

นางสาวสุพัตรา คงถาวร

January10

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

ศึกษาต่อ

สาขา : ปฐพี

คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร

สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  No Comments »    

นางสาวศิริวิมล เทพวารินทร์

January10

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

ศึกษาต่อ

สาขา :

คณะ :

สถาบัน :

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  No Comments »    
« Older Entries