…a t h e n a z

.. . The society that loses its grip on the past is in danger, for it produces men who know nothing but the present, and who are not aware that life had been, and could be, different from what it is.

“โอวาทปาติโมกข์ " ในวันเพ็ญเดือนมาฆะ

February8

 

 

 

“โอวาทปาติโมกข์” จากพระโอษฐ์พระพุทธองค์ ข้ามพุทธกาล…สู่พระราชดำรัส…

 

 

.

 

 

 

 

 

“โอวาทปาติโมกข์” จากพระโอษฐ์พระพุทธองค์ ข้ามพุทธกาล…สู่พระราชดำรัส

 

 

พุทธศาสนิกชนชาวไทย มึบุญเหลือประมาณ ที่ได้มีแผ่นดินถิ่นเกิด ณ สยามประเทศแห่งนี้ ที่น้อมนำบวรพุทธ

ศาสนา มาเป็นศาสนาประจำชาติแต่โบราณกาล  ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้ ใช่ว่าศาสนาอื่นจะไม่มีข้อธรรมอันดีงามให้

ชีวิตในโลกได้ยึดเหนี่ยวก็หาไม่…

 

 

 

ทว่า … ธรรมะแห่งองค์พระศาสดา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทรงแสดงไว้ในสมัยพุทธกาล นับเนื่องได้ ๒๕๕๒ ปีมาแล้ว

ยังเป็นธรรมะที่อัศจรรย์ …

ทันสมัยไร้กาลเวลา 

 

เนื่องว่าได้เดินทางข้ามกาลเวลา ฝ่าโลกไร้พรมแดนมาแต่อดีตกาล  

ยืนหยัดท้าอธรรมอย่างสงบ เหนียวแน่น 

บนโลกไร้พรมแดนที่สับสนวุ่นวาย โหดร้าย ทุกข์ทรมาน 

ให้มนุษยโลกที่ทุกข์เข็ญได้ พี่งเย็น เป็นสรณะ

ตราบลมหายใจสุดท้าย หรือตราบโลกดับสูญ…

 

  

 

ที่ว่าเป็นบูญ เป็นโชคที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนานั้น  มิใช่เรื่อง่าย …ประการแรก ท่านต้องได้เกิดเป็น

มนุษย์ มิใช่เดียรัจฉาน  บุญต่อมาแผ่นดินเกิดนั้นท่านยังได้เกิดหรือเติบโตในแผ่นดินที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง

สืบทอดดำรงได้จนถีงโลกยุคใหม่ ที่เหลือพุทธศาสนาอยู่เพียงไม่กี่ประเทศในโลก  หนึ่งในนั้นคือแผ่นดินสยาม 

แผ่นดินร่มเย็นที่องค์พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐ ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก  พระองค์ทรงมุ่งมั่นน้อมนำคำสอน

ขององค์พระศาสดามุ่งทะนุบำรุง เผยแผ่แก่ปวงชนชาวไทย ทั้งในพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาส ในต่าง

วาระ อย่างต่อเนื่องมิได้ขาด …

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ องค์พระศาสนูปถัมภก ทรงมีพระบรมราโชวาทพระราชทานเรื่อง

“อริยสัจสี่” แก่คณะผู้แทนพุทธสมาคมทั่วประเทศ ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนม พรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย  วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2523  เป็นอาทิ

 

 

 

“แล้วก็ ทุกข์ อยู่ที่ไหน ไม่ได้อยู่ความทุกข์ที่อดอยากเท่านั้นเอง

ทุกข์ของคนที่มีเงินมากร่ำรวย ก็มีความทุกข์มากเหมือนกัน

บางคนนะร่ำรวยมากก็มีความทุกข์มากกว่าคนที่ไม่มีเงิน

ต้นเหตุของความทุกข์อยู่ที่ใจ เราสามารถที่จะสร้างทุกข์ขึ้นมาได้ให้มันเกิด

เหมือนว่าเราสามารถที่จะเลือกว่าจะเอาทุกข์หรือเอาสุข”

 

 


ทุกข์ ที่ยังไม่มีอย่าให้เกิด

ถ้าเราไม่ยอมให้เกิดขึ้น

หมายความว่าทำจิตใจให้ผ่องใสตลอดเวลา

ทำอะไรที่สุจริตตลอดเวลา

ความทุกข์เกิดยาก เมื่อเกิดยากแล้วทุกข์เก่าที่มีอยู่มันก็ค่อยๆหายไป

ก็ตามที่พระท่านบอกว่า ทุกสิ่งเป็นอนิจจัง ทุกข์ก็เป็นอนิจจัง”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัศจรรย์วันเพ็ญ เดือนมาฆะ

 

ย้อนศตวรรษกลับไปสู่อดึต  เมื่อ ๒๕๕๒ ปีมาแล้ว ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓  องค์สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า ในครั้งนั้นได้ตรัสรู้มาเป็นเวลา ๙ เดือน ได้ทรงเสด็จไปประทับ ณ เวฬุวนาราม เมืองราชคฤห์ แคว้น

มคธ เกิดอ้ศจรรย์  มีพระอรหันต์ จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งแบ่งเป็นพระอรหันต์ที่อยู่ในคณะของพระอุรุเวลกัสสปเถระ

พระนทีกัสสปเถระ และพระคยากัสสปเถระรวม ๑,๐๐๐ รูป กับพระอรหันต์ที่อยู่ในคณะของพระสารีบุตรเถระ และพระ

โมคคัลลานะเถระ ๒๕๐ รูป รวมทั้งสองคณะเป็น ๑,๒๕๐ รูป ได้พร้อมกันไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โดยมิได้นัดหมาย …

 

การมาชุมนุมของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าในครั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์ที่แปลก เป็นนิมิตหมายอันดี ในสมัย

พุทธกาล เรียกเหตุการณ์ในคราวนั้นว่า “จาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งประกอบด้วยองค์ ๔  คือ

 

๑.พระอรหันตสาวก จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาชุมนุมพร้อมกัน ณ เวฬุมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ

๒.พระอรหันตสาวกเหล่านั้นล้วนเป็นพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้ด้วยพระองค์เอง (เอหิภิกขุ)

๓.พระอรหันตสาวกเหล่านั้นมาชุมนุมโดยมิได้นัดหมาย

๔.วันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ วันมาฆบุรณมีบูชา)

 

ารแสง“โอวาทปาติโมกข์” แห่งองค์สมเด้จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกาลครั้งนั้น พระพุทธองค์ทรงเห็นเป็นนิมิต

อันดี  จึงได้เสด็จท่ามกลางพระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูปเหล่านั้น และได้ทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์”  ในที่ชุมนุม

ใหญ่ แห่งพระอรหันต์สาวก ที่พระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆะเต็มบริบูรณ์  หรือ ‘วันมาฆะบูรณมี'

 

โอวาทปาติโมกข์  เป็นหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา สรุปคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งปวงให้สั้นและเข้าใจ

ได้ง่าย  เป็น “หัวใจพระพุทธศาสนา” หรือ “พุทธโอวาท ๓”  อันเป็นหลักแห่งพระพุทธศาสนา เพื่อทรงใช้เป็น

หลักในการประกาศพระพุทธศาสนาสำหรับพระสาวกสืบไป

 

คำสอนแห่งองค์สมเด็จพระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านกาลเวลามา ๒๕๕๒ ปี  พุทธศาสนิกชน ยังคง

สืบทอดอวาทปาฏิโมกข์แห่งองค์พระศาสดา เป็นแม่แบบในการประพฤติปฏิบัติ ตามแนวทางที่พระองค์ได้ทรง

แสดงจากพระโอษฐ์ ณ ที่ชุมนุมของพระอรหันต์สาวกในครั้งนั้น  มีสาระสำคัญคือ

 

๑. การไม่ทำความชั่วทั้งปวง : สพฺพปาปสสฺ อกรณ ํ 

๒. การบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม : กุสลสฺสูปสมฺปทา

๓. การทำจิตของตนให้ผ่องใส : สจิตฺต ปริโยทปนํ ใ

 

นครั้งนั้น  พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ โดยตรัสเป็นพระคาถา รวม ๓ พระคาถาครึ่งดังต่อไปนี้

 

“ขันติคือความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่ง

พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า พระนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่ง

ผู้ทำร้ายผู้อื่น ผู้เบียดเบียนผู้อื่น

ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ไม่ชื่อว่าเป็น สมณะเลย

การไม่ทำบาปทั้งสิ้น

การยังกุศลให้ถึงพร้อม

การทำจิตของตนให้ผ่องใส

นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

 

การไม่กล่าวร้าย ๑

การไม่ทำร้าย ๑

ความสำรวมในพระปาติโมกข์ ๑

ความเป็นผู้รู้ประมาณในภัตตาหาร ๑

ที่นอนที่นั่งอันสงัด ๑

การประกอบความเพียรในอธิจิต ๑

หกอย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.”

 

 

ทผนวก

 

รรมเนียมปฏิบัติในวันมาฆบูชา  ไม่เคยมีมาก่อน  กระทั่งสมัยรัชกาลที่ ๔  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัว ได้ทรงถือตามแบบโบราณบัณฑิตที่นิยมกันว่า ‘วันมาฆะบูรณมี' เป็นวันที่พระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆะเต็ม

บริบูรณ์ เป็นวันที่พระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า ๑,๒๕๐ รูป ได้ประชุมกัน พร้อมด้วยองค์ ๔ ประการ เรียกว่า

“จาตุรงคสันนิบาต” พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์เป็นการประชุมใหญ่ และเป็นการ

อัศจรรย์ในพระพุทธศาสนา นักปราชญ์จึงถือเอาเหตุนั้นประกอบการสักการบูชาพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวก

๑,๒๕๐ รูปนั้น ให้เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส

 

การประกอบพิธีมาฆะบูชา ได้เริ่มในพระบรมมหาราชวังก่อน ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้จัดให้มีพิธีการพระราชกุศลใน

เวลาเช้า พระสงฆ์ วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดราชประดิษฐ์ ๓๐ รูป ฉันในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ทรงเสด็จออกจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการเวลาค่ำ  แล้วพระสงฆ์สวดทำวัตรเย็น เสร็จแล้วสวดมนต์ต่อไป  มีการ

สวดคาถาโอวาทปาติโมกข์  เมื่อสวดมนต์จบทรงจุดเทียนรายตามราวรอบพระอุโบสถ ๑,๒๕๐ เล่ม พร้อมประโคม

อีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงมีการเทศนาโอวาทปาติโมกข์ ๑ กัณฑ์   โดยแสดงธรรมเทศนาทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย

 

ารประกอบพระราชกุศลเกี่ยวกับวันมาฆบูชาในสมัยรัชกาลที่ ๔ นั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะ

เสด็จออกประกอบพิธีด้วยพระองค์เองเสมอ สมัยต่อมาเช่นรัชการที่ ๕ มีการเว้นบ้าง ด้วยบางคราวเป็นช่วงเวลา 

เสด็จประพาสเยี่ยมราษฎรตามหัวเมืองต่าง เช่น เสด็จประพาสบางปะอิน พระพุทธบาท พระพุทธฉาย พระปฐม

 เจดีย์ ฯลฯ การนี้ พระองค์จะทรงประกอบพิธีมาฆบูชา ณ สถานที่นั้นขึ้นอีกส่วนหนึ่งนอกจากในพระบรมมหาราชวัง

 

รัชกาลต่อๆ มาได้สืบทอดพุทธพิธี ให้พุทธบริษัท พสกนิกร ปฏิบัติตามอย่างเป็นระบบ ถึงรัชกาลปัจจุบัน    

ประเพณี เวียนเทียน บำเพ็ญกุศลต่าง ๆ  ถือเป็นปฏิบัติบูชาเพื่ออุปถัมภ์ น้อมนำพุทธศาสนาประเพณีให้สืบทอด

สู่ชนรุ่นหลัง ในวันนี้พระสงฆ์จะแสดงพระธรรมเทศนา “โอวาทปาฏิโมกข์” แห่งวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนมาฆะ

 

 

 

 

พุทธศาสนิกชนชาวไทย มึบุญเหลือประมาณ

ที่ได้มีแผ่นดินถิ่นเกิด ณ สยามประเทศแห่งนี้ ที่พระมหากษัตริญย์ ทรงน้อมนำบวรพุทธศาสนา

เป็นศาสนาประจำชาติแต่โบราณกาล …

ยึดแนวคำสอนแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทางสว่าง สู่การดับทุกข์เข็ญที่มืดมิด

เป็นที่พึ่งผู้ทุกข์ ผู้ดับมืด ให้เป็น “ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน” 

 สู่การพัฒนาชีวิต และการเรียนรู้อย่างแท้จริง

 

การสืบทอดคำสอนแห่งบวรพุทธศาสนา

ถือเป็นธรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติมิใช่เฉพาะในวันเพ็ญเดือนมาฆะเพียงเท่านั้น

หากแต่ตราบเท่าที่เยงดำรงตนป็นพุทธศาสนิกชน เพื่อส่งต่ออนุชนรุ่นต่อไป…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เขียน

www.agalico.com

ภาพจาก อินเตอร์เนต

ผู้จัดการออนไลน์

by posted under Uncategorized | 62 Comments »    
62 Comments to

““โอวาทปาติโมกข์ " ในวันเพ็ญเดือนมาฆะ”

 1. February 8th, 2009 at 2:33 pm       athenaz Says:

  “ปฎิบัติบูชา :

  บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
  ด้ ว ย ค ว า ม พ า ก เ พี ย ร
  พยายามชำระจิตใจของตน…

  เป็นสิ่งที่พระตถาคตก็ดี
  พระอริยเจ้าทั้งหลายก็ดี
  ทร ง ยิ น ดี อ ย่ า ง ยิ่ ง
  ท ร ง ชื่ น ใ จ อ ย่ า ง ยิ่ ง”

  พระชยสาโร ภิกขุ


 2. February 8th, 2009 at 2:50 pm       peacock Says:

  สาธุ สาธุ สาธุ


  glitter-graphics.com


 3. February 8th, 2009 at 3:26 pm       atingle Says:

  ..อนุโมทนาสาธุการค่ะ …สาธุ สาธุ สาธุ


   


 4. February 8th, 2009 at 3:47 pm       pijika Says:

  มาร่วมอนุโมทนาบุญค่ะ
  สป.ที่แล้วนิมนต์พระมาบันทึกเทป มาฆบูชา
  เลยทำบุญมาฆบูชาไปกับหลวงพ่อล่วงหน้าแล้วค่ะ

  หลวงพ่อให้พรดี๊ดี… ปลื้มใจจัง…
  แถมวันจันทร์นี้ไม่ต้องไปทำรายการอีก
  นำเทปวันนั้นที่บันทึกล่วงหน้าไว้มาออกอากาศค่ะ


 5. February 8th, 2009 at 4:00 pm       athenaz Says:

  อนุโมทนาบุญ กุหลาบสีทองบูชาพระรัตนตรัยค่ะ
  นกยูงทอง…


 6. February 8th, 2009 at 4:05 pm       athenaz Says:

  ชวนชมที่บ้านก็ออกงามตอนนี้
  ดูของ atingle ดอกใหญ่เท่าของจริง…สวย สวย
  ขอบคุณนะคะ 🙂

  วันนี้ไม่ได้ไปไหน เขียนเรื่องธรรมะอยู่กับบ้านค่ะ


 7. February 8th, 2009 at 4:10 pm       athenaz Says:

  ได้ปฎิบัติบูชาถึงสองรอบ

  อนุโมทนา สาธุ …
  ให้คุณฮอลล์เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้น สื่อที่สืบพระธรรมคำสอนถ่ายทอดพุทธศาสนา มีกุศลยิ่ง…

  ได้บุญกว่าที่ได้ปฏิบัติให้ตนเองนัก

  จะคอยดูรอบสองนะคะ
  ข อ บ คุ ณ ค่ ะ


 8. February 8th, 2009 at 5:22 pm       sazzie Says:

  ขอบคุณบทความที่แบ่งปันค่ะ

  พรุ่งนี้ไปทำบุญที่ไหนคะพี่ ? :)))


 9. February 8th, 2009 at 8:03 pm       xanax71 Says:

  ขออนุโมทนา สาธุด้วยคนค่ะพี่

  🙂


 10. February 8th, 2009 at 8:44 pm       SICHAI Says:

  สาธุ สาธุ สาธุ


 11. February 8th, 2009 at 9:13 pm       hataraki Says:

  สุข-ทุกข์ อยู่ที่ใจ
  ขัดเกลาจิตใจ ด้วยธรรม
  สาธุ

  เขียนขณะฟังเทปย้อนหลังจอเหลือง
  เพลง IMAGINE พอดี
  ไม่เกี่ยวเท่าไหร่ แต่ให้ความสงบคล้ายกัน


 12. February 8th, 2009 at 9:18 pm       comenubb Says:

  ผ่านมาแบบตั้งใจเพื่ออ่านเรื่องราวดี ๆ น่ะครับ


 13. February 8th, 2009 at 9:36 pm       athenaz Says:

  ธรรมะสวัสดีค่ะศศิ
  พรุ่งนี้อาจไปวัดเล็กๆ แถวบ้าน
  วัดใหญ่ไม่ค่อยสงบคยแยะ
  แต่การที่คนแยะก็ทำให้ดีใจ
  ที่ ค น ใ ฝ่ ห า ธ ร ร ม น ะ ค ะ…


 14. February 8th, 2009 at 9:49 pm       chaba2550 Says:

  เอาดอกทิวลิปมาฝากพี่สาวก่อนซักรูปนึง
  ขออภัยหากภาพใหญ่มาก…
  ชอบก็เอาไปย่อเองนะคะ..
  เดี๋ยวค่อยไปหาดอกบัวมาไหว้พระอีกทีค่ะ..:)


 15. February 8th, 2009 at 9:52 pm       chaba2550 Says:

  From ดอกบัว และดอกไม้น้ำ..+*

  สาธุ!!


 16. February 8th, 2009 at 10:42 pm       athenaz Says:

  มาร่วมอนุโมทนาบุญ ปฏิบัติบูชาวันเพ็ญมาฆะคะ
  คุณเมย์…


 17. February 8th, 2009 at 10:44 pm       athenaz Says:

  ฝากพระราชดำรัสในหลวงคะคุณ Sichai

  “ทุกข์ ที่ยังไม่มีอย่าให้เกิด

  ถ้าเราไม่ยอมให้เกิดขึ้น

  หมายความว่าทำจิตใจให้ผ่องใสตลอดเวลา

  ทำอะไรที่สุจริตตลอดเวลา

  ความทุกข์เกิดยาก เมื่อเกิดยากแล้วทุกข์เก่าที่มีอยู่มันก็ค่อยๆหายไป

  ก็ตามที่พระท่านบอกว่า ทุกสิ่งเป็นอนิจจัง ทุกข์ก็เป็นอนิจจัง”


 18. February 8th, 2009 at 10:47 pm       athenaz Says:

  ขัดเกลาจิตใจ ด้วยธรรม นั้นประเสริฐสุดเจ้าคะ
  คุณ hataraki …

  สาธุ สาธุ สาธุ


 19. February 8th, 2009 at 10:52 pm       natayaa Says:

  งดงามเสมอ ในเรื่องราวแห่ง พระธรรม และ พุทธศาสนา

  อนุโมทนา กับเรื่องงดงามเช่นนี้ด้วยค่ะพี่ ถือว่าเป็นบุญที่พี่ได้ถ่ายทอดอักษร เพื่อสืบสาน ความเป็นพุทธ

  Nataya… มาสงบ และเสงี่ยม 🙂 สาธุค่า


 20. February 8th, 2009 at 11:04 pm       arunsuk Says:

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  จำเรียงรส จดจาร งานวรรณศิลป์
  ให้รื่นริน รสธรรม นำกุศล
  งามศิลป์สืบ วัฒนธรรม นำมวลชน
  ถ้วนสกนธ์ สดับสุต พุทธธรรม์

  มาฆวาร ดิถี อีกปีแล้ว
  ขอจิตแผ้ว ชี้ทาง ร่วมสร้างสรรค์
  มาเถิดมา พุทธศาส์ นิกรนันท์
  บำเพ็ญบุญ หนุนธรรม์ ให้พรรณราย

  มาร่วมก่อ ต่อสาน งานพระศาสน์
  ให้เรืองรุจน์ มนุษยชาติ ที่คาดหมาย
  ขจัดทุกข์ สุขสร้าง ตัดทางอบาย
  ร่วมสืบสาย พระชินวงศ์ องค์ศาสดา

  มาฆมา บูชา ด้วยจิตสุทธิ์
  องค์พระพุทธ พระธรรม นำศาสนา
  อีกพระสงฆ์ ทายาท องค์ศาสดา
  ถ้วนวันทา มโนนบ เคารพคุณ

  เป็นบุญแท้ที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา..
  ได้พบสัตบุรุษผู้รู้ธรรม หลายๆท่าน มาชี้แนะ
  หนทางแห่งการหลุดพ้น..ครับ…

  บุญรักษา ครับ…

  🙂


 21. February 8th, 2009 at 11:17 pm       tarheel Says:

  Practicing Buddhism, self-support, self sufficient is going hand in hand to find truly peace and happiness in that person life.


 22. February 9th, 2009 at 3:57 am       explorerpro Says:

  HAPPY

  การกราบนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก เป็นรูปแบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ การกราบนี้ต้องทำให้ถูกต้อง ก้มลงจนหน้าผากจรดพื้น วางศอกให้ชิดกับเข่า ฝ่ามือทั้งสองราบอยู่ที่พื้น ห่างกันประมาณสามนิ้ว กราบลงช้าๆ มีสติรู้อาการของกาย การกราบช่วยแก้ความถือตัวของเราได้เป็นอย่างดี เราควรกราบบ่อยๆ เมื่อท่านกราบสามหน ท่านควรตั้งจิตระลึกพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ นั่น คอคุณลักษณะแห่งจิตอันสะอาด สว่าง และสงบ ดังนั้นเราจึงอาศัยรูปแบบนี้ฝึกฝนตน กายแลจิตจะ ประสานกลมกลืนกัน อย่าได้หลงผิดไปจับตาดูว่า ผู้อื่นกราบอย่างไร ถ้าสามเณรน้อยดูไม่ใส่ใจ และพระผู้เฒ่าดูขาดสติ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะตัดสิน บางคนอาจจะสอนยาก บางคนเรียนได้เร็ว บางคนเรียนได้ช้า การพิจารณาตัดสินผู้อื่นมีแต่จะเพิ่มความหยิ่งทะนงตน จงเฝ้าดูตัวเอง กราบบ่อยๆ ขจัดความหยิ่งทะนงตนออกไป
  ผู้ที่เข้าถึงธรรมะได้อย่างแท้จริงแล้ว ท่านจะอยู่เหนือรูปแบบ ทุกๆอย่างที่ท่านทำก็มีแต่การอ่อน น้อมถ่อมตน เดินก็ถ่อม ฉันก็ถ่อม ขับถ่ายก็ถ่อม ทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านพ้นจากความเห็นแก่ตัวเสียแล้ว

  หลวงปู่ชา สุภัทโท


 23. February 9th, 2009 at 6:48 am       monica1997 Says:

  สาธุ….สาธุ…..สาธุ…..

  สวัสดีค่ะ ความผ่องใสเบิกบาน

  จงมีแด่คุณและเพื่อนๆ ทุกท่าน

  เสมอ ๆ ค่ะ……

  ………


 24. February 9th, 2009 at 12:47 pm       initmate Says:

  สาธุ ค่ะ พี่สาว …

  คิดถึงนะคะ วันนี้น้องสาวทำงาน … เลยแวะมาทักทายพี่สาวได้ตอนก่อนบ่ายโมง ..

  เดี๊ยวก็ต้องแว๊บไปและนะคะ …

  มีความสุขมาก ๆ นะคะ พี่ 🙂


 25. February 9th, 2009 at 1:05 pm       tomorrow02 Says:

  …เย็นนี้ไปเวียนเทียนวัดไหนค่ะ ;-)))


 26. February 9th, 2009 at 5:22 pm       11arrows Says:

  ขออนุโมทนาด้วยนะขอรับ ท่าน athenaz

  🙂


 27. February 9th, 2009 at 5:56 pm       athenaz Says:

  สวัสดีค่ะคุณ comenubb

  เอาพระราชดำรัสบว่าด้วยเรื่องทุกข์มาพิจารณาค่ะ
  ดับทุกข์ไวก้อน สุขก็จะเกิด….

  “ทุกข์ ที่ยังไม่มีอย่าให้เกิด

  ถ้าเราไม่ยอมให้เกิดขึ้น

  หมายความว่าทำจิตใจให้ผ่องใสตลอดเวลา

  ทำอะไรที่สุจริตตลอดเวลา

  ความทุกข์เกิดยาก เมื่อเกิดยากแล้วทุกข์เก่าที่มีอยู่มันก็ค่อยๆหายไป

  ก็ตามที่พระท่านบอกว่า ทุกสิ่งเป็นอนิจจัง ทุกข์ก็เป็นอนิจจัง”

  มีความสุขใจในวันมงคลนะคะ…สาธุ

  “athenaz”


 28. February 9th, 2009 at 5:58 pm       athenaz Says:

  ดอกทิวลิปบนดอย งามมากค่ะชบา…
  ขอบคุณบัวกราบพระรัตนตรัยด้วยจิตคารวะค่ะ

  “P athenaz”


 29. February 9th, 2009 at 6:05 pm       athenaz Says:

  กลับมาจากทริปแล้วหรือคะ…
  ไปเวียนเทียน…เวียงจันทร์ สนุกมากใช่ไหมคะ
  คุณ เอ๋
  หมดไปกี่แสน (กีบ)เอ่ย?

  วันนี้วันมงคล ขออนุโมทนาบุญคุณเอ๋ กับคนข้างตัว
  ที่น่ารักและลูกสาว ได้รับผลกรมมดีทีปฏิบัติไว้เช่นกัน
  เทอญ…


 30. February 9th, 2009 at 6:34 pm       athenaz Says:

  อรุณสุข สรรคำ น้อมนำเพื่อน
  มิแชเชือน ร่วมธรรม ตามดิถี
  ชวนน้อนนำ พุทธศาสน์ ในวันดี
  มงคลมี มาเกิดใ นกายตน

  รำลึกถึง วันเพ็ญ เดือนมาฆะ
  ตถาคตจะ แผ่ธรรมะ นำผล
  โอวาทเทศน์ อรหันต์ ให้ได้ยล
  ให้สืบผล แห่งธรรม นำแสดง…

  ศาสนิก ชาวไทยนี้ โชคดีเหลือ
  ได้บุญเกื้อ พระภูมินทร์ ทรงเห็นแจ้ง
  อุปถัมถ์ พระศาสนา ทรงแสดง
  ร่วมบุญสืบ พระศาสนา ฝ่าอธรรม…

  “athenaz”


 31. February 9th, 2009 at 8:00 pm       mimography Says:

  มาชวนพี่สาวไปเวียนเทียนจ้า…
  อิอิ


 32. February 9th, 2009 at 9:02 pm       athenaz Says:

  So true Khun Tarheel,

  Practicing Buddhism in this globalized planet, now even becomes more and more necessity.

  Life does not need much more than peace, happiness and serenity.

  May Buddha bless you on this holy miracle day…

  “athenaz”


 33. February 9th, 2009 at 9:25 pm       athenaz Says:

  กราบพระรัตนตรัยด้วยกันนะคะ explorerpro
  กราบ … กราบ… กราบ…

  “จงถ่อมตัวอย่างที่สุดแล้ว
  จึงจะยึดหลักความสงบได้

  ที่ใดมีความใจบุญและปัญญา
  ที่นั่นจะปราศจากความกลัวและอวิชชา
  ที่ใดมีความอดทนและความถ่อมตัว
  ที่นั่นจะปราศจากความโกรธและความรำคาญใจ”
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  จากบันทึกธรรมของเจย์ : ความถ่อมตัว
  เขียนในคุก San Quentin,แคลิฟอเนียร์

  – เจย์ได้พบธรรมะกับท่านอาจารย์ปสน.โน
  ก่อนถูกประหาร ที่ คุก San Quentin
  -(อาจารย์ปสน.โน -วัดป่าอภัยคีรีม แคลิฟอเนียร์
  ศิษย์ หลวงปู่ชา สุภัทโท)

  “athenaz”


 34. February 9th, 2009 at 9:30 pm       athenaz Says:

  อมุโมทนาบุญ monica
  San Francisco หนาวไหมหนอ วันนี้ ?

  ศาสนิก ชาวไทยนี้ โชคดีเหลือ
  ได้บุญเกื้อ พระภูมินทร์ ทรงเห็นแจ้ง
  อุปถัมถ์ พระศาสนา ทรงแสดง
  ร่วมบุญสืบ พระศาสนา ฝ่าอธรรม…

  “athenaz”


 35. February 9th, 2009 at 9:45 pm       athenaz Says:

  ธรรมะสวัสดีค่ะ ลูกเจี๊ยบ

  โถ ทำงานกรือคะ ใครๆเขาได้หยุด …
  แบ่งเวลาหาธรรมเล็กๆได้นะคะ เย็นไปเวียนเทียน
  หรือเปล่า ?

  เมื่อเช้าพี่ไปกราบพระที่วัดญาณเวกสักวัณ วัดเล็ก
  สงบ วัดท่านอาจารย์ พรม หรือท่าน ป.อ.ปยุตโต
  ค่ะ (ใกล้พุทธมณฑล)

  เรียบ ง่าย ร่มรื่น พอเพียง ไร้วัดถุนิยม หาได้ที่วัดนี้ค่ะ

  “athenaz”


 36. February 9th, 2009 at 9:49 pm       athenaz Says:

  ไปกราบพระตอนเช้าแล้วค่ะ มัทจัง …..
  อนุโมทนาบุญวันมงคล เพ็ญเดือนมาฆะค่ะ

  “มาฆวาร ดิถี อีกปีแล้ว
  ขอจิตแผ้ว ชี้ทาง ร่วมสร้างสรรค์
  มาเถิดมา พุทธศาส์ นิกรนันท์
  บำเพ็ญบุญ หนุนธรรม์ ให้พรรณราย …”

  arunsuk แต่งให้


 37. February 9th, 2009 at 10:34 pm       athenaz Says:

  กลับมาจาก”เหวี้ยง” หายเหนื่อยแล้วนะคะท่านศร
  อนุโมทนาบุญเช่นกัน…

  ธรรมะสวัสดีค่ะ


 38. February 9th, 2009 at 10:36 pm       athenaz Says:

  ขออนุโมทนาบุญ มิมไปเวียนเทียน… สาธุ
  ไปวัดไหนคะ ?

  พี่ไปกราบพระตอนเช้าแล้ว ที่วัด ญาณเวกศกวัณ
  ศาลยาค่ะ วัดเล็ก สงบ พอเพียง….


 39. February 10th, 2009 at 12:18 am       chaba2550 Says:

  จุดธรรมเวียน เทียนทองผ่องพิสุทธิ์
  บูชาพุทธคุณ อุ่นจิตหวัง
  ขอเป็นผู้ตื่น รู้ สมพรดัง
  ที่ลูกตั้งสัจจาบารมี…

  จันทร์เสวยม่านฟ้ามาฆฤกษ์
  บ่งจิตเบิกบานพุทธพิสุทธิ์ศรี
  จงผ่องแผ้วดุจน่านฟ้า ณ ครานี้
  เปี่ยมบุญมี ทานปัญญา ประชาชน..

  เอาเทียนแห่งธรรมมาจุดบูชามาฆฤกษ์ด้วยค่ะ

  ^^J&&


 40. February 10th, 2009 at 1:15 am       เผยแผ่ธรรม Says:

  บุญคุณทำมาแต่ปางใดๆ เรายกให้ท่าน ตั้งใจกราบกรานระลึกผิดชอบชั่วดี ก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกที ขอกุศลผลบารมีส่งเสริม พระคุณฯ นี้ให้ร่มเย็น…


 41. February 10th, 2009 at 10:40 am       septimus Says:

  มาอนุโมทนาบุญด้วยคนค่ะ


 42. February 10th, 2009 at 11:00 am       henggy Says:

  อนุโมทนาสาธุค่ะพี่ ไปทำบุญที่ไหนคะ


 43. February 10th, 2009 at 1:18 pm       alphabet Says:

  ขอบพระคณที่เผยแพร่สิ่งดี ๆ สู่กันค่ะ

  ธรรมะคือคุณากร นะเจ้าคะ


 44. February 10th, 2009 at 8:04 pm       nabhasan2007 Says:

  อนุโมทนาบุญด้วยคนค่ะ คุณ athenaz ^_^
  “ทำดี กรรมดีก็คุ้มตัว
  หากทำชั่ว เกลือกกลั้ว ตัวก็หมองศรี”

  การทำสิ่งใด ควรตั้งมั่นในความสุจริต
  และซื่อสัตย์ต่อตนเอง
  หากคนเราซื่อสัตย์ และจริงใจต่อตนเองได้แล้ว
  แม้คนอื่นจะไม่ซื่อสัตย์หรือไม่จริงใจต่อเรา
  เขาเหล่านั้น ก็ล้วนทำอะไรเราไม่ได้นะคะ

  ดีหรือไม่ดี อยู่ที่สิ่งที่เราคิดและผลของ
  การกระทำของเราค่ะ
  สุขทุกข์อยู่ที่ใจ

  ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันบทความดี ๆ นะคะ

  nabhasan


 45. February 10th, 2009 at 9:20 pm       athenaz Says:

  ขอเทียนธรรม ส่องใจ ให้ชบา
  กราบวันทา พระไตรรัตน์ มุ่งกุศล
  ผลบุญใด ปฏิบัติ เป็นมงคล
  สว่างยล ส่องทาง กลางจิตตน

  “athenaz”


 46. February 10th, 2009 at 9:44 pm       athenaz Says:

  “ท่านเผยแผ่” เข้ามาน้อมนำธรรมะที่นี่
  ขอกรานด้วยจิตคารวะค่ะ
  บุญบารมีโปรดส่งผลแก่ท่านผู้รักษาธรรมเทอญ

  ตามไปที่ลิงค์แล้วด้วยความขอบคุณค่ะ
  “athenaz”


 47. February 10th, 2009 at 9:51 pm       athenaz Says:

  กลับมาแล้วหรือคะ sept…
  น้อมอนุโมทนาบุญวันเพ็ญเดือนมาฆะด้วยกันค่ะ

  ศาสนิก ชาวไทยนี้ โชคดีเหลือ
  ได้บุญเกื้อ พระภูมินทร์ ทรงเห็นแจ้ง
  อุปถัมถ์ พระศาสนา ทรงแสดง
  ร่วมบุญสืบ พระศาสนา ฝ่าอธรรม…


 48. February 10th, 2009 at 9:53 pm       athenaz Says:

  ธรรมะสวัสดีค่ะ henggy
  พี่ไปวัดญาณเวกศกวัณ ตอนเช้าค่ะ
  อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ

  “P athenaz”


 49. February 10th, 2009 at 10:00 pm       athenaz Says:

  ธรรมะดุจดวงประทีปด้วยนะคะ alphabet

  “จุดธรรมเวียน เทียนทองผ่องพิสุทธิ์
  บูชาพุทธคุณ อุ่นจิตหวัง
  ขอเป็นผู้ตื่น รู้ สมพรดัง
  ที่ลูกตั้งสัจจาบารมี…”

  กลอนจากคุณชบา

  อนุโมทนาบุญทั้งสองท่านค่ะ


 50. February 10th, 2009 at 10:05 pm       athenaz Says:

  ขออนุโมทนาบุญที่คุณ nabhasan มาเสริม
  ข้อธรรมะให้ร่วมกันน้อมนำค่ะ

  “ปฎิบัติบูชา :

  บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
  ด้ ว ย ค ว า ม พ า ก เ พี ย ร
  พยายามชำระจิตใจของตน…

  เป็นสิ่งที่พระตถาคตก็ดี
  พระอริยเจ้าทั้งหลายก็ดี
  ทร ง ยิ น ดี อ ย่ า ง ยิ่ ง
  ท ร ง ชื่ น ใ จ อ ย่ า ง ยิ่ ง”

  พระชยสาโร ภิกขุ


 51. February 10th, 2009 at 11:51 pm       chaba2550 Says:

  ราตรีสวัสดิ์ ขอบคุณกลอนไพเราะที่ไปร่วมแจมนะคะพี่สาว..:)


 52. February 11th, 2009 at 8:56 am       gibsii Says:

  ขอบคุณสำหรับกลอนไพเราะที่บ้านค่ะ

  เพราะมากจริง ๆ ไม่เคยได้อ่านกลอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาก่อน


 53. February 12th, 2009 at 4:46 am       hanzen Says:

  หวัดดีครับพี่ ผมไม่ได้ไปเวียนเทียนมานานมากกกกกแล้ว ปีนี้พี่ฮอลล์ชวนไปเลย..ไม่ได้ไปเหมือนเคย ^^ แต่ดูช่องไอ้วัดจานบิน คนเพียบเลยอ่ะพี่ เห็นแล้วงงว่ายังมีคนงมงายกับลัทธิมนุษย์ต่างดาวนี่อีกหรือ (หรือพี่ชอบวัดนีหว่า ถ้าใช่ขออภัยล่วงหน้านะครับ)^^


 54. February 12th, 2009 at 6:36 am       explorerpro Says:

  HAPPY


 55. February 12th, 2009 at 9:10 pm       explorerpro Says:

  HAPPY


 56. February 12th, 2009 at 9:10 pm       explorerpro Says:

  HAPPY


 57. February 12th, 2009 at 9:11 pm       explorerpro Says:

  HAPPY


 58. February 13th, 2009 at 3:14 am       explorerpro Says:


 59. February 13th, 2009 at 2:02 pm       athenaz Says:

  คุณชบามารอบดึก ขอบคุณดอกไม้ช่องามเรียงรายที่ บล็อกใหม่ด้วยค่ะ P athenaz ค่ะ…


 60. February 13th, 2009 at 2:05 pm       athenaz Says:

  อนุโมทนาบุญคุณ gibsii ค่ะ

  “มาฆมา บูชา ด้วยจิตสุทธิ์
  องค์พระพุทธ พระธรรม นำศาสนา
  อีกพระสงฆ์ ทายาท องค์ศาสดา
  ถ้วนวันทา มโนนบ เคารพคุณ…”

  กลอนคุณอรุณสุข
  “athenaz”


 61. February 13th, 2009 at 2:09 pm       athenaz Says:

  ภาพพิธีใส่บาตรมาฆะ เพิ่งทราบว่าเป็นของวัดธรรมกายคะ hanzen

  วัดนี้พี่ไม่เลื่อมใสค่ะ วัตถุนิยมสุดโต่ง มาจากผุ้จัดการ online นำมาประกอบบทเขียนค่ะ…


 62. February 13th, 2009 at 2:14 pm       athenaz Says:

  so beautiful bokeh music and gorgious you…i wish it were real..
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  “If there were no words
  No way to speak
  I would still hear you

  If there were no tears
  No way to feel inside
  I'd still feel for you

  And even if the sun refuse to shine
  Even if romance ran out of rhyme
  You would still have my heart
  Until the end of time …”


  Page Graphics

  “athenaz”


You must be logged in to post a comment.