…a t h e n a z

.. . The society that loses its grip on the past is in danger, for it produces men who know nothing but the present, and who are not aware that life had been, and could be, different from what it is.

เข็มทิศที่ไร้กาลเวลา

December27

 

.

 

 

 

ระราชดำรัสแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในทุกวาระทุกโอกาส มาเป็นเวลานานนับสิบปี  ล้ ว น เ ป็ น    ” เ ข็ ม ทิ ศ ”   ที่ ไ ร้ ก า ล เ ว ล า  สำหรับข้าพเจ้า พระราชดำรัสอันทรงคุณค่า เป็นดั่งเข็มทิศที่ไร้กาลเวลา . . . ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศสยาม หลายคนอาจเพิ่งได้มีโอกาสอ่านพระราชดำรัสเก่าแก่ . . . . . . . . . . .ดังทีข้าพเจ้าได้บันทึกไว้

 

 

พระราชดำรัสเก่ายังคงความทันสมัย ไร้กาลเวลาอยู่เสมอ

หลายคนได้เดินย้อนอดีตไปหลายสิบปี ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

เพื่อไปพบความมหัศจรรย์ในความรักชาติ

รักประชาชนอันยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทัยแห่งพระองค์ท่าน

 

 

พระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสอันต่อเนื่องยาวนาน

บอกเรื่อราวที่อยู่ในสายพระเนตรพระกรรของพระองค์ อย่างไม่เสื่อมคลายเสมอมา

 

 

๓๕ ปีที่แล้ว ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ พระองค์ทรงมีพระราชดำรัส

ประทานพรปีใหม่แก่พสกนิกรชาวไทยในวโรกาส ขึ้นปีใหม่ ๒๕๑๗

 

 

ข้าพเจ้าสามารถสัมผัสถึงความห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์ในถ้อยคำที่ทรงพระราชทานมา

ปีนั้นเป็นปีใหม่หลังช่วงเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ มาได้เพียงสองเดือนเศษ

ประเทศได้ประสบกับสภาวะแห่งความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างใหญ่หลวง

กระทบต่อชีวิต จิตวิญญาณ ความเป็นอยู่ ของพสกนิกรชาวไทย

ไม่ต่างกับสภาวการณ์บ้านเมืองในยุคสมัยนี้เท่าใดนัก

 

 

ข้าพเจ้าขอน้อมนำพรปีใหม่ในพระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย

ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๗

ณ พลับพลาท้องสนามหลวง วันจันทร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๖

 

 

“ ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีความยินดีมาก ที่ได้มาอยู่ท่ามกลางท่านทั้งปวงที่มาบำเพ็ญกุศลปีใหม่ร่วมกัน   ขอขอบใจท่านทุกคน   ที่มีน้ำใจไมตรีต่อข้าพเจ้าและพระราชินี ตลอดจนลูกๆ   ทั้งคอยร่วมมือสนับสนุนเป็นกำลังใจให้แก่เราอย่างดียิ่งในกิจการงานทุกอย่าง”

 

“ในปีที่ล่วงไปแล้ว มีความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ยิ่งในวิถีการเมือง ซึ่งทำให้เราเกิดมีความหวังและความกระตือรือร้นที่จะแก้ไข ปฏิบัติตนปฏิบัติงานให้ดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่ออนาคตของเราแต่ขณะเดียวกัน ก็มีวิกฤติการณ์หลายอย่างเกิดตามมา ทำให้กระทบกระเทือนอย่างมาก ถึงฐานะทางเศรษฐกิจ การคลัง การเมือง ตลอดจนสวัสดิภาพ และความมั่นคงของชีวิต ทำให้หวั่นวิตกกันอยู่ทั่วไปในเวลานี้ “

 

“ท่านทั้งหลายควรจะทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่า วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ มิใช่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศไทยแห่งเดียว หากเกิดขึ้นทั่วไปในโลกทุกแห่งหน เป็นธรรมดาที่เราจะต้องกระทบกระเทือนด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กิจเฉพาะหน้าของเราทั้งหลายทุกคนที่ต้องทำ คือต้องรับสถานการณ์อันวิกฤตินี้ด้วยใจอันมั่นคง ไม่หวั่นไหว และด้วยความรู้เท่าถึงการณ์ พร้อมกับร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไข ผ่อนหนักให้เป็นเบา ด้วยความสงบและพร้อมเพรียง ไม่ก่อความวุ่นวายให้สถานการณ์ยิ่งร้ายลงไปอีก ทุกฝ่ายจำเป็นต้องเข้าใจกันและกัน เห็นใจกัน เสียสละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและร่วมกัน อุ้มชูกันไว้ เหมือนดังที่ได้เคยอุ้มชูกันมาแต่กาลก่อน เมื่อรวมกันดังนี้ ก็จะเกิดพลังยิ่งใหญ่ ที่จะสามารถขจัดอุปสรรคขัดข้องทั้งปวง  ให้หมดสิ้นไปในที่สุด ….”

 

ผ่านมาแล้วถึง ๓๕ ปี พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายังก้องกังวาน  ศักดิ์สิทธิ์

ในโสตสำนึกของข้าฯไทย  ในความหมาย ความจริง ความเที่ยงธรรม  ปราศจากกาลเวลา

ขอให้เราน้อมนำ และระมัดระวังให้การดำรงกาย ดำรงใจแต่ละวันลุล่วงไปอย่างมีสติ

ไม่หวั่นไหว โดยพร้อมเพรียงตามพระประสงค์……ในปีใหม่ที่แสงสดใสแห่งปีใหม่ 

ยังไม่สามารถฝ่าหมอกควันของความโลภที่คุกรุ่น

 หนาทึบ ของปีเก่าไปได้เลย …

 

 

 

 

 

 

 

 

“athenaz” เรียบเรียง

ภาพสะสมจากอินเตอร์เนท

 

 

 

 

แผนที่มูลนิธิพลตรีจำลอง ฯ (ศูนย์ฝึกผู้นำ)

by posted under Uncategorized | 102 Comments »    
102 Comments to

“เข็มทิศที่ไร้กาลเวลา”

 1. December 27th, 2008 at 2:27 am       athenaz Says:


 2. December 27th, 2008 at 2:34 am       athenaz Says:

  ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
  ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๔๙๕
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทาน
  พรปีใหม่แก่บรรดาพสกนิกรชาวไทย
  เนื่องจากในปีนั้น พสกนิกรชาวไทยได้
  ถวายพระพรทั้งสองพระองค์ในคราวครบรอบ
  ในวันฉัตรมงคล

  พระองค์จึงได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลง
  พรปีใหม่ขึ้น …

  โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงเป่าแซ็กโซโฟนในช่วงแรกและช่วงที่สาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป่าแซ็กโซโฟนในช่วงที่สองและช่วงที่สี่สลับกันไป วงดนตรีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้บรรเลง พรปีใหม่เพื่อพระราชทานแก่ปวงชนครั้งแรกคือ วงดนตรีชมรมสากล สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงสุนทราภรณ์


 3. December 27th, 2008 at 2:38 am       tabebuiarosea Says:

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ..

  ……………………..

  สวัสดีปีใหม่เจ้าของบล็อกค่ะ

  ขอบคุณที่ไปเยี่ยมนะคะ 🙂


 4. December 27th, 2008 at 2:38 am       chaleeja Says:

  ด้วยพระองค์ ทรงมีคุณ กรุ่นดวงจิต
  ทรงตามติด คิดช่วยเหลือ เอื้อเราผอง
  ทรงทำเพื่อ ลูกหลานไทย ให้ตริตรอง
  ไทยต่างมอง ลองทำตาม อย่างพระองค์

  เดินตามท่าน ทำตามท่าน นั้นดีแน่
  เรื่องจริงแท้ เดินตามอย่าง ทางไม่หลง
  เพื่อพระองค์ เพื่อแผ่นดิน ถิ่นไตรรงค์
  ขอน้อมลง ก้มกราบรับ ซาบซึ้งใจ


 5. December 27th, 2008 at 2:40 am       chaleeja Says:

  กำลังจะปิดเครื่อง เห็นพี่สาวพอดี เลยต้องอยู่ทักซักหน่อย

  รักษาสุขภาพนะคะ ปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ

  ด้วยรัก

  “ชาลี”


 6. December 27th, 2008 at 2:42 am       athenaz Says:

  พรปีใหม่

  ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
  คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  สวัสดีวันปีใหม่พา
  ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
  ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม
  ต่างสุขสมนิยมยินดี
  ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า
  ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
  โปรดประทานพรโดยปรานี
  ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
  ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์
  ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
  ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่
  ผองชาวไทยจงสวัสดี
  ตลอดปีจงมีสุขใจ
  ตลอดไปนับแต่บัดนี้
  ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์
  สวัสดีวันปีใหม่เทอญ


 7. December 27th, 2008 at 2:45 am       prypilas Says:

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  เป็นสิ่งดีๆ จากพระองค์ท่าน
  ที่นำศิริมงคลมาให้แก่ชีวิตในปีใหม่นี้ได้อย่างมากมายเลยครับพี่

  เป็นกำลังใจให้กับพี่ในปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับ
  รักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่


 8. December 27th, 2008 at 8:26 am       sazzie Says:

  ได้อ่านหนังสือคำพ่อสอนค่ะพี่
  อ่านแต่ละบทที่พระองค์ทรงพระราชทาน แล้วเหมือนย้อนเวลา
  เพราะทำให้ทบทวนความทรงจำได้ว่า ในปีนั้นเกิดอะไรในบ้านเมืองบ้าง
  และที่คำสอนของพระองค์เป็นเข็มทิศที่ไร้กาลเวลา
  ก็คงเพราะพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์
  ที่ปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรม สมดั่งคำปณิธานของพระองค์
  ที่ว่า ” เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุงของมหาชนชาวสยาม ”

  good day ค่า ;)))


 9. December 27th, 2008 at 8:27 am       sazzie Says:

  แก้คำผิดค่ะ ..

  ” เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม ”


 10. December 27th, 2008 at 8:37 am       initmate Says:

  จริง ๆ ด้วยนะคะ

  ทุกอย่างที่ท่าน คิด, พูด, เขียน และ กระทำ

  ล้วนเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราทุกคนได้เสมอเลยค่ะ

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  แวะมาทักทาย และ สวัสดีปีใหม่ค่ะ 🙂

  คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ


 11. December 27th, 2008 at 9:05 am       athenaz Says:

  น้องสาว
  คุณศศศิ
  คุนพราย
  ขอบคุณในความห่วงใยพี่สาวค่ะ

  พี่หายไปนาน หลานเข้าICU กระทันหัน ทำให้เห็นว่าชีวิตนี้ ความเป็น ตายเท่ากัน และมาเยือนได้ทุกเวลา

  ลิ่มเลือดอุดตันขั้วปอด ล้มลงทันที หมดสติในเย็นวันอังคารที่ผ่านมา คุณแม่ของหนุ่ม (พี่สาวพี่ athenaz) ทุลักทุเลเอาเข้ารพเอกชนใกล้บ้านทัน (โชคดีที่มีรพ.ใหญ่ใกล้บ้าน) อาการวิกฤติ และตัดสินใจย้ายไปศูนย์หัวใจที่จุฬาแล้วหลังจาก 24 ชม.
  ด้วยการวิ่งเต้นของพี่ไปหาอาจารย์หมอ หมอได้ผ่าตัดเอาลิ่มมหาภัยออก ชีวิตหลานปลอดภัยแล้วค่ะ

  หากไม่ย้ายiรพ. (ตอนย้ายก็เสี่ยง) หลานคงเรียบร้อยไปแล้ว

  พี่หายไปไปอยู่เป็นเพื่อนหลานหน้าห้อง ICU ได้พบสัจธรรมของชีวิตหลายอย่างค่ะ

  May the virtue you made brings to you the best life, love and peace for the coming year 2009…

  Do the best things, make the best of your time when you can

  I wish to join today…have the best time together kha..”P athenaz”

  Happy New Year
  ABBA


 12. December 27th, 2008 at 9:09 am       athenaz Says:

  พระองค์ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อพสกนิกรของพระองค์มาแสนยาวนาน
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญคะ

  ของขวัญหอบใหญ่โบว์แสนสวยช่วยให้บ้านนี้สดใสจังค่ะ initmate ขา

  many HAPPY returns to you twicw as much !! :)))


 13. December 27th, 2008 at 9:13 am       athenaz Says:

  Good morning kha คุณ tabe

  Hope the chill and windy weather in UK can still make you warm when
  we and send our best love from far horizon na ka….

  Merry Christmas and Happy New Yaer 2009…
  send you a happy New Year song above. :)))


 14. December 27th, 2008 at 9:22 am       11arrows Says:

  สุขสันต์ คริสต์มาส แด่ท่าน athenaz

  🙂


 15. December 27th, 2008 at 11:50 am       tomorrow02 Says:


 16. December 27th, 2008 at 3:36 pm       athenaz Says:

  พรปีใหม่ทรงนิพนธ์ (ต่อ)

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์เนื้อร้องเป็นคำประพันธ์ 4 บท ที่ใช้คำง่ายๆ แต่ไพเราะและสื่อความหมายได้ชัดเจน ดังเช่นในที่นี้สรรพนามบุรุษที่ 1 คือ “ข้า” น่าจะหมายถึง “ข้าฯ” หรือ “ข้าพเจ้า” อันเป็นสรรพนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้แทนพระองค์ในทุกคราวที่ทรงมีพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทต่อปวงชนชาวไทย

  เช่นเดียวกับสรรพนามบุรุษที่ 2 พหูพจน์คือ “ปวงท่าน” ซึ่งมักทรงใช้กับปวงชนชาวไทยเสมอ วลีที่สนับสนุนให้ชัดก็คือ “ผองชาวไทย” ซึ่งครอบคลุมปวงประชาของพระองค์ สิ่งที่พิเศษสุดของเพลงพระราชนิพนธ์นี้ คือเป็นบทเพลงที่เป็นสายใยแห่งความรักและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรไทยทั้งมวล

  ลองฟังดูดีๆ เพลงนี้ไม่เหนทือนเราอวยพรให้กันเอง ถ้อยคำมีเอกลักษณ์ที่ไม่ธรรมดาค่ะ …..

  ทรงพระเจริญ


 17. December 27th, 2008 at 3:45 pm       athenaz Says:

  มัทขา

  ขอบคุณรูปการ์ดแสนสวยที่ทำให้บ้านสดชื่นนะคะ

  ขอมอบ Bright Eyes ให้มัทจังค่ะ
  ธรรมชาติงดงาม สงบ และสันติสุข ….


 18. December 27th, 2008 at 4:09 pm       athenaz Says:

  ขอบคุณท่านศรค่ะ

  It Came Upon the Midnight Clear


 19. December 27th, 2008 at 6:06 pm       peacock Says:

  ขอทรงพระเจริญ….

  สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณพี่ athenaz


  glitter-graphics.com


 20. December 28th, 2008 at 7:17 pm       explorerpro Says:

  HAPPY NEW YEAR 2009.


 21. December 28th, 2008 at 7:24 pm       pijika Says:

  ขอบคุณเรื่องราวดีๆค่ะ พี่
  หลานดีขึ้นหรือยังคะ…

  สวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะ


 22. December 28th, 2008 at 8:20 pm       athenaz Says:

  คุนฮอลล์คะ

  หลานผ่านวิกฤติชีวิตมาแล้ว ชึวิตปลอดภัยแล้วค่ะ
  ผ่าตัดที่จุฬาแล้วเมื่อวันศุกร์ ตอนนี้พี่สบายใจขึ้นมาก สามารถทานอาหารได้ จึงรู้ว่าเวลาทุกข์นั้น เราคุมใจเราไม่ได้เลยค่ะ !

  เมื่อวานคีจังนะคะ ท่าน นต.ประสงค์พูดสุดยอด ตรงใจ คุณฮอลล์และพวกเราคงอยู่กัน ตี ++ ?!

  มาวางโครงการวันที่ 10 มค.ที่รร.ผู้นำ สนไหมเอ่ย ?

  พี่ขอโทษที่ทำธุระให้ช้าไป พรุงนี้แน่นอนค่ะ


 23. December 28th, 2008 at 10:38 pm       athenaz Says:

  เทียนคริสต์มาสสีแดง ทำให้อบอุ่นจังค่ะ นกยูงทอง !

  ขอบคุณค่ะ


 24. December 28th, 2008 at 10:44 pm       athenaz Says:

  Is it freezing in Bosnia this year, explorerpro…?

  I DO miss my friend out there, always.


 25. December 28th, 2008 at 10:58 pm       chaleejang Says:

  เอาภาพงานปีใหม่มาอวดล่ะ พี่สาวจ๋า อิอิ 🙂 )))


 26. December 29th, 2008 at 10:51 am       nelumbo Says:

  ขอให้มีความสุขมาก ๆ และตลอดไปเจ้าค่ะ …


 27. December 29th, 2008 at 5:18 pm       blackplums Says:

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  สวัสดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ค่ะ

  ปีใหม่ ใกล้มาถึงแล้ว
  ขอให้มีความสุขตลอดปีใหม่และตลอดไปนะคะ


 28. December 29th, 2008 at 6:31 pm       conqueror Says:

  แวะมาเยี่ยมค่ะ
  ฝากเยี่ยมหลานด้วย
  ขอให้กลับมาแข็งแรงในเร็ววันนะคะ

  ขอบคุณที่เอาเพลงไปฝาก
  ที่บ้านเลยหายเหงาไปพะเรอเลย

  อีกไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้ว
  ขอให้มีสิ่งใหม่ๆ ดีๆ เข้ามาในชีวิต
  ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
  มีความสุขมากๆนะคะ ^^


 29. December 29th, 2008 at 6:34 pm       chairojt Says:

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


 30. December 29th, 2008 at 10:35 pm       chaleejang Says:


 31. December 30th, 2008 at 8:59 am       athenaz Says:

  ขอบคุณ Punch สีหวาน รสอร่อยแน่ๆ

  cheers for the coming year 2009 nelumbo!


 32. December 30th, 2008 at 9:02 am       athenaz Says:

  สคส ของพ่อหลวงที่ “คุณพลัม” นำมาลง Pathenaz ก็อบเก็บไว้อย่างดีแล้วคะ

  ขอบคุณที่หามาให้พสกนิกรอย่างเราชื่นใจในปีใหม่นี้ค่ะ !


 33. December 30th, 2008 at 9:08 am       athenaz Says:

  ตื้นตันใจในความห่วงใยของเพื่อน Mblog เหลือเกินค่ะ

  คุณconqueror ทราบว่าหลาน athenaz ป่วยฝากใจมาให้กัน…
  หลานหายแล้ว เหมือนเป็นเรื่องมหัศจรรย์จริงๆ เพราะหมอมาคุยที่หลังว่าแบบหลานนี่มักไม่ค่อยรอด…หลานคงตั้งปณิธาน ทำชีวิตที่เหลือให้คุ้มกับชีวิตที่ได้กลับคืนมา

  ขอพรปีใหม่ดีๆที่ร่วมกระทำกันมาในการกู้ประเทศของเรา ส่งผลดีแก่ชีวิตที่กำลังจะเผชิญในปีใหม่ แก่เราชาว Mblog ทุกท่านค่ะ


 34. December 30th, 2008 at 9:14 am       athenaz Says:

  คุณ chairojt

  น้องชาลี

  ใจเดียวกันค่ะ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน …

  …………..

  เพลงความฝันอันสูงสุดและประดู่ไม่รู้โรย ร้องโดย สันติ ลุนเผ่
  เพลงนาวีคู่ไทย ร้องโดย ธีรนัยน์ ณ หนองคาย


 35. December 30th, 2008 at 9:16 am       athenaz Says:

  ขอบคุณ พรปีใหม่ที่พระองค์ทรงพระราชทาน และชาลีนำมาเปิดแบบออโต้ไว้หน้านี้จังค่ะ…:)))


 36. December 30th, 2008 at 12:03 pm       sazzie Says:

  Photobucket

  🙂


 37. December 30th, 2008 at 1:03 pm       septimus Says:

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


 38. December 30th, 2008 at 7:52 pm       athenaz Says:

  sazz และ sept

  ขอบคุณค่ะที่แวะมาบ้านพี่ athenaz
  ดวงใจเดียวกันมอบแด่หระองค์ท่าน …


 39. December 30th, 2008 at 8:52 pm       pitakkul Says:

  สวัสดี ปีใหม่ ให้สุขสันต์
  ทุกคืนวัน ปลอดภัย ไกลปัญหา
  สิ่งใดหวัง ได้ดั่ง จินตนา
  โชคมาหา เคราะห์ผ่านไป ไร้ทุกข์เอย..
  🙂 AJ


 40. December 30th, 2008 at 10:56 pm       explorerpro Says:

  [url=http://hidemyass.com/?aHR0cDovL3d3dy5idWtvdmljYTE5MzkuY29tL3NpZ25hdHVyZS9uZXd5ZWFyMjAwOV8yLmpwZw==]Anonymize http://www.bukovica1939.com/signature/newyear2009_2.jpg%5B/url%5D


 41. December 30th, 2008 at 11:00 pm       explorerpro Says:

  Anonymize http://www.bukovica1939.com/signature/newyear2009_2.jpg


 42. December 31st, 2008 at 6:52 am       septimus Says:

  Photobucket


 43. December 31st, 2008 at 6:55 am       septimus Says:

  อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่athenaz เมื่อวานนี้มีอุปสรรคเข้าบ้านพี่ยากจังค่ะ คอมเนท์ที่๒ก็ไม่ขึ้น วันนี้จึงลองใหม่แต่เช้าเลยค่ะ หวังว่าจะโชคดีส่งท้ายปีเก่า … เข้าบ้านพี่ได้ค่ะ ฮา………………………………

  ^,^


 44. December 31st, 2008 at 8:07 am       athenaz Says:

  ตอนนี้ไม่ มีทุกข์ แล้ว AJ
  เรา OK นับ countdown ยาวไม่เบื่อ
  ๒๐๐๙ เป็นปี ที่หนุนเกื้อ
  ขอจงเมั่น ในพรดี มีให้กัน…


 45. December 31st, 2008 at 8:20 am       prypilas Says:

  สวัสดีปีใหม่นะครับพี่สาวผู้ใจดีของกระผม


 46. December 31st, 2008 at 8:27 am       athenaz Says:

  เมื่อเช้าก็ตื่นตี ๕ ใส่บาตรตอน ๖ โมง
  ฟ้ายังมืด เลยต้องลุยเข้าไปหน้วัดค่ะ
  แถวซอยทองหล่อหาวัดยาก ไปสุดซอยเลี้ยวขวาไปทางอกมัย มีวัดใหญ่ชื่อวัดภาษีค่ะ…

  ขอบคุณภาพสดๆ และขอมอบความสดใสยามเช้านี้แด่ sept ในปีใหม่ที่กำลังมาถึง … :))

  (ปีชะล้างให้สะอาดน่ะค่ะ country cleaning day!)


 47. December 31st, 2008 at 8:33 am       athenaz Says:

  มีน้องชายที่น่ารักก็นับคนได้
  รวมน้องสาวที่ชื่อพรายน้ำด้วย

  พรายทั้งสองเป็นน้องที่น่ารัก ที่พี่ athenaz สามารถสัมผัสได !

  พี่ยังโพสรูปไม่เป็น…

  ก็ขอโพสใจที่เปี่ยมด้วยความรัก ความปรารถนาดี
  ติดปีกแห่งปีสดใสที่กำลังเวียนมา
  ปีที่กำลังมาชะล้างสิ่งสกปรก โหดร้าย
  ให้ออกไปจากใจภักดี สันติ ของเรานะคะพรายs….

  “P athenaz”


 48. December 31st, 2008 at 8:39 am       athenaz Says:

  I have open your link and found a wonderful wish from you, explorerpro…

  I will try to post this pic in my blog
  May all happiness return to you twice as much ….

  I always miss my friend from far horizon…
  wherever you live, things we shared in all events always in my memories…


 49. December 31st, 2008 at 8:58 am       natayaa Says:

  สวัสดีค่ะพี่

  ต้องขอประทานโทษที่แวะมาส่งกำลังใจเรื่องหลานชายช้าไปนิด พอดีไม่ได้เข้าบลอกเลย มัวแต่เที่ยวต่างจังหวัดอยู่ค่ะ อย่างไรก็ขอให้สุขภาพหลาน แข็งแรงขึ้นโดยไวนะคะ

  แวะส่งความปรารถนาดี และความสุขให้พี่ด้วยค่ะ

  สุขสันต์วันปีใหม่ 2009 ตลอดปีและตลอดไป

  ขอบคุณสำหรับมิตรภาพงามๆ ที่มีให้กันนะคะ


 50. December 31st, 2008 at 9:47 am       zodiac Says:

  ขอส่งความสุขมาให้เจ้สบ้านและครอบครัวค่ะ
  สุขกาย สบายใจ สุขภาพแข็งแรงนะคะ
  สวัสดีปีใหม่ค่ะ ^^


 51. December 31st, 2008 at 11:21 am       pitakkul Says:

  รูปจาก สคส ของ TGO เอามาฝากพี่สาวครับ ผมชอบรูปนี้เพราะดูแล้วได้อารมณ์ดีอ่ะครับ


 52. December 31st, 2008 at 3:42 pm       athenaz Says:

  มิตรภาพงามๆปลูกไม่ง่ายนัก แต่ยากยิ่งกว่าคือการรักษาไว้ !

  คุณ natayaa เที่ยวให้สนุก
  สุขสันต์กับครอบครัวแสนน่ารัก
  ในปี่ที่เรากำลังก้าวเข้าไป

  ABBA : I have a dream
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  ABBA was broadcast live from Stockholm via satellite on the BBC in the UK.
  Unfortunately this was the last ever public performance by ABBA as a group.


 53. December 31st, 2008 at 3:45 pm       athenaz Says:

  zodiac
  AJ
  ฝากเนื้อเพลงเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะ

  I have a dream, a song to sing
  To help me cope with anything
  If you see the wonder of a fairy tale
  You can take the future even if you fail
  I believe in angels
  Something good in everything I see
  I believe in angels
  When I know the time is right for me
  Ill cross the stream – I have a dream

  I have a dream, a fantasy
  To help me through reality
  And my destination makes it worth the while
  Pushing through the darkness still another mile
  I believe in angels
  Something good in everything I see
  I believe in angels
  When I know the time is right for me
  Ill cross the stream – I have a dream
  Ill cross the stream – I have a dream

  I have a dream, a song to sing
  To help me cope with anything
  If you see the wonder of a fairy tale
  You can take the future even if you fail
  I believe in angels
  Something good in everything I see
  I believe in angels
  When I know the time is right for me
  Ill cross the stream – I have a dream
  Ill cross the stream – I have a dream

  HAPPY NEW YEAR 2009 KA


 54. December 31st, 2008 at 5:00 pm       nelumbo Says:

  Photobucket


 55. December 31st, 2008 at 7:28 pm       blackplums Says:

  สวัสดีปีใหม่ค่ะ

  /


 56. December 31st, 2008 at 7:59 pm       ana123 Says:

  สุขสันต์วันปีใหม่ แด่คุณ athenaz ค่ะ

  ______/|\________


 57. December 31st, 2008 at 9:35 pm       chaleeja Says:

  สวัสดีปีใหม่จ้า พี่สาวที่รักที่สุด

  สวัสดีปีใหม่ให้สุขขี
  ให้เปรมปรีดิ์มีฤดีเกษมสันต์
  ให้สุขกายสบายจิตถ้วนทั่วกัน
  ให้สราญบานชื่นรื่นฤทัย

  ที่เจ็บไข้ให้หายคลายจากเจ็บ
  ที่หนาวเหน็บให้อุ่นกรุ่นสดใส
  ที่ทุกข์ท้อขอให้คลายเศร้าใจ
  ให้ปีใหม่มีสุขศรีทุกวี่วัน

  รักจัง
  “ชาลี”

  🙂 ))) 58. December 31st, 2008 at 9:41 pm       chaleeja Says:

  ให้บานไม่รู้โรย เหมือนกับเราของเราที่จะบานไม่รู้โรย
  เหมือนกับพันธมิตรที่รักชาติไม่รู้โรย เลยเอาบานไม่รู้โรยมาให้อีกแบบหนึ่งค่ะ

  🙂 ))) 59. December 31st, 2008 at 10:26 pm       initmate Says:

  มาสวัสดีปีใหม่ค่ะ ^ – ^


 60. January 1st, 2009 at 3:25 pm       chaleeja Says:

  พี่สาวจ๋า วันนี้วันแรกของวันขึ้นปีใหม่
  น้องหอบดอกไม้หอบใหญ่มาฝากน้า
  ขอให้พี่สาวสุขภาพแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง ร่าเริงสดใส
  นะจ๊ะ

  “ชาลี” 61. January 2nd, 2009 at 8:41 am       chaba2550 Says:

  happy new year สวัสดีปีใหม่
  มีความสุขมากมายค่ะพี่สาว.. 🙂


 62. January 2nd, 2009 at 10:19 pm       singingintherain Says:

  Photobucket

  สวัสดีปีใหม่ค่ะ
  มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวย ๆ นะคะ


 63. January 3rd, 2009 at 4:32 pm       pijika Says:

  เราจัดปาร์ตี้กันเหอะพี่…

  แบบเนี้ย… อยากได้แบบนี้จังเลยค่ะ…


 64. January 3rd, 2009 at 5:52 pm       athenaz Says:

  สุขสันต์วันปีใหม่ตลอดปี และตลอดไปค่ะ
  คุณบัวหลวง คุณพลัม …


 65. January 3rd, 2009 at 6:14 pm       progressive Says:

  มาขอบคุณพี่athenaz ที่ไปตอนรับด้วยความอบอุ่น พร้อมบทเพลงของในหลวงอีกด้วย ขอบคุณมากๆเลยนะค่ะ
  แลขอให้พี่athenaz มีความสุขทั้งตลอดปีนี้และปีต่อๆไปค่ะ
  ขอบคุณค่ะ ^_______________^


 66. January 4th, 2009 at 5:00 pm       explorerpro Says:

  Innocent Words

  Words mean nothing till you speak or pen them
  Then they reveal the message in your heart
  Words can bring joy and laughter
  In song or prose
  Words spoken and penned in poem
  Can woo and romance grows
  Yet innocent words uttered in anger and hate
  Can cut like a knife and wound till it is too late
  So choose unsuspecting words with wisdom and honor
  For although your words, like an unfettered arrow,
  May be forgotten
  The piercing pain of words hitting another’s heart
  Is felt forever
  We live in a yet unscripted world which our words have yet woven
  So do not wield your words like a brandishing sword
  But create a world of wonder with your well-spoken word.

  I try to put nice pics link but fail 😉


 67. January 5th, 2009 at 8:50 am       athenaz Says:

  คุณ ana

  ดอกไม้สีถูกใจจัง
  ขอบคุณไนไมตรีวันปีใหม่ค่ะ
  สุขสันต์วันปีมห่ค่ะ !!


 68. January 5th, 2009 at 11:18 am       athenaz Says:

  explorerpro

  Your Innocent words remind me and make me think twice…

  But after thinking twice and recall…I am sure I have never did such thing that may hurt other.

  I am always careful on what I would say and have said.

  I am sure some people may also be carful on what he would say out or pen on…

  For me, the best thing I truely am is what I innocently feel…

  Saying or writing may not be necessary…as none need knowing.

  thanks for the Innocent Words.

  Happy New Year, God bless you always….

  “athenaz”


 69. January 5th, 2009 at 12:33 pm       athenaz Says:

  สวัสดีปีใหม่ค่ะ

  ปีใหม่นี้เราอวยพรกันหลายรอบนะคะ initmate
  ทำให้เรามีสติ มีเกราะกำบังความชั่วร้ายที่จะมาแผ้วพาน

  happiness is what we can make out from all wishes…!!


 70. January 5th, 2009 at 12:39 pm       athenaz Says:

  ขอบคุณชาลีและดอกไม้แสนสวยที่ทำให้สดใสจริงๆค่ะ
  ดอกไม้สีขาวๆ ที่ถ่ยเก็บไว้สวยจังค่ะ

  ขอบคุณในไมตรีที่มอบให้
  ขอบคุณในน้ำใจมีให้เหลือ
  ขอบคุณความห่วงใยที่จุนเจือ
  ขอให้เชื่อในพรดีแด่ชาลีจัง …


 71. January 5th, 2009 at 12:40 pm       athenaz Says:

  ขอบคุณในไมตรีที่มอบให้
  ขอบคุณในน้ำใจมีให้เหลือ
  ขอบคุณความห่วงใยที่จุนเจือ
  ขอให้เชื่อในพรดีชาลีจ๋า …


 72. January 5th, 2009 at 12:43 pm       athenaz Says:

  ขอบคุณคุณชบา

  ขอพรดีมีให้คุณชบา

  ขอพรดีมีให้คุณ singletherain

  สองเท่าทวีในปีใหม่นี้….:)))


 73. January 5th, 2009 at 12:47 pm       athenaz Says:

  ฮอลล์ pijika

  พรดีดีที่ส่งให้กัน ขอให้คุณฮอลล์
  ได้รับเป็นสองเท่าทวี มีความสุขทั้งปีค่ะ

  พี่ก็อยากจัดปาร์ตี้บนสวรรค์แบบนี้น่ะ
  คับคล้ายว่า สวน EDEN ใช่ไหม
  สตรอเบอรี่ออกเป็นต้นเลยนะเนี่ย … :))


 74. January 5th, 2009 at 4:52 pm       athenaz Says:

  progressive แวะมาส่งพรดีๆ
  ขอพรดีจงมีแค่คุณสองเท่าทวีค่ะ !!

  “P athenaz”


 75. January 5th, 2009 at 5:08 pm       initmate Says:

  ส่งความสุขกันไปมา หนุกดีเนอะ …

  ยิ้มได้เสมอ …

  หนาวนิ๊ดหน่อยค่ะ … แต่ใจไม่หนาวนะ

  เพราะอบอุ่นอ่ะจิคะ .. ^ – ^

  อยู่ด้วยกันเนอะ … จะได้ไม่เหงา 🙂


 76. January 5th, 2009 at 8:46 pm       initmate Says:

  สวัสดีค่ะ … มีจดหมายรัก

  รออยู่ที่ความเห็นที่ 18

  ในนี้

  http://mblog.manager.co.th/initmate/th-44344/

  นะคะ ..

  เขินอ่ะ ให้ไปอ่านเองดีก่า

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


 77. January 5th, 2009 at 10:13 pm       athenaz Says:

  เข้าไปอ่านลิงค์ love letter แล้วด้วยความขอบคุณคะ อิ-นิท- มา- เต๊ะ !

  เรียกน้องจะคุ้นปากค่ะ
  ดูเหมือนจะเป็นพี่เอ้ “อะเธนาส”
  ใครก็เรียกพี่ อยู่แถวนี้น่ะค่ะ …


 78. January 6th, 2009 at 12:18 am       explorerpro Says:

  HAPPY NEW YEAR 2009.


 79. January 6th, 2009 at 5:37 am       initmate Says:

  พี่เอ้ … คะ

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  มาส่งความคิดถึงพี่แต่เช้าตรู่ … เลยค่ะ 🙂


 80. January 6th, 2009 at 9:44 am       athenaz Says:

  explorerpro

  so beautiful card !
  the wording make even more meaningful…

  may memories live forever…


 81. January 6th, 2009 at 9:47 am       athenaz Says:

  Good morning and good day ka initmate !! มาสายไปหน่อย …

  athenaz เอ้ :)))


 82. January 6th, 2009 at 10:06 am       alphabet Says:

  มาสวัสดีวันอังคารสีชมพูค่ะพี่


 83. January 6th, 2009 at 12:29 pm       natayaa Says:

  งดงามมากค่ะพี่

  ขอบคุณมากค่ะ ปลื้มใจมากมายที่ได้อ่านบลอกพี่วันนี้

  รักในหลวงมากค่ะ


 84. January 6th, 2009 at 5:28 pm       athenaz Says:

  สวัสดีอังคารแรกของปี ๒๐๐๙ ค่ะ
  alphabet…

  แต่ยังเป็นบล็อกเดิม ๒๐๐๘ นะคะ :))


 85. January 6th, 2009 at 5:32 pm       athenaz Says:

  ปลื้มใจค่ะ…
  ที่ครอบครัวรักในหลวงเข้ามาอ่านความทรงจำที่อยากเก็บไว้กับเราตลอดค่ะ คุณเอ๋…

  ไปแวะลิ้มรสงานปาร์ตี้ที่บ้านมาแล้วค่ะ หอมไก่งวงมาก… :))


 86. January 6th, 2009 at 10:38 pm       initmate Says:

  พี่เอ้ .. สวัสดีค่ะพี่

  แวะมา good night พี่ค่ะ ^ – ^

  คิดถึงพี่ซะแล้ว เลยต้องมาหาก่อนนอน … ฝันดีนะคะ


 87. January 6th, 2009 at 10:54 pm       athenaz Says:

  โห

  คูแฝด อิ นิ มา เทะ กลับมาแล้วเหรอ… หนุกไหมคะ ?

  พี่ไม่ค่อยได้ขึ้นบล็อกใหม่ คอยย่องไปอ่านของชาว M ก้สนุกดี ไม่ค่อยมีเวลาน่ะค่ะ

  good nite naka ^–^


 88. January 7th, 2009 at 4:42 am       explorerpro Says:

  HAPPY NEW YEAR 2009.


 89. January 7th, 2009 at 10:10 am       athenaz Says:

  explorerpro …

  I doubt if I enjoy doing that !

  Let's have someone waiting to hold me down there !! 555


 90. January 7th, 2009 at 10:20 am       athenaz Says:

  “Friendship marks a life even more deeply than love.
  Friendship is never anything but sharing”

  สำหรับฉัน … มิตรภาพ ก็เหมือนดวงดาว
  แม้จะมองไม่เห็น แต่มันก็อยู่ตรงนั้น …

  “athenaz”


 91. January 7th, 2009 at 11:49 am       chaleejang Says:

  แหะ แหะ หาโทรศัพท์ไม่เจอค่ะ ไอ้คุณเมลก็ดันส่งตอบให้พี่ไม่ได้ ส่งไป แล้วมันก็ตีกลับ

  มาสารภาพผิดว่า ชาลีไปไม่ได้แล้วล่ะพี่ งานที่ร้านเต็มเลย คาดว่าเคลียร์งานไม่ทันน่ะค่ะ

  ขอโทษพี่สาวด้วยจริง ๆ

  เห็นแอบไป อิอิ ที่ 1 บ้านชาลีมา แปลว่าได้อ่านแล้ว
  งั้นช่วยแนะนำชื่อเพลงที่ใช้ประกอบเรื่องให้ทีนะคะ
  พี่บอกชื่อเพลงมา เดี่ยวชาลีจะหาใส่เอง ขอเพลงประกิตเน่อ
  แบบว่าหัวสูง แต่ความรู้ไม่มี คริ คริ

  *** 🙂

  คิดถึง เหมือนกานนนนนนนนนนนน นิ


 92. January 7th, 2009 at 12:00 pm       siwaya2517 Says:

  ครั้งแรกที่เห็นคุณที่บ้าน ก็แปลกใจ เลยตามมาหาค่ะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ให้กัน…ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ


 93. January 7th, 2009 at 5:07 pm       initmate Says:

  จ๊ะเอ๋ ….

  เลิกงานแว้ว … เย้

  แวะมาทักทายพี่เอ้ ค่า 😉


 94. January 7th, 2009 at 6:25 pm       tabebuiarosea Says:

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ..


 95. January 7th, 2009 at 7:38 pm       explorerpro Says:

  Vote now for Ko Phi Phi, Island – new7wonders


 96. January 8th, 2009 at 4:51 pm       initmate Says:

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  แวะไปทักทายพี่เอ้ ค่ะ ^ – ^


 97. January 8th, 2009 at 11:15 pm       athenaz Says:

  แผนที่ไปโรงเรียนผู้นำ กาญจนบุรี อยู่ท้ายบทความด้านบนนะคะ

  อีกแห่งก้ลิงค์คุณชบา คลิกเหนือข้อความนี้ค่ะ

  http://mblog.manager.co.th/chaba2550/th-44707/


 98. January 8th, 2009 at 11:19 pm       athenaz Says:

  explorerpro,

  I have vote for Koh Phi Phi…thanks ka…

  My Mblog's friends,

  pls go to link 95 and click to vote for Thailand, a destination for 7 wonders in Pi Pi Island.


 99. January 9th, 2009 at 8:33 am       athenaz Says:

  สวัสดีค่ะคุณ siwaya

  สุขสันต์วันเด็กที่จะมาถึง
  ช่วยกันสานฝันให้เป็นจริงแก่เด็กๆนะคะ… :))


 100. January 9th, 2009 at 8:37 am       athenaz Says:

  สวัสดีตอนเช้าก่อนวันเด็กค่ะ initmate

  อยากให้ดีเจเปิดเพลง หนูอยากเป็นอะไร
  ของ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์จังค่ะ


 101. January 9th, 2009 at 8:39 am       athenaz Says:

  ขอให้คนไกล tabebuiarosea มีความสุขในต่างแดนนะคะ

  พรุ่งนี้วันเด็ก นึกถึงความสุขเล็กๆที่เคยมีสมัยนั้นกันนะคะ !


 102. January 9th, 2009 at 9:54 am       initmate Says:

  อ่ะ วันเด็กแล้วเหรอคะ พรุ่งนี้ นินา …

  งั้นพรุ่งนี้ ถ้าหาเพลงที่พี่แนะนำได้

  จะเอามาเปิดให้พี่เอ้ ฟังนะคะ ^ – ^

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


You must be logged in to post a comment.