…a t h e n a z

.. . The society that loses its grip on the past is in danger, for it produces men who know nothing but the present, and who are not aware that life had been, and could be, different from what it is.

โอวาทปาติโมกข์

March7

 

 

 

 

 

 

.

 

 

มัยพุทธกาล ผ่านมา ครบ ๒๕๕๕ ปี “โอวาทปาติโมกข์” จากพระโอษฐ์ … ธรรมะแห่ง

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงไว้ในคืนวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ยังเป็นธรรมะ

ที่อัศจรรย์ … ทันสมัยและไร้กาลเวลา

 

 

 

 

 

นับเป็นบุญ เป็นโชคที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและเป็นพุทธศาสนิกชนนั้น มิใช่เรื่อง่าย …

บุญประการแรก ท่านต้องได้เกิดเป็นมนุษย์    มิใช่เดียรัจฉาน

 

 

บุญต่อมา คือได้เกิดหรือเติบโตในแผ่นดินที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง สืบทอดดำรงได้จนถีงโลก

ยุคใหม่ที่มีไม่กี่ประเทศในโลก หนึ่งในนั้นคือแผ่นดินสยาม

 

 

แผ่นดินร่มเย็นที่องค์พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐ ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก พระองค์ทรงมุ่งมั่น

น้อมนำคำสอนขององค์พระศาสดามุ่งทะนุบำรุง เผยแผ่แก่ปวงชนชาวไทย ทั้งในพระราชดำรัส

และพระบรมราโชวาส ในต่างวาระ อย่างต่อเนื่องมิได้ขาด

 

 

… บุญประการสุดท้าย .. มีความเลื่อมใสศรัทธา และพากเพียร ปฏิบัติบูชาในพระธรรมคำสอน

 

 

 

 

 

อัศจรรย์วันเพ็ญ เดือนมาฆะ

 

ย้อนศตวรรษกลับไปเมื่อ ๒๕๕๕ ปีมาแล้ว องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า     ในครั้งนั้นได้ตรัสรู้มา

เป็นเวลา ๙ เดือน ได้ทรงเสด็จไปประทับ ณ เวฬุวนาราม เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เกิดอัศจรรย์

พระอรหันต์ จำนวน ๑,๒๕๐ รูป     ได้แก่ พระอรหันต์ที่อยู่ในคณะของพระอุรุเวลกัสสปเถระ

พระนทีกัสสปเถระ   และพระคยากัสสปเถระ รวม ๑,๐๐๐ รูป       กับพระอรหันต์ที่อยู่ในคณะของ

พระสารีบุตรเถระ และพระโมคคัลลานะเถระ ๒๕๐ รูป รวมทั้งสองคณะเป็น ๑,๒๕๐ รูป ได้พร้อมกัน

ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย …

 

 

 

 

 

การมาชุมนุมของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าในครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดี        สมัยพุทธกาล

เรียกเหตุการณ์นั้นว่า “จาตุรงคสันนิบาต”   ประกอบด้วย องค์ ๔ คือ

 

 

 

 

 

๑.พระอรหันตสาวก จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาชุมนุมพร้อมกัน ณ เวฬุมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ

 

๒.พระอรหันตสาวกเหล่านั้นล้วนเป็นพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้ด้วยพระองค์เอง (เอหิภิกขุ)

 

๓.พระอรหันตสาวกเหล่านั้นมาชุมนุมโดยมิได้นัดหมาย

 

๔.วันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ วันมาฆบุรณมีบูชา)

 

 

 

 

 

นกาลนั้น    องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นเป็นนิมิตอันดี    จึงได้เสด็จท่ามกลางพระสงฆ์

เหล่านั้น และพระพุทธองค์ได้ทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์”   ในที่ชุมนุมใหญ่แห่งพระอรหันต์สาวก

ในคืนพระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆะเต็มบริบูรณ์หรือ ‘วันมาฆะบูรณมี'

 

 

 

 

 

โอวาทปาติโมกข์     สรุปคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งปวงให้สั้นและเข้าใจ  ใน “พุทธโอวาท ๓”

กล่าวคือ เป็นหัวใจและหลักแห่งพระพุทธศาสนา      เพื่อทรงใช้ในการประกาศพระพุทธศาสนา

สำหรับพระสาวกสืบไป

 

 

 

 

 

คำสอนพระศาสดา ผ่านมา ๒๕๕๕ ปี พุทธศาสนิกชนได้ สืบทอดโอวาทปาฏิโมกข์ แม่แบบในการ

ประพฤติปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงแสดงจากพระโอษฐ์    มีสารัตถะดังนี้

 

 

 

๑. การไม่ทำความชั่วทั้งปวง : สพฺพปาปสสฺ อกรณํ

 

๒. การบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม : กุสลสฺสูปสมฺปทา

 

๓. การทำจิตของตนให้ผ่องใส :    สจิตฺต ปริโยทปนํ ….

 

 

ในครั้งนั้น พระตถาคตทรงตรัสโอวาทปาฏิโมกข์เป็นพระคาถา รวม ๓ พระคาถาครึ่ง

 

 

๏ ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา

 

นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา

 

น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี

 

สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ

 

 

 

 

 

๏ สพฺพปาปสฺส อกรณํ

 

กุสลสฺสูปสมฺปทา

 

สจิตฺตปริโยทปนํ

 

เอตํ พุทฺธานสาสนํฯ

 

 

 

 

 

 

๏ อนูปวาโท อนูปฆาโต

 

ปาติโมกฺเข จ สํวโร

 

มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ

 

ปนฺตญฺจ สยนาสนํ

 

อธิจิตฺเต จ อาโยโค

 

เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ

 

 

 

 

ความแปลในพระคาถาคือ

 

 

“ขันติคือความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่ง

 

พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า พระนิพพานเป็นบรมธรรมอย่างยิ่ง

 

ผู้ทำร้ายผู้อื่น ผู้เบียดเบียนผู้อื่น

 

ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ไม่ชื่อว่าเป็น สมณะเลย

 

 

 

การไม่ทำบาปทั้งสิ้น ๑

 

การยังกุศลให้ถึงพร้อม ๑

 

การทำจิตของตนให้ผ่องใส ๑

 

นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

 

 

 

การไม่กล่าวร้าย ๑

 

การไม่ทำร้าย ๑

 

ความสำรวมในพระปาติโมกข์ ๑

 

ความเป็นผู้รู้ประมาณในภัตตาหาร ๑

 

ที่นอนที่นั่งอันสงัด ๑

 

การประกอบความเพียรในอธิจิต ๑

 

หกอย่างนี้ เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”

 

 

 

 

 

 

 

 

พุทธศาสนิกชน ได้ยึดแนวคำสอนฯ เป็นทางสว่าง

 

สู่การดับทุกข์เข็ญ เป็นที่พึ่งผู้ทุกข์ ผู้ดับมืด

 

ให้เป็น “ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน”

 

 

 

 

 

การสืบทอดคำสอนของพระพุทธองค์ เป็นธรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติบูชา

 

มิใช่เฉพาะในวันเพ็ญเดือนมาฆะ หากเป็นไปโดยสม่ำเสมอ

 

ตราบเท่าที่ยังดำรงตนป็นพุทธศาสนิกชน

 

 

สาธุ

by posted under Uncategorized | 172 Comments »    
172 Comments to

“โอวาทปาติโมกข์”

Trackbacks/Pingbacks

 1. RoyalCBD.com
 2. RoyalCBD
 3. RoyalCBD
 4. RoyalCBD.com
 5. states marijuana laws map
 6. https://royalcbd.com/cbd-gummies/
 7. Royal CBD
 8. https://royalcbd.com/cbd-capsules/
 9. Buy Weed Online
 10. اغاني
 11. MILF
 12. lesbian porn world
 13. er sucht sie düsseldorf
 14. keirox custom maps
 15. MALWAREBYTES FOR MAC
 16. commercial real estate
 17. Electrician SEO
 18. pc apps for windows 8
 19. app for laptop
 20. free download for pc windows
 21. free download for windows xp
 22. apps apk free download for windows 8
 23. Fakaza mp3
 24. Escort amsterdam
 25. Health Coaches
 26. anvelope chisinau
 27. Online Impacts
 28. options trading
 29. Pc reparatur
 30. embedded system
 31. auto technology news websites
 32. oyo rooms coupons
 33. Pug Puppies for sale near me
 34. KINGPEN
 35. exotic carts for sale
 36. Teacup Puppies For Sale
 37. Escorts amsterdam
 38. Pc hilfe bubikon
 39. travel
 40. Corporate Speaker
 41. skirt and top set
 42. hotels
 43. real counterfeit money for sale
 44. جنده خانوم
 45. https://sharadadvertising.com/
 46. prostate massager
 47. giant alaskan malamute
 48. supernotes for sale
 49. Buy Cocaine Online
 50. order counterfeit money 2019
 51. اغاني
 52. Venice photography
 53. CDR SAMPLES FOR AUSTRALIA IMMIGRATION
 54. app download for windows 10
 55. free download for windows pc
 56. Group health insurance plans
 57. health insurance broker
 58. Employee health insurance plans
 59. health insurance broker
 60. Employee benefits
 61. Life Up Thailand
 62. physio hund
 63. cannabis4homes.com
 64. books with stickers
 65. radio
 66. huge dildo
 67. gamdom
 68. Semilac shop
 69. bitsler
 70. Шины в Кишиневе
 71. wolfbet
 72. stake
 73. Embu
 74. Financial career
 75. Small Business financing
 76. Visa
 77. cointrade
 78. pocket masturbator
 79. marketing your business on the internet
 80. Denver SEO expert
 81. colorado seo agency
 82. Denver AC Repair
 83. Google
 84. gay hub
 85. 1xbet mobi
 86. realistic dildo
 87. cbd oil
 88. 샌즈카지노
 89. 우리카지노
 90. 퍼스트카지노
 91. مباريات اليوم بث مباشر
 92. how to enjoy g spot sex toys
 93. TransHub
 94. percocet for sale
 95. grimaldi freighter cruises
 96. cbd oil for anxiety
 97. best cbd gummies
 98. best cbd oil for dogs
 99. best cbd gummies
 100. best prostate vibrator
 101. green maeng da kratom
 102. 샌즈카지노
 103. 메리트카지노
 104. 코인카지노
 105. buy cbd oil
 106. Alpine Star Strain
 107. Mzadaty Qatar
 108. BUY PERCOCET TABLETS ONLINE
 109. male masturbation
 110. Iowa Fake driver's license
 111. Buy Oxycodone Online
 112. kratom for depression
 113. 우리카지노
 114. 퍼스트카지노

You must be logged in to post a comment.