…a t h e n a z

.. . The society that loses its grip on the past is in danger, for it produces men who know nothing but the present, and who are not aware that life had been, and could be, different from what it is.

Memories of His Majesty : ปฏิทินแห่งเดือนพฤษภา

May4

 

.

 

เสด็จออกสีหบัญชร พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระยารามราชภักดี ปลัดกระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลถวายชัยมงคล ในนามพสกนิกรชาวไทย ทั่วพระราชอาณาจักร

 

 

 

 

 

เมื่อปฎิทินล่วงเข้าเดือนพฤษภาคม สู่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ พสกนิกรชาวไทยทั้งหลาย ต่างปิติยินดีกันทั่วทุกหัวระแหง ในวาระครบรอบปีที่ ๕๙ ย่างเข้าปีที่ ๖๐ แห่งการทรงเป็นพระราชาอันเป็นที่รักของแผ่นดิน ที่แม้ยังมิทันผ่านพ้นข้ามบรรยากาศอันสลดหดหู่ และวันอันขุ่นมัวในสังคมไทย ที่ประสบวิกฤติของชาติรุนแรง แทบไม่เหลือแผ่นดินทองให้ไทยได้ยืน …

 

 

… เพียงแต่… มิคสัญญี เป็นได้แค่จินตนาการอันเลวร้ายของผู้ไม่จงรักภัคดี…ที่มีอยู่จริง…

 

 

พลันกลับมีเนื้อที่ผืนเล็กในหัวใจคนไทยผู้รักชาติ ศาสน์ กษัติริย์  ที่รอคอยวันเวลาถวายพระพรแด่พระราชาอันเป็นที่รักของพวกเขา ให้ทรงเป็นพระราชาคู่ประชาชาชาวไทย ตราบนานเท่านาน   เนื้อที่ผืนเล็กในหัวใจคนไทยเหล่านั้น หลอมรวมเป็นหนึ่งความภักดี นบพระบารมีเหนือเกล้า ที่ทรงคุณสุดพรรณาต่อแผ่นดิน ในช่วงเวลาแห่งการทรงงานตลอด ๖๐ ปีแห่งความเหนื่อยยากและทรงมุ่งมั่น เพื่อมหาประชาชนของพระองค์ได้เย็นศิระเพราะพระบริบาลแห่งพระองค์

 

 

สำหรับข้าพเจ้า  เมื่อสมัยยังเป็นเด็กนักเรียน   ได้เห็นภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่เวียนออกอากาศตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ใน “วันฉัตรมงคล”

 

 

ภาพติดอยู่ในความทรงจำต่อเนื่องกันเป็นเวลาแรมปี  อีกทั้งพระราชกรณียกิจที่ทรงงานกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ เปรียบเสมือนเป็นอนูในสายเลือดรักชาติของข้าพเจ้าทีเดียว จึงมิเคยแปลกใจในความภักดีต่อพระองค์

 

 

วามรักพระมหากษัติริย์และชาติไทยนั้น  จะคงอยู่ถึงเมื่อใด ?

 

 

คำตอบคงไม่ต่างกับพสกนิกรของพระองค์ที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ว่า… “จนกว่าชีวิตข้าพระพุทธเจ้าจะหาไม่ พระเจ้าค่ะ…”

 

 

 

พิธีบรมราชาภิเษก: วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 

 

 

 

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ ๙ เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 

 เป็น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 

 ระหว่างวันที่  พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ 

 

 อันเป็นพระราชพิธีในการสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์เพื่อเสด็จขึ้นครองราชย์

 

 เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี

 

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระแสงอัษฎาวุธจากพระมหาราชครู 

      

  

 
เราจึงถือว่า วันที่ ๕ พฤษภาคมของทุกปีเป็นมงคลสมัย 

เป็นวันเฉลิมฉลองวันครบรอบแห่งงานพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ 

ซึ่งเรียกอย่างเป็นทางการว่าพระราชพิธีฉัตรมงคล 

 

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี (พระนามขณะนั้น)

 

เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง

 

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

 

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  มื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

 

 

 

 

ความทรงจำของแผ่นดิน

พระยุวกษัตริย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉายเมื่อเสด็จท่องเท่ยวในภูเขาหิมะ และพำนัก ณ โรงแรมอโรซ่า สวิตเซอร์แลนด์

(Arosa Kulm Hotel, Switzerland)

 

 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ รัฐบาลในนามของประชาชนทั้งประเทศขณะนั้น ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กราบบังคมทูลฯขอพระราชทานอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน  เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสืบต่อจากพระบรมเชษฐาธราช เป็นพระมหากษัตริย์ไทยลำดับที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยขณะนั้นทรงมีพระชนมายุเพียง ๑๙ พรรษา

 

 

เนื่องจากพระองค์ได้เสด็จกลับไปศึกษาต่อยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และได้ทรงเปลี่ยนการศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิชากฎหมายและการเมืองเพื่อเตรียมพระองค์ให้พร้อมที่จะรับพระราชภาระในการบริหารประเทศและดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรต่อไป ครั้นเสด็จนิวัตกลับประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘  ต่อจากนั้นก็ได้โปรดเกล้าฯจัดพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร  เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๙๓ และจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 

 

 

 

 

 

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร 

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๙๓

 

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

ทรงเสด็จเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาอารยประเทศ

ให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักแก่ชาวโลก

ระหว่าง พศ.๒๕๐๓ – ๒๕๑๐

 

 

 

 

 

“ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น …..

 

อยู่เป็นขวัญแดนโพธิ์ทองของปวงประชา

มิ่งขวัญโพธิ์ทองผองชนทั่วหน้า

 ราษฎร์สุขาก็เพราะพระบารมี

 

ราชาเป็นทั้งมิ่งและขวัญ

ข้าอภิวันท์บังคมหวังชมศักดิ์ศรี

พระคืนมาเหล่าปวงประชาภักดี

พระปิ่นโมลีอยู่เป็นศรีไผท

 

โอ้ลมฝนบนฟ้ามาแล้ว

ร่มโพธิ์แก้วจะพาพฤกษาสดใส

ข้าวรพุทธเจ้าชาวไทย

ยกกรไหว้แก่ไทยราชา

เราน้อมเกล้าเกศีถวายภูมีนอบศิระกราน

เทิดบังคมภูบาลเอาไว้เหนือฟ้า

โพธิ์ทองของชาวไทย

อวยพรชัยให้มหาราชา

ช่วยกันเปล่งวาจา ขอทรงพระเจริญ ไชโย …”

 

 

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล

ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน 

 

 

             

 

                

 

 

 

 • ขบวนราชรถม้ารายล้อมด้วยทหารรักษาพระองค์ในสมเด็จพระราชินีอาลิซเบธที่ ๒ (Her Majesty Queen Elizabeth II)  แห่งสหราชอาณาจักร  (ประเทศอังกฤษ)      ประทับคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เส้นทางจากสถานีรถไฟวิคตอเรีย     ไปยัง พระราชวังบัคกิ้งแฮม มหานครลอนดอน

 

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงเยี่ยมประธานาธิบดีฟรานซิสโก้ ฟรองซ์ (Francisco Franc)    แห่งประเทศสเปน ณ กรุงแมดริด เมือพ.ศ.๒๕๐๓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

 

บันทึกความทรงจำ

พระราชภารกิจทรงปฏิบัติแก่พสกนิกรของพระองค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ทรงให้กำลังใจเด็กพิการคราวเยี่ยมชุมชนช่วยตนเอง จ.นราธิวาส พศ.๒๕๒๘
 • ทรงเสด็จทั่วราชอาณาจักรด้วยห่วงใยในสุขอนามัย การศึกษาเด็กในถิ่นห่างไกล
 • ทรงให้กำลังใจทหารบาดเจ็บ ณ จ.เชียงราย พศ.๒๕๑๔
 • ทรงให้กำลังใจตำรวจและทหารบาดเจ็บจากการจู่โจมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

 

 

 

 

ทรงเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เยี่ยมเยียนราษฎรในหลายโอกาส

 

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเว็บไซต์ www.bangkokpost.com/60yrsthrone

www.wikipedia.org

 

athenaz เขียน รวมรวมแฟ้มความทรงจำ

by posted under Uncategorized | 87 Comments »    
87 Comments to

“Memories of His Majesty : ปฏิทินแห่งเดือนพฤษภา”

 1. May 4th, 2009 at 6:12 am       athenaz Says:

  I once thought that visiting foreign countries would be a joyful and exciting experience, especially for young people. In 1952, when I was only 19 years old, I returned home to Thailand with the King and our eldest daughter who was not yet one year old. Then, from that time on, until I was 27 years old, I never left my homeland at all because the King definitely had no intention of leaving the country, except for an unavoidable reason. As the head of the Thai nation, the King thought it best to stay inside the country in order to be close to his people. Even when holidaying, he chose to remain in Thailand traveling either to the North or to the South, as opportunities arose. He never thought of going skiing in a cold country in the winter or of shopping in any neighbouring countries. He would never have thought of seeking pleasure as others of the same status might have, and as for me, I never thought of going anywhere if he did not go.


 2. May 4th, 2009 at 6:14 am       athenaz Says:

  The first country we visited in 1960 was the United States of America. I remember a most fearful event was when the King gave a press conference. It was this event that almost crushed my excitement at visiting America for the first time.

  I still remember the King�s first press conference. I sat motionlessly beside his chair, my hands icy cold with fear. The room was full of microphones and tape recorders, and spotlights that targeted powerful beams of light onto our faces, and my eyes were blurred. Many camera bulbs were constantly flashing, reporters surrounded us, and all eyes were stuck on us. They took photographs, made films for television broadcasting, and interviewed the King � all at the same time…


 3. May 4th, 2009 at 6:19 am       athenaz Says:

  The process of asking and responding to questions lasted at least 40 minutes. The King was bombarded by the reporters� questions. It was more like the accused standing before a group of jurors than a press conference. Finally, I gave a silent sigh of relief. The first press conference in our lives had come to an end.

  The American public relations officer, who was on duty, came to the King and asked him how he had felt about the press conference, whether anything about it had worried him at all. The King replied that initially he had felt worried because it was his first ever press conference. The public relations officer was very impressed with how well His Majesty had handled it, especially as it had not been conducted in our native language. He had not noticed any sign that His Majesty might have felt frustrated or stressed.

  The public relations officer had had many opportunities to observe the leaders of other nations. He had seen press conferences like ours many times. Some leaders perspired, and others stammered and could not keep the conversation going smoothly enough which spoiled the impression others had of their personality. Thus, a television broadcast would result in an audience laughing at such a speaker. Instead of identifying with him, an audience would not be impressed by such a weak performance. How common and natural it seems for people to criticise others, but being a role model for other people to respect is very difficult.

  Part of Her Majesty Memoir for Their Majesty travels.

  Official state visits to North America, Europe and Asia between 1960 and 1967.


 4. May 4th, 2009 at 7:35 am       initmate Says:

  อยากดูภาพพระกรณียกิจของพระองค์ทุกวันจังเนอะคะ พี่ athenaz

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ


 5. May 4th, 2009 at 7:37 am       initmate Says:

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


 6. May 4th, 2009 at 9:37 am       prypilas Says:

  สวัสดีครับพี่ athenaz

  พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ เพราะทรงห่วงใยพสกนิกร
  ของพระองค์อยู่ตลอดเวลา .. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  เป็นเรื่องราวที่มีค่า ที่คนไทยทุกคนสมควรรับรู้เอาไว้จริงๆ ครับพี่


 7. May 4th, 2009 at 11:59 am       Aee Says:

  พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ หาใครเปรียบเหมือนได้


 8. May 4th, 2009 at 12:03 pm       septimus Says:

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ข้าพระพุทธเจ้าบล็อกเกอร์ septimus


 9. May 4th, 2009 at 12:06 pm       septimus Says:

  เห็นด้วยกับน้องเจี๊ยบค่ะพี่

  อยากให้มีภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ทุกวันทางสื่อต่างๆค่ะ เพราะมีมากมายเหลือเกิน เนอะพี่เนอะ

  ^___^


 10. May 4th, 2009 at 2:10 pm       Jo Says:

  I agree, Thai 's TV should start showing an old films of our King hard work that he had done for our country and people all these years. I remember in my younger day I have seen them on TV all the time and those thing kinda stuck with you. It 's make me feel so lucky and greatful to be born as a Thai people and knowing that I have such a greatest king in the world. We need to bring that feeling back to the many Thai people esspecially for the young kids nowaday so they can grow up realize how lucky they are and hopefully that they would grow up to be a good productive Thai people. The Thai media need to get together and promote the truth about our King and the royalty 's hard work for the country. Believe me it will make a lot of impact in many Thai people lives.

  Sincerely,

  Jo/USA


 11. May 4th, 2009 at 2:40 pm       เหน่ง Says:

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพเจ้าจะเทอดทูญตลอดไป


 12. May 4th, 2009 at 2:48 pm       athenaz Says:


 13. May 4th, 2009 at 3:11 pm       สมชาย Says:

  ชาตินี้ขอทำดีเพื่อพ่อ


 14. May 4th, 2009 at 4:20 pm       bonkalasin Says:

  เวลาถึงวันสำคัญของพระองค์ท่านถึงจะได้ดูภาพพระราชกรณียกิจ เดี๋ยวนีุ้้ถ้าอยากดูทุกวันต้องไปขวนขวายหาชมทางโทรทัศน์เฉลิมพระัเกียรติ ซึ่งเปิดให้สารคดี ภาพพระราชกรณียกิจชมทั้งวันทั้งคืน แต่คนอีกหลายล้านคนไม่มีโอกาสได้ชมด้วย

  ฟรีทีวีคิดจะนำมาออกอากาศทุกๆวันบ้างไหมนะ


 15. May 4th, 2009 at 6:41 pm       ฉัฎ Says:

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงมีพระบารมี ทรงมีพระญาณที่สูงส่งและยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น…
  ….ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ….


 16. May 4th, 2009 at 7:20 pm       mini mini Says:

  “ทรงพระเจริญค่ะ”

  หนูรักในหลวงมากๆ นะคะ


 17. May 4th, 2009 at 7:57 pm       pijika Says:

  ขอร่วมถวายพระพรด้วยค่ะพี่

  ขอราชวงศ์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน


 18. May 4th, 2009 at 8:16 pm       บรมสุขเกษม Says:

  – คนไทยลูกๆของพระองค์ –

  ในหลวงครับ ผมรู้จักว่าท่านเป็นพระมหากษัตริย์ แต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยถึงมารวมตัวกันมากมายอย่างนี้ ภาพที่ผมมองเห็น.. มาบัดนี้.. ผมเข้าใจแล้วครับ ว่า สายตาที่ผมมองเห็นไม่ได้เป็นเพียงภาพของพระมหากษัตริย์ …แต่ผมมองเห็นหัวใจของประชาชนชาวไทย ว่าทำไม..คนไทยถึงรักในหลวงถึงเพียงนี้…

  ผมอยากบอกว่าผมรักในหลวงมาก.. ครับ


 19. May 4th, 2009 at 9:13 pm       พสกนิกรของพระองค์ Says:

  ทุกๆพระฉายาลักษณ์ของพระองค์มันทำให้ข้าพระพุทธเจ้าที่เป็นพสกนิกรของพระองค์รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจทุกครั้งที่ข้าพระพุทธเจ้าใด้เห็นและได้สัมผัสถึงน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรของพระองค์ ทุกครั้งที่ข้าพระพุทธเจ้าเห็นคนที่อยู่กับพระองค์ในภาพจะรู้สึกอิจฉาบุคคลเหล่านั้นที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดพระองค์ ขอจงทรงพระเริญ


 20. May 4th, 2009 at 9:34 pm       วุฒิชัย ขอนแก่น Says:

  ผมมีความซาบซึ้งทุกเพลง ที่เกี่ยวกับพ่อของเราครับ พ่อคือต้นแบบที่เราจะเอาอย่างตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า…วุฒิชัย คนขอนแก่น


 21. May 4th, 2009 at 9:58 pm       athenaz Says:

  Queen Sirikit of Thailand


 22. May 4th, 2009 at 10:30 pm       ปิติ Says:

  ทรงพระเจริญครับ


 23. May 4th, 2009 at 10:34 pm       Naon Says:

  ขอพระองค์และราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ
  และขอเทิดทูนสถาบันตลอดไป
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า…
  ครอบครัว โชตธนฐากุล


 24. May 5th, 2009 at 12:58 am       jane Says:

  จะขอรักและเทิดทูนเหนือเกล้าพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าและพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าหลานเธอและพระองค์โสมใว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า…
  ครอบครัว Bergh


 25. May 5th, 2009 at 1:32 am       คนไทยในอังกฤษ Says:

  ทุกๆๆครั้งที่ดูภาพต่างๆๆของพระองค์เจ้า
  หัวใจเราเปี่ยมล้นด้วยความสุข
  ภูมิใจ ที่เกิดมาเป็นคนไทย
  ใต้ร่มพระบรมเจ้า

  ขอพระองค์ทั้งสองจงทรงพระเจิรญพระเจ้าข้า
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


 26. May 5th, 2009 at 2:11 am       ชวัลพัชร อุทัยรังษี Says:

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ หม่อมฉันขอถวายพระพรเพคะ และจะจงรักภักดีตลอดชีวิตจนกว่าจะหาไม่ ขอพระองค์ทั้งสองจงทรงมีพลามัยสมบูรณ์อยู่เป็นพระบารมีมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเทอดไทองค์ราชันย์


 27. May 5th, 2009 at 2:54 am       สุณีย์ ก้องวุฒิเวช Says:

  อยากให้มีคอลัมน์พิเศษเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์ทุก ๆ วัน คนที่ไม่ไม่เข้าใจไม่รักพระองค์อย่างที่ถูกพวกคนจังไรมันเป่าหู ล้างสมอง อาจจะสำนึกได้บ้าง ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย นำพระกรณียกิจออกทุกวัน กล่าวถึงความสำคัญที่พระองค์ท่านทรงรักและห่วงใยในพสกนิกรของท่าน นำคำพูดที่พระองค์ท่านกล่าวในงานสำคัญ ๆ อาทิ วันเกิดพระองค์ท่าน คำพูดของพระองค์ท่านมีนัยสำคัญ ผู้ที่คิดได้จะมีความสุขความเจริญตามที่พระองค์ท่านกล่าว แม้ในการให้โอวาทกับเหล่าข้าราชการต่าง ๆ ก็ตาม ออกทุกวัน อันไหนสำคัยวางแช่ไว้สัก1อาทิตย์ รับรองเด็กรุ่นใหม่จะต้องสำนึกได้ ไม่หมกมุ่นอยู่กับเกมส์ หรืออื่น ๆ ที่อ้ายทักษิณวางอนาคตเด้กไทยไว้กับคอมพิวเตอร์ ให้เด็กรุ่นใหม่ไม่มีสัมมาคารวะ พูดจาก้าวร้าว ครูรุ่นใหม่ก้ไม่ค่อยดีเท่าครูรุ่นเก่า ๆ เพราะโลกเปลี่ยน หรือว่า…เพราะคนเราไม่มีจิตสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเอง


 28. May 5th, 2009 at 5:44 am       chaba2550 Says:

  คุณแคลลี่..นักร้องชาวอังกฤษ ที่ไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศออสเตรเลีย
  รักและศรัทธาในหลวงของเรามาก จึงร้องเพลงนี้ถวายฯ
  เมื่อวันที่ 19-6-2551 เวลา 19.31 น. บนเวทีพันธมิตร มัฆวานรังสรรค์..


 29. May 5th, 2009 at 6:04 am       choraksalaree Says:

  ได้ชมภาพแล้วตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ
  พวกเราโชคดีที่ได้เกิดมาใต้ร่มบารมีของพระองค์


 30. May 5th, 2009 at 7:57 am       chaba2550 Says:

  ขออนุญาต นำเรื่องราวดี ๆ ไปเผยแพร่ที่ลิงค์ กระทู้ด้านบนนี้
  เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ขอบคุณค่ะ..


 31. May 5th, 2009 at 8:03 am       chairojt Says:

  เรารักในหลวง…


 32. May 5th, 2009 at 8:10 am       initmate Says:

  อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่สาว …. ^ – ^


 33. May 5th, 2009 at 9:23 am       คนรักชาติ Says:

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชายไทยตลอดไป เกิดฉันท์ใดขอให้เกิดใต้พระบารมีของพระองค์ตลอดไปพะยะค่ะ ขอให้คนที่คิดไม่ดีกับบ้านเมืองจงอย่างได้มีความสุข


 34. May 5th, 2009 at 10:33 am       Armawb Says:

  เหนภาพพระองค์และน้ำตาไหล
  ,
  ,

  “เรารักในหลวง”


 35. May 5th, 2009 at 11:35 am       ชายามบ่าย Says:

  “รักในหลวงครับ”


 36. May 5th, 2009 at 11:39 am       chookiet waleedej Says:

  เป็นบุญวาสนาที่ได้มีโอกาสได้ชมภาพฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน


 37. May 5th, 2009 at 12:00 pm       nelumbo Says:

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ


 38. May 5th, 2009 at 12:27 pm       athenaz Says:

  “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม .. เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

  พระปฐมบรมราชโองการ ..

  ที่ยังกึกก้องอยู่ในความทรงจำของชาวไทย (แท้ ๆ) ทุกคน พระราชดำรัสอันเป็น “อมตะ” หาใช่เพราะเป็นถ้อยแถลงจากพระโอษฐ์ของเจ้าเหนือหัวเท่านั้น แต่สืบเนื่องจากการทดสอบ ของ “กาลเวลา” มาเนิ่นนาน ..

  ซาบซึ้งในหัวใจพสกนิกรเช่นเราค่ะคุณตุ๊กตา
  P athenaz


 39. May 5th, 2009 at 1:04 pm       athenaz Says:

  ข้าพเจ้าไปเปิดดูในเว็บลิ้งค์ของBangkok Post ก็เพิ่งได้เห็นหลายถาพที่ไม่เคนเห็นมาก่อนค่ะคุณ chookiet waleedej

  เป็นปลื้มในบุณญธิคุณ เป็นบุญตาประชาไทยจริงๆค่ะ


 40. May 5th, 2009 at 1:05 pm       Amy Says:

  สูงสุดในหัวใจคนไทย ที่รักชาติ และชาวต่างชาติคะ
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ซาบซึ้ง และปิติมากๆคะ คุณแคลลี่ คุณเป็นผู้มีจิตใจดีงามกว่าคนไทย ที่อาศัยแผ่นดินไทยเกิดบางคนเสียอีกคะ


 41. May 5th, 2009 at 1:11 pm       athenaz Says:

  คุณชายามบ่าย
  คุณ Armawb

  ซึ้งใจที่คนไทยรักพระองค์ท่าน พระองค์ท่านทรงเหนื่อยยากพระวรกาย มาแสนยาวนาน…

  148_4844

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


 42. May 5th, 2009 at 1:14 pm       athenaz Says:

  คุณเคลลี่เทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวยิ่ง…

  เธอมีจิตวิญญาณคนไทยที่รักและชื่นชมในพระจริยวัตรเป็นอย่างยิ่ง เช่นคนไทยที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์เทียวค่ะ

  ขอขอบคุณที่แวะมาเยี่ยม และชมคลิปที่คุณ chaba นำมาโพสไว้

  🙂


 43. May 5th, 2009 at 1:32 pm       athenaz Says:

  “เกิดฉันท์ใดขอให้เกิดใต้พระบารมีของพระองค์ตลอดไปพะยะค่ะ …” สาธุ..

  ขอพระบารแห่งความภักดในพระมหากษัตริย์ คุ้มครองคุณคนรักชาติ #33 ด้วยเทญ


 44. May 5th, 2009 at 1:41 pm       athenaz Says:

  แด่เพื่อนพันธมิตรผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ Mblog เจ้าค่ะ

  Coronation 035


 45. May 5th, 2009 at 1:45 pm       athenaz Says:

  คุณ chairojt

  ไปถวายพระพรหรือเปล่าคะ ที่ราชดำเนิน 🙂

  ภาพนี้พี่ก็อยู่แถวนี้แหละ…พันธมิตรทั้งน้าน…

  Coronation 023

  P athenaz


 46. May 5th, 2009 at 1:53 pm       athenaz Says:

  ขอบคุณคุณชบาที่นำคลิปคุณเคคลี่มาฝาก มีคนเข้ามาชมแล้วและฝากขอบคุณมาแล้คร่า #40

  และขอบคุณที่เอาลิ้งค์ไปขยายผลความรักพระมหากษัตริย์
  ขอบารมีพระองค์ท่านอยู่คู่ไทยผองค่ะ 🙂

  Coronation 036

  P athenaz


 47. May 5th, 2009 at 2:00 pm       athenaz Says:

  initmate ทำงานด้วยเหรอ…

  เย็นนี้กลับมาถวาพพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานกันค่ะ

  Coronation 079


 48. May 5th, 2009 at 2:07 pm       athenaz Says:

  ขอบคุณค่ะทีเยี่ยมชมภาพประทับใจและพระจริยวัตรงดงามของพระองค์ท่าน…

  คุณสุณีย์ ก้องวุฒิเวช |

  Coronation 003


 49. May 5th, 2009 at 2:12 pm       athenaz Says:

  พลายครังที่ข้าพเจ้าเองก็ปิติจนนำตาไหลเช่นเดียวกันค่ะคุณชวัลพัชร อุทัยรังษี

  รักพระองค์และพระราชวงศ์ที่ทรงรักห่วงใยประชาชนเหลือเกิน…

  Coronation 048


 50. May 5th, 2009 at 2:20 pm       athenaz Says:

  ข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนั้น …ภูมิใจ ที่เกิดมาเป็นคนไทย
  ใต้ร่มพระบรมเจ้า…

  ไม่ว่าเราจะเป็นคนไทยในอังกฤษหรือในทุกมุมโลกนะคะ

  ขอคุณใจภักดิ์และกำลังใจแก่ผู้เขียนบล็อกที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ค่ะ

  Coronation 017


 51. May 5th, 2009 at 2:27 pm       athenaz Says:

  คุณ jane
  คุณ naon
  คุณ ปิติ
  คุณวุฒิชัย ขอนแก่น

  ขอบารมีพระองค์ท่าคุมครองผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สืบไปค่ะ

  Coronation 066

  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


 52. May 5th, 2009 at 2:38 pm       athenaz Says:

  >>>> คุณพสกนิกรของพระองค์
  >>>> บรมสุขเกษม

  “ในหลวงครับ ผมรู้จักว่าท่านเป็นพระมหากษัตริย์ แต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยถึงมารวมตัวกันมากมายอย่างนี้ ภาพที่ผมมองเห็น.. มาบัดนี้.. ผมเข้าใจแล้วครับ ว่า สายตาที่ผมมองเห็นไม่ได้เป็นเพียงภาพของพระมหากษัตริย์ …แต่ผมมองเห็นหัวใจของประชาชนชาวไทย ว่าทำไม..คนไทยถึงรักในหลวงถึงเพียงนี้…”

  ขอบารมีพระองค์ท่าคุมครองผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เช่นท่าน สืบไปค่ะ
  Coronation 013

  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  พสกนิกรของพระองค์


 53. May 5th, 2009 at 2:42 pm       athenaz Says:

  ขอราชวงศ์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
  เพื่อยังชาติสืบไปพระเจ้าค่ะ
  ขอบคุณที่รว่มใจภักดิ์พระองค์ท่าน
  คุณฮอลล์ไปราชดำเนินไหมคะ ?

  Coronation 010


 54. May 5th, 2009 at 2:52 pm       athenaz Says:

  >>>> คุณฉัฎ
  >>>> คุณ mini mini
  >>>> คุณ bonkalasin
  >>>> คุณสมชาย
  >>>> คุณ เหน่ง

  ” ชาตินี้ขอทำดีเพื่อพ่อ จะไม้ย่อท้อแม้ลำบากตรากตรำ”

  P1010114


 55. May 5th, 2009 at 3:25 pm       athenaz Says:

  When I was very young, the TV telecasted tremendous hard work the King and the Queen devoted and sacrificed for the nation and his people of Thailand after their majesties returned to Thailand for their state visits.

  You would never imagined how his majesty can be so tolerance with an ever smiling face and mercy eyes looking onto his people. Later the King assigned somes of his works to the Crown Princess, however, you can always see the Queen have been doing tasks for the poverty women in the countryt. I am doub if Thai people in the rural have ever seen these films…Since they are not well connected in the old days. Today, for many years, these films and video have rarely been telecasted, or not often enough, especially in the past government, sometimes on intention, they were telecasted only as an option…not as the national builder tools for unity.

  I hope the government oversees the probblem of our nation that there certaonly are some who want this country they way they want it to be.

  Beloved king should be national paradygm this decade, in order that it will help delining and disolving other existing crisis.

  Long live our King and members of royal family…
  Thanks to share ka Khun Jo/USA


 56. May 5th, 2009 at 3:30 pm       athenaz Says:

  Khun sept
  Khun Aee
  Prypilas
  initmate

  ” ชาตินี้ขอทำดีเพื่อพ่อ จะไม้ย่อท้อแม้ลำบากตรากตรำ”

  Coronation 025
  พันธมิตร Mblog ทั้งน้าน

  ทรงพระเจริญเจ้าข้า,,,


 57. May 5th, 2009 at 3:55 pm       pongstorn changtrakul Says:

  LONG LIVE THE OUR GREAT KING. FROM PONGSTORN CHAGTRAKUL.


 58. May 5th, 2009 at 4:15 pm       athenaz Says:

  You would never imagined how his majesty can be so tolerance with an ever smiling face and mercy eyes looking onto his people Khun pongstorn changtraku.

  FLower Flowers Flower lovely Flower yellow flowers


 59. May 5th, 2009 at 6:34 pm       warintirak Says:

  ตื้นตันในใจ..ไม่ทราบว่าจะอธิบายออกมาว่าอย่างไร

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  Photobucket


 60. May 5th, 2009 at 6:45 pm       auy Says:

  รู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้นึกถึงว่าเรานี้แหละคนไทย เรานี้แหละมีพระองค์ที่อยู่ในใจไทยเราตลอด
  พี่น้องค่ะ เรามารักกันดีกว่า ทำให้พ่อของเราชื่นใจกันเถอะค่ะ พ่อเราท่านเหนื่อยมานานแล้ว


 61. May 5th, 2009 at 9:18 pm       athenaz Says:

  ภาพแห่งความทรงจำค่ะคุณ warintirak

  King of Thailand Pictures, Images and Photos

  ทรงเมตตา ปวงประชา หาใดเหมือน
  พระจริยวัตร งดงาม มิเคยเลือน
  สถิตใน ข้าไทย ใจคอยเตือน
  สุดเอื้อน คำจำนรร พรรนาบารมี

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อนขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า อะเธนาส ร้อยกรอง…


 62. May 5th, 2009 at 9:33 pm       pkpk Says:

  ทรงพระเจริญ พระองค์เปรียปเสมือนพ่อแม่ของปวงชนชาวไทย แท้ๆ มิใช่พ่อแม่บูญธรรมเพราะยอ่มรักลูกในอก


 63. May 5th, 2009 at 9:50 pm       athenaz Says:

  เรานี้แหละมีพระองค์ที่อยู่ในใจไทยเราตลอด
  พี่น้องค่ะ… เห็นด้วยกับคุณ auy
  พระองค์ท่านเหนื่อยมานานแล้ว

  HM King Bhumibol Adulyadej of Thailand Pictures, Images and Photos


 64. May 5th, 2009 at 10:04 pm       athenaz Says:

  “พ่อแม่ของปวงชนชาวไทย “

  “พ่อแม่ของปวงชนชาวไทย ” ค่ะคุณ pkpk …

  11 Pictures, Images and Photos


 65. May 5th, 2009 at 11:30 pm       athenaz Says:

  บางส่วน ที่นายก อภิสิทธิ์ เวชชากล่าวนำ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า
  ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒

  “…ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่มวลพสกนิกรว่า ได้ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานดังกล่าวอย่างมั่นคง แน่วแน่

  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงครองแผ่นดินโดยยึดหลักทศพิธราชธรรม ทรงพระกรุณาพระราชทานความรัก ความห่วงใย และความเอื้ออาทรแก่พสกนิกรทุกหย่อมหญ้า ทรงแสดงให้เห็นว่า ความผาสุกของราษฎรคือความสุขของพระองค์ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ด้วยพระราชปณิธานที่จะพัฒนาประเทศ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

  ทรงแก้ไขปัญหาทุกด้านของอาณาประชาราษฎร์ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระกรุณา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จึงทรงเป็นประดุจดวงประทีปส่องทางสว่างแก่ชีวิตของพสกนิกรทั้งปวง ทรงจรรโลงชีวิตราษฎรให้มีความผาสุกและเป็นพลังในการพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดมา

  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ให้คนไทยรู้รักสามัคคี ยึดถือวิถีชีวิตพอเพียง มีความเพียร และความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นการปิดทองหลังพระได้อย่างมีความสุขใจ พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ล้วนก่อให้เกิดหิตานุหิตประโยชน์เอื้ออำนวยคุณูปการแก่ราษฎร และบ้านเมือง พระเกียรติคุณจึงปรากฏเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญ ทั้งในประเทศและนานาประเทศทั่วโลก….

  ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายสัตย์ปฏิญาณว่า

  ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จักปฏิบัติภารกิจทั้งปวงโดยยึดมั่นในความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อชาติและแผ่นดินไทย อันเป็นถิ่นกำเนิดที่อาศัยอันผาสุกร่มเย็น จักยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ดำรงมั่นอยู่ในคุณธรรมความดี ทั้งกาย วาจา และใจ จักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างสรรค์ชาติ ศาสนา และทรงนำความเจริญเป็นปึกแผ่น มาสู่บ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร์ และจะยึดถือความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งอดทน และเสียสละ เพื่อจรรโลงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อย่างเต็มความสามารถ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”


 66. May 6th, 2009 at 2:54 am       Aee Says:

  I hope the government oversees the probblem of our nation that there certaonly are some who want this country they way they want it to be.


 67. May 6th, 2009 at 8:04 am       initmate Says:

  อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่สาว ^ – ^

  มีความสุขมาก ๆ นะคะ …..


 68. May 6th, 2009 at 8:25 am       athenaz Says:

  Khun Aee

  Thanks to come back again ka.

  The way the government trying to solve needs long time to see the results, think, we as people will join hand to help like last night…ka

  Athenaz


 69. May 6th, 2009 at 11:28 am       natayaa Says:

  บลอกนี้มีแต่เรื่องดีๆ งดงามให้ตามอ่านอยู่เรื่อยเลยค่ะ

  วันนี้มานั่งนานเลยค่ะ เพราะอ่านคอมเม้นท์ด้วย

  ขอบคุณท่านเจ้าบ้านที่สละพลังงานทางสมอง และเวลามาอัพบลอกดีๆ เรื่องนี้ค่ะ

  ขอบคุณสำหรับอีเมล์ด้วยค่ะพี่ เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ


 70. May 6th, 2009 at 3:20 pm       hataraki Says:

  ไม่ได้ดูทีวีเมื่อวาน
  ทราบแต่ข่าวประชาชนเปล่งเสียง
  ทรงพระเจริญ กึกก้อง

  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพคะ


 71. May 6th, 2009 at 10:09 pm       nelumbo Says:

  แอบเก็บภาพไปด้วยล่ะเจ้าค่ะ พี่ athenaz
  ขออนุญาตนะเจ้าคะ … ^_^


 72. May 6th, 2009 at 10:10 pm       hanzen Says:

  สวัสดีครับพี่ แต่ละภาพ แต่ละถ้อยคำประทับใจมากครับ ขอแจมด้วยภาพนี้อีกภาพละกันนะครับ

  จาก http://mblog.manager.co.th/hanzen/th-41019/ ของผมเองครับ


 73. May 6th, 2009 at 10:28 pm       athenaz Says:

  ขอบคุณภาพหายาก ทำให้มีภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  ตื้นตันที่ได้อ่านเรื่องในบล็อก hanzen ค่ะ

  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพคะ

  athenaz


 74. May 6th, 2009 at 10:39 pm       athenaz Says:

  ยินดีที่มาช่วยเก็บภาพค่ะ
  ไว้ขยายผลแห่งความขงรักภักดีพระมหากษัตริย์นะคะตุ๊กตา…

  🙂

  1 Pictures, Images and Photos


 75. May 7th, 2009 at 12:07 am       athenaz Says:

  คุณ dvd คะ

  comment ของคุณ
  ไปเจออยู่ด้านหลังตรงสถิติจึงเอาออกมาข้างหน้า

  ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมและร่วมใจถวายพระพรพ่อหลวงของชาวไทยค่ะ 🙂

  “รูปสวยๆทั้งนั้นเลย
  บลอกนี้มีแต่เรื่องดีๆ งดงามให้ตามอ่านอยู่เรื่อยเลยค่ะ dvd”

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญเจ้าต่ะ


 76. May 7th, 2009 at 12:13 am       athenaz Says:

  เดี๋ยวพี่หารูปคืนวันที่ ๕ มาเพื่มค่ะ hataraki
  ไม่ได้ไปต่ะ ดูจากรูปคนแน่นถนนเลย เหมือนกับปี๔๙

  P athenaz

  ทรงคู่พระบารมี

  13 Pictures, Images and Photos


 77. May 7th, 2009 at 12:24 am       athenaz Says:

  ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมนานๆที่บ้านนี้ อิ อิ…และชมออนแอร์เลยค่ะ

  แรงบันดาลใจในการหาภาพและเขียนจากใจ คือพระองค์ท่านน่ะค่ะคุณเอ๋

  ….

  พระบรมฉายาลักษณ์หายาก…
  พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ชาวใทยปลื้มสุดประมาณพระเจ้าค่ะ

  14 Pictures, Images and Photos


 78. May 7th, 2009 at 12:34 am       athenaz Says:

  ลูกเจ๊ยบ initmate- good night ค่ะ !

  🙂

  Rose Rose Rose Rose pink pink roses for my birthday 8-22-06
  rose rose rose


 79. May 7th, 2009 at 4:11 pm       tomorrow02 Says:

  …เป็นภาพที่หาดูยากมากค่ะ


 80. May 7th, 2009 at 4:13 pm       tomorrow02 Says:

  …ชอบทุกภาพเลยค่ะ ;-))


 81. May 7th, 2009 at 4:15 pm       tomorrow02 Says:

  …อยากหม่ำซุปโอเด้งของญี่ปุ่น ฝีมือพี่สาวจังค่ะ

  ทานเผื่อ ม่ายเอา นู่จา หม่ำเอง คริคริ


 82. May 8th, 2009 at 9:16 am       athenaz Says:

  ธรรมะสวัสดึวันวิสาขบูชาค่ะน้องมัท
  และเพื่อนที่แวะเข้ามาเยี่ยบ้านนี้ในวันมงคลเจ้าค่ะ…

  …วันวิสาขบูชาเวียนมาจบ
  ตรงคำรบเดือนหกขึ้นสิบห้า
  วันสำคัญแห่งองค์สัมมา
  น้อมวันทาต่อองค์พุทธคุณ

  …นับเป็นวันอัศจรรย์ของชาวพุทธ
  บริสุทธิ์ทรงจุติด้วยเกื้อกูล
  เพื่อดับทุกข์ดับกิเลสช่วยค้ำจุน
  บริบูรณ์ด้วยเมตตาบารมี

  …ตรัสรู้อนุตตระอรหันต์
  อริยสัจเอกธรรมะนำวิถี
  ทรงประกาศสั่งสอนประชาชี
  พ้นอเวจีสู่สวรรค์ชั้นนิพพาน…

  อะเธนาส์


 83. May 8th, 2009 at 9:22 am       athenaz Says:

  …วันวิสาขบูชาเวียนมาจบ
  ตรงคำรบเดือนหกขึ้นสิบห้า
  วันสำคัญแห่งองค์สัมมา
  น้อมวันทาต่อองค์พุทธคุณ …

  Vivid Florals In Our Secret Garden Macro of Almost White Lily

  …นับเป็นวันอัศจรรย์ของชาวพุทธ
  บริสุทธิ์ทรงจุติด้วยเกื้อกูล
  เพื่อดับทุกข์ดับกิเลสช่วยค้ำจุน
  บริบูรณ์ด้วยเมตตาบารมี


 84. May 8th, 2009 at 9:23 pm       athenaz Says:

  แผ่นดินของเรา – HM.BLUES


 85. May 9th, 2009 at 9:08 am       initmate Says:

  คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

  [สวัสดีค่ะพี่ athenaz ^^]


 86. December 9th, 2009 at 9:28 am       chookiet Says:
 87. December 16th, 2009 at 12:44 am       athenaz Says:

  ขอบคุณที่แวะมาอ่านค่ะคุณ cookiet

  :))


You must be logged in to post a comment.