…a t h e n a z

.. . The society that loses its grip on the past is in danger, for it produces men who know nothing but the present, and who are not aware that life had been, and could be, different from what it is.

Integrity : วงล้อแห่งดุลคุณธรรม

June25

 

 

 

.

 

 

ลิกหน้าประวัติศาสตร์ไปยังวันที่เประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ จากระบบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข    พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗

ได้ทรงสละราชสมบัติในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ เมื่อรักษาพระองค์อยู่ ณ ประเทศอังกฤษ .. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันท

-มหิดล ได้ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อพระชนม์ได้ ๑๐ พรรษาโดยมีคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และทรงเสด็จนิวัติ

กลับประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบลง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ นับเป็นพระมิ่งขวัญและศูนย์รวมใจ

แผ่นดินสยามอีกครั้ง..

 

 

 

 

ยุวกษัตริย์แห่งรัชกาลที่ ๙ ของจักรีวงศ์ ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ หลังเหตุการณ์ความ

เศร้าโศกที่สูญเสียพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล จนถึงกาลปัจจุบัน

 

 

 

 

ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะมองเห็นภาพการเมืองการปกครองของไทย ข้าพเจ้าได้สรุปเพื่อปูพื้นฐานภาพรวมที่ผ่านมาในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ ของประเทศไทย  จากรัชสมัยพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงประทานพระราชอำนาจการ

ปกครอง ประเทศ สู่มือประชาชนชาวไทยตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๕ เป้นต้นมา

 

 

 

 

ยากเห็นคุณครูเน้นการถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นหลังเข้าใจสังคมไทยง่ายๆ ว่า  ประเทศชาติอยู่มาถึงวันนี้ได้ด้วยพระเมตตา

พระมหากษัตริย์ไทย   พัฒนาการการปกครองยุคสยามใหม่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ (คำของข้าพเจ้าเอง)เป็นความสัมพันธ์

ระหว่างพระมหากษัตริย์ ประชาชน และขบวนการสร้าง พัฒนาชาติ โดยพระปรีชาสามารถ  สู่พระดำริ จากพระโอษฐ์  เพื่อ

ประชาชนชาวไทย ด้วยสายพระเนตรยาวไกล มีมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนานโดยแท้ ประเทศไทยได้มีการ 'ปฏิรูป'ครบทุกมิติ

เมื่อถึงสมัยรัชกาลที ๕   พื้นฐานการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ย้อนไปถึงต้นรัชสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ทีเดียว ตั้งแต่การคลัง

การค้า วิทยาศาสตร์ การต่างประเทศ ศาสนา ภาษา วรรณกรรม และขบวนการยุติธรรม ฯลฯ พร้อมที่จะนำพาประเทศก้าวสู่

สังคมใหม่และค้าขาย สร้างสัมพันธ์การฑูตกับประเทศมหาอำนาจทางยุโรปอย่างสมศักดิ์ศรี มีคุณธรรม

 

 

 

 

 

 

วันรำลึกประชาธิปไตยสำหรับข้าพเจ้า กลับทำให้ข้าพเจ้าหวลคิดถึงอำนาจการปกครอง เมตตาธรรม  คุณธรรมอันยิ่งใหญ่

ของพระมหากษัตริย์ ช่างต่างกันสิ้นเชิงกับสิ่งที่เราได้รับจากนักการเมืองขี้ฉ้อ ในยุคประชาธิปไตยต็มใบที่ขาดวิ่น !

 

 

 

 

หลายคืนที่ผ่านมา หากมีเวลาเหลือ ข้าพเจ้าจะกดรีโมทหาดูรายการคุยหลังข่าว ของฟรีทีวีช่องต่างๆ สลับกับการดูบอลโลก  

บางรายการ กำลังจะฟังความเห็นของผู้ได้รับเชิญที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง พิธีกรกลับขอสรุปจบรการสนทนาเรื่องยาวที่ควร

พินิจ สังเคราะห์ความเห็นอย่างถี่ถ้วน ที่ให้เวลาในการสนทนาแสนสั้น รายการนั้นคงมีเวลาราวสามสิบนาที  รวมโฆษณา

สองครั้ง   ข้าพเจ้าขอนำประเด็นที่พูดยังไม่จบ มาสรุปความ  แบ่งปันกันไว้ในหน้านี้

 

 

 

 

ในการปฏิรูปประเทศ สิ่งที่อยากเห็นหรือเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเทศนั้นคืออะไร

 

 

 

 

สั ง ค ม คุ ณ ธ ร ร ม

 

 

 

 

 

“สังคมคุณธรรม”ตามที่อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ให้คำจำกัดความไว้ ฟังดูสั้น กระชับ .. เหมือนเรื่องง่าย ทั้งที่เป็น

เรื่องยากสำหรับประเทศไทยแสนรักที่ข้าพเจ้ารู้จัก  ไม่มียุคสมัยใดที่รัฐได้สร้างสังคมนี้ให้เกิดขึ้นได้แต่สังคมต้องมีสิ่ง

เหล่านี้เพื่อสร้างฐาน อันเปรียบเหมือนฟันเฟือง ให้แข็งแรงในการขับเคลื่อนประเทศ  ภาวะอ่อนแอ ความไร้พลังของ

ประเทศเรานั้น   ได้เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ทั้งก่อนปีนี้ และช่วงวิกฤติพฤษภา ๒๕๕๓

 

 

 

 

ท่านกล่าวว่า สังคมคุณธรรมจะดำรงและเคลื่อนตัวอยู่ได้ด้วยเฟืองของสามล้อ ข้าพเจ้าจึงอุปมา มองเองให้เป็นรถสามล้อถึบ

ที่ขับเคลื่อนด้วยเฟืองจากกำลังกาย(ขา) และความเพียร   ไม่มีสิ่งใดได้มาโดยไม่ใช้น้ำพักน้ำแรงในยุค ปู่ ย่า ตา ยาย

 

 

 

 

ท่านกล่าว่า หากล้อใดเล็กกว่า การเคลื่อนตัวย่อมขาดสมดุล

การดำรงอยู่ย่อมอาจไม่มี สมดุลของสามสิ่งที่พึงต้องมีคือ

 

ความดี … ความสามารถ … ความสุข

 

ข้าพเจ้าหยุดกดรีโมท เมื่อได้ยินท่านพูดถึงตรงนี้

 

 

 

 

 

 

สังคมแห่งความดี ที่พิธีกรพยายามถามแทนคนชั่ว    สรุปความได้สั้นๆว่า “หากเราโกงเขา เพราะเราเห็นใครๆ พากันร่ำรวย

เราจึงเห็นว่าการโกงนั้นดีและเหมาะสำหรับเรา .. เพราะคนอื่นเขาก็ทำเช่นกัน ท่านจะว่าอย่างไร ?”

 

 

 

 

คำตอบคือ   “ความดี ต้องกำกับด้วยความพอเพียง   การไปรุกรานผู้อื่นไม่ใช่ทั้งความดี ไม่ใช่ทั้งความสามารถ และไม่

ก่อเกิดความสุขที่ยั่งยืน   ชาวบ้านทั่วไปที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ความสามารถ และมีความสุข มีอยู่ถมไปในสังคม”  

การตะแบงถามในประเด็นนี้ จึงไม่สามารถไปต่อได้ ..

 

 

 

 

ท่านขยายความต่อว่า  “  ตอนปี ๒๕๔๐ ที่เราเจอวิกฤติเศรษฐกิจ หลังจากนั้นเราพยายามใช้

’ธรรมาภิบาล’    ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ”

 

 

 

 

ข้าพเจ้าคิดต่อว่าสมัยนั้น  รัฐบาลชวน ๑ เข้ามาบริหารงานด้วยความยากลำบาก  ท่ามกลางบทเรียนผลกระทบจากภาวะ

วิกฤติเศรษฐกิจที่แตกกระจาย เจ็บปวดของไทยทั้งประเทศ  บทเรียนจากการขาด’ดุลธรรมาภิบาล’  หรือ  'ดุลคุณธรรม'

 ในขบวนการโกงระดับชาติของภาครัฐ เอกชนและนักการเมืองชั่ว รวมหัวกันครั้งมโหฬาร ที่เรายังไม่เคยลืมว่า ใครร่ำรวย

และมีส่วนร่วมโกงบ้านกินเมือง จากส่วนต่างของวิกฤติค่าเงินบาทที่ตามมาชั่วคืน วันเดียวกับที่ประเทศล้มละลาย 

ก่อทำนบกั้นความจน

เฉียบพลัน และความทุกข์ไม่ทัน   คนไทยใช้วิกฤติครั้งนี้ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง สร้างดุลคุณธรรม

 ปลูกธรรมาภิบาลในสังคม

 

 

 

 

และ ‘ดุลธรรมาภิบาล’ ก็ไม่สามารถอยู่คู่ประเทศไทยได้นาน   มีสิ่งเร้าในยุคโลกไร้พรมแดนมาฉุดรั้งกระแสความพอเพียง

ห้เปลี่ยนทิศ .. กลายเป็นความไม่พอเพียงหนักที่สุดในยุคทักษิณ   นักการเมืองโกงกิน ขาดคุณธรรม ส่งผลกระทบ

คนไทยในทุกมิติ ซึมลึก  ยากจะนำพาสู่ความพอเพียงที่นำร่องไว้หลังวิกฤติเงินบาท !

 

 

 

 

 

 

อาจารย์พยายามเทียบเคียงความหมายของคำว่า ‘ความดี’  ด้วยภาษาอังกฤษว่า  Integrity’  ข้าพเจ้าเข้าใจ แต่ได้

ไปค้นคำศัพท์ ยีนยันที่อาจารย์ไพบูลย์นิยามไว้  ได้ความหมายเหมือนคำง่าย ๆ เช่น honest, uprightness,

moral soundness, freedom from corrupting    แปลความหมายไว้ว่า  ความมีศีลธรรมจรรยา  ความซื่อสัตย์

และความซื่อตรง  ความเป็นอิสระจากการคดโกง  คำสุดท้ายนี่ข้าพเจ้าชอบมาก  เพราะฝรั่งเขาให้ความหมายไว้เจ็บแสบดี 

นัยหนึ่งคือการคดโกง นับเป็นเยี่ยงอย่างพฤติกรรมที่ไร้อิสรภาพ ถูกพันธนาการ ฉันใดฉันนั้น  ! 

 

 

 

 

 

 

ท่านได้ปิดท้าย ว่า  ..  การทำความดี หรือ การเป็นคนดี

 

จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้   เป็นได้   จากหน่วยเล็กสุดในครอบครัว

 

คือ ..  ทำสิ่งที่เป็นคุณ   หรือ .. เป็นผู้ที่ทำคุณ

 

 

 

 

 

ส่วนอีกสองคำว่าด้วย ‘ความสามารถ’ และ ‘ความสุข’ หมดเวลาเสียก่อนที่อาจารย์ทั้งสองท่าน จะแจกแจงให้ประเทืองปัญญา

กัน    อย่างไรเสีย ก็เป็นตรรกะที่พอมองเห็นได้ไม่ยาก  ว่าในยุคนี้ ความสามารถ  ย่อมนำมาซึ่งการหาลี้ยงชีวิต สัมมา

อาชีพ  สร้างความเข้มแข็งและอิสรภาพทางเศรษฐกิจแก่ครอบครัว ยังความสุขให้สามารถเข้าถึงปัจจัยสี่ (และห้า)

ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม กำกับด้วยความพอเพียง    สังคมที่ว่ามานี้   ข้าพเจ้าจึงแน่ใจว่า จะไม่มีที่ให้ก๊วนเสื้อแดงยืนแม้

แต่ตารางเมตรเดียว  แต่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเมื่อใดจะได้เห็นสังคมเช่นนั้น !

 

 

 

 

 

 

ขอบพระคุณท่านอาจารย์ไพบูลย์ฯ  ที่จุดประกายแรงบันดาลใจ.. ไม่ให้เราเบื่อกับคำว่า ’ปฏิรูปประเทศไทย’   เหมือนท้อใจ

เมื่อได้ยินคำว่า ’ปรองดอง   ให้ข้าพเจ้าลงมือบันทึกเรื่องนี้ลงบล็อกมาแบ่งปันกับเพื่อนๆ หวังว่าท่านที่เข้ามาอ่านจะได้แบ่งปัน

ความสุข ลงมือกระทำ และมีความหวังกับสิ่งที่ข้าพเจ้านำมาฝาก ^^ …

 

 

บันทึก : athenaz

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

พระบรมราชวงศ์จักรี

http://thainews.prd.go.th/small_head/jukree/index.html

 

รอยต่อรัชสมัย

http://www.chaoprayanews.com/2009/03/10/พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู/ 

 

ปฏิรูปประเทศ

http://www.parliament.go.th/news/news_detail.php?prid=260333

 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม : ธรรมชาติ คือ คำตอบของความพอเพียง

http://www.moralcenter.or.th/web/moral/th/content/index.php?action=view&SystemModuleKey=35&id=730

 

ขอบคุณ forward mail ภาพแหล่งท่องเที่ยว This is Thailand !

ขอบคุณภาพจากอิเตอร์เนต

by posted under Uncategorized | 138 Comments »    
138 Comments to

“Integrity : วงล้อแห่งดุลคุณธรรม”

 1. June 25th, 2010 at 7:06 am       athenaz Says:


 2. June 25th, 2010 at 8:05 am       pkkk2714 Says:

  ปฏิรูปภาคประชาชน ปรากฎการณ์นิมิตใหม่กล้าหาญเดินเทียบคู่ขนานกับภาครัฐ

  สังคมภาคประชาชนคือพันธมิตร และเฟซบุ๊ค คือเสียงที่สะอาด บริสุทธิ์

  ธงปักลงใจทุกคน….ตั้งไว้ความต้องการเปลี่ยนผ้าม่านเก่า ณ ทันใด ปูพรมคุณธรรมมคืนแผ่นดินนี้

  หากมีความอันตรายต่อตัวเอง บ้างเหมือนกัน


 3. June 25th, 2010 at 8:06 am       pkkk2714 Says:

  หากมีความอันตรายต่อตัวเอง บ้างเหมือนกัน

  กุ้งเพียงเข้าใจ ธรรมชาติมนุษย์ย่อมขัดแย้งขึ้นง่ายหางธงถูกลดลง


 4. June 25th, 2010 at 9:08 am       athenaz Says:

  สวัสดีค่ะกุ้ง

  พี่เห็นด้วยกับกุ้งทกอย่าง
  วิกฤติครั้งนี้ก่อเกิดภาคประชานที่แข็งแกร่ง ไม่ยอมให้เราถูกย่ำยี ธงที่ลดลงอาจเป็นการเปลี่ยนผ่านตามปกคิค่ะกุ้ง

  กุ้งสบายดีทุกวันนะคะ พี่รู้ว่ากุ้งทำดีในที่ๆกุ้งรักอบ่างมีความสุข ที่มีทั้งความดี และความสามารถ ^^


 5. June 25th, 2010 at 10:59 am       lady007 Says:

  ขอบคุณ p' athenaz สำหรับสาระเข้มข้น มาพร้อมกับภาพวิว สวยราวกับสวรรค์ ช่วยเจือจางบทความให้อ่อนลง ได้อย่างงดงามค่ะ

  you have a great talent indeed !


 6. June 25th, 2010 at 11:44 am       athenaz Says:

  พี่ก็กลัวไม่มัีใครอยากอ่านเรื่องใกล้ตัวค่ะ
  หนักๆ ตัวเองก็ไม่ค่อยชอบเขียน อยากเขียนเพลงรักมั่งค่ะ 555 ^^

  แต่วันนี้พอจรดแป้นพิมพ์ ก็ได้เรื่องนี้ ส่วนรูปเป็น fwd เมลล์ให้เที่ยวเมืองไทย
  คุณเลดีว่ามายังกับรู้ใจเลยละึ่คะ.. หลวมตัวอ่านไปแล้วละซิ :))

  thanks for your warm words ka x :))


 7. June 25th, 2010 at 12:58 pm       initmate Says:

  ขอให้ประเทศไทย … เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
  ทุก ๆ วันค่ะ

  แสงของภาพที่ 1 กับ 3 สวยจังค่ะ
  หยุดมองอยู่นานเลย 🙂

  ^^

  ทำไมวันนี้ตื่นเร็วอ่ะคะ มีโปรแกรมอะไรพิเศษป่าวคะ

  🙂


 8. June 25th, 2010 at 2:27 pm       rapeseed Says:

  Oops new bloggggg ka P AT..I'll visit u again and read carefully ka. I like pictures and song ka, lovely. Just to answer 'spare part, not exactly car spare part ka..just comparison i simply meant my spare pare of my mind ka..I've got a Rover ka.Take care na ka..off to work ka.
  Hv a beautiful day like P Luv Sept na ka, will visit her blog too.

  Love xx


 9. June 25th, 2010 at 3:25 pm       alphabet Says:

  สวัสดีค่ะะพี่
  ตอนนี้ดาวกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับธรรมาภิบาลอยู่ค่ะ
  ใช้ธรรมาภิบาลมาื่เชื่อมโยงกับตัวแปรทางจิตวิทยา
  ไม่รู้จะไปรอดไหม 5555


 10. June 25th, 2010 at 3:34 pm       korpai Says:

  แหม..ไม่ได้คุยกันนานเลยจ้าพี่เอที
  ตอนนี้น้านูเขียนเรื่องได้น่าหยิกดี
  ตามสไตส์น้าเขาล่ะคร่า
  ความจริงแกนี่บุญเยอะมากนะพี่นะ
  เพราะทำให้ไผ่หัวเราะหน้าจอได้ทุกครั้ง มุขแกดีมากเลยไม่รู้ไอเดียมาจากไหนได้ตลอด
  ยิ่งมีพี่เลดี้หรือพี่กุ้งไว้คอยกระแซะแวะแหวกมุขด้วยแล้งมีฮาแบบตลกค่าเฟ่อายเลยคร่าพี่
  ไปธุระข้างนอกให้ที่บ้านมา
  ร้นมากเลยคร่าพี่อยู่บ้านดีกว่า
  อาทิตย์นี้มีนัดกับพี่สาวผู้น่ารักเค้าจะปลูกบ้านที่เขาค้อ
  ให้น้องสาวไผ่ออกแบบคร่า
  ดีจังอยากไปที่อากาศดีๆ
  ไปเป็นน้องนี่ดีมากเลย เจ้ๆตามใจ
  ที่บ้านเจ้เป็นปั้มทางไปเขาค้อคร่าพี่
  อยากไปขายกาแฟอเมซอน
  เห็นบอกว่าขายดีมากเลย
  นอกจากดื่มฟรีแล้วยังไปช่วยขายอีกแฮ่ๆๆๆ

  พี่ไผ่ชอบรูปพี่จังเลย แปะเป็นแต่ตอนเขียนเรื่อง
  แต่แปะบ้านอื่นไม่เป็น
  ถ้าท่าน 11
  มาท่านอาจว่าไผ่เชย
  แปะรูปไม่เป็น
  555

  ที่FB มีน้องน้องน่ารักเพียบเลย
  โชคดีมากเลยเจอแต่คนที่มีกาละเทศะงามๆ
  ทั้งนั้นเลยคร่า
  ช่วงี้มาทำงานที่โกดังเลยแอบเอามือถือเล่นที่เครื่อง จุ๊ๆเด้กดีของบิดาหาเรื่องเขียนได้ทุกวัน
  อ่านหนังสือค้างไว้หลายเล่มเลย

  พี่ชอบท่านอ.ไพบูลย์
  เหมือนกันเลยนะ ชอบภรยาท่านด้วยเก่งคร่า

  ช่วงมาอยู่โกดังไม่ได้ดูข่าวเลย บอลเพิ่งมาดูอังกฤาเมื่อคืนวานนี้ คนพากย์เชียร์มากจนเบื่อดูเลย
  สงสารผู้เล่นเชคเมื่อคืนจังเล่นมันส์มาก

  ชอบเสื้ออิตาลี
  เห็นหุ่นนักบอลแล้ลชอบจังเลย
  แฮ่..ๆบอกแล้วไงอาหารตาของโปรดอยู่แล้น..


 11. June 25th, 2010 at 3:38 pm       korpai Says:

  ขอถอนหายใจยาวๆเมื่อได้ยนหลายคนพูดว่า
  ” อีกหน่อยโกงแล้วรวยเอาๆอย่างไอ้ทักกี้
  คนเราอาจจะหาคนดียาก “มันเป็นสิ่งที่น่าหดหู่ใจเป็นยิ่งนักเลยคร่าพี่
  เดียวจะเที่ยวเผื่อนะพี่นะ


 12. June 25th, 2010 at 3:47 pm       korpai Says:

  Hello Friday !ยังฮาเฮสุขใจศุกร์แล้ววันนี้หลายคนมีเวลาพัก
  เย็นย่ำอย่าค่ำนัก กับไปพักพ่อนหย่อนใจ
  ทำงานวันสุดท้ายไม่เบื่อหน่ายหัวใจ
  พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์บอกชีวิตยังกระปรี้กระเปร่า ทุกวันเป็นของเรา
  ไม่มีเวลาเหงาใจ เย้ๆๆเย้ๆๆ
  Have a good Weekend kha 😉
  KorP@I 25 June 2553


 13. June 25th, 2010 at 6:44 pm       rapeseed Says:

  As promised ka..here we go again..
  อ่านบล็อกความรู้ดีๆของพี่เอทีแล้วได้อัพเดทความรู้เพิ่มคะ รัชกาลที่เจ็ดของเราตอนท่านมาประทับที่อังกฤษ ท่านประทับที่เคนท์ใช่ไหมคะพี่เอที เวลาผ่านไปเค้นท์ทีไรนึกถึงพระองค์ รวมเวลาที่ไปเยือนอ๊อกฟอรด์ด้วย มีเจ้านายหลายท่านมาเรียนที่นั่นใช่ไหมคะ แล้วนิราศลอนดอนด้วย อ่านบล็อกนี้ของพี่เอทีคนลุกเลยคะ มีคำถามว่า อไพบูลย์ที่ีพี่เอ่ยถึงใช่คนเดียวกับที่เป็นผู้บริหารแบงค์ออมสิน(ถ้าจำไม่ผิด)และท่านทำงานให้กับสังคมด้วย ถ้าเป็นคนเดียวกับท่านคือฮีโร่ของน้องเลิฟเลยค้า สุขสันต์วันศุกร์คะพี่เอที ขอบคุณบทความดีๆ(อีกครั้ง)คะ xx


 14. June 25th, 2010 at 7:33 pm       initmate Says:

  สวัสดีค่า ….. ^^

  หม่ำ ๆ ยังคะ พี่ 🙂


 15. June 25th, 2010 at 9:38 pm       comenubb Says:

  สารภาพว่าช่วงนี้อ่านเรื่องของคุณพี่ใน FB มากกว่า

  แต่พอกลับมาอ่านใน MBlog , เออแฮะ…มันได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งจริง ๆ ครับ…ขอบอก


 16. June 25th, 2010 at 10:44 pm       shikamaru Says:

  สมบูรณ์ ทั้ง คำ เสียง และ ภาพ

  อ่าน แล้ว รื้น ขี้น มาเลยคะ

  ขอบคุณมาก


 17. June 26th, 2010 at 12:09 am       ana123 Says:

  ลงชื่อไว้ก่อน ไว้ค่อยกลับมาอ่านวันหลังนะคะ

  ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ พี่สาวที่น่ารัก

  :)))


 18. June 26th, 2010 at 12:31 am       jtatanan Says:

  ผมว่า.. เราต้องเชื่อให้ได้ก่อนว่า มีน้อยกว่า ก็มีความสุขได้ มีมากกว่า ก็ใช่ว่าจะมีความสุข.. มีเท่าที่ตนมี พอใจในสิ่งที่ตนมี น่าจะเป็นทางออกของสังคมไทยครับ… ขอบคุณนะครับ ที่แวะไปเยี่ยมเสมอครับ


 19. June 26th, 2010 at 7:12 am       septimus Says:

  อีกหนึ่งท่านที่ข้าเจ้าต้องขอขอบพระคุณก็คือคุณพี่เองด้วยค่ะที่เล่าเรื่องราวที่มีคุณค่าต่อสังคมของเราให้ฟัง

  น่าเสียดายจังนะคะพี่ที่เวลาของรายการได้หมดลงเสียก่อน ไม่ทราบทางASTVผู้จัดการจะติดตามไปสัมภาษณ์เป็นสกู๊ปพิเศษได้ไหม ถ้าได้ก็วิเศษเลยเนอะพี่เนอะ

  xxx :)))

  (I'll be back for more ka, got to go for party ka)


 20. June 26th, 2010 at 8:35 am       buadhram Says:

  “We shall rule the land by rightoeus”

  This is the civilized Siam social contract that

  His majesty King Bhumipol the Great

  has announced and committed for all Siameses and the world more than sixty years ago and forever more


 21. June 26th, 2010 at 9:33 pm       chaba2550 Says:

  มอบดอกจำปาให้ค่ะ..
  ถ่ายมาจากบ้านย่า เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
  สวย หอมมากเลยค่ะ แล้วเลยขอตัวไปนอนก่อน
  ไว้จะค่อยแวะมาใหม่ค่ะ

  ฝันดีค่ะ..

  ^^&*


 22. June 26th, 2010 at 10:33 pm       septimus Says:

  ‘Integrity’
  คำๆนี้ลึกซึ้งจริงๆค่ะพี่ ใหม่ๆข้าเจ้าก็ไม่เก็ทเพราะรู้สึกมีอะไรมากกว่าที่หาได้จากดิกชันนารี่ตั้งเยอะ

  อันที่จริงจะว่าไปคนที่มี ‘Integrity’นี้จะดูเหมือนพวกยอมหักไม่ยอมงอนะคะพี่ หรือ ประมาณ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดน่ะตายค่ะ

  วันนี้ข้าเจ้าเข้ามาซะดึกเลย ปาร์ตี้วันนี้ทำเอาเพลินลืมเวลาค่ะพี่ ฮ่าๆ……

  Good night ka my dear sis,

  xxx :)))


 23. June 26th, 2010 at 10:35 pm       rapeseed Says:

  #11 Good afternoon from the very warm U.K. ka,

  Haha my service is free of charge na ka..Would u like to get my advice ka hey hey ..

  I alway apply this song into my real life ka sis..eh eh you say it best when you say nothing at all..haha.

  #12 Lovely song na ka with good meaning.

  #13 Wonderful pix ka sis, I wish u have a fantastic weekend with your loved ones. For me I'm gonna advice more senior citizen ka eh eh.
  Thx for your lovely words and superb comments as always na ka.

  Love ya xx


 24. June 27th, 2010 at 12:18 am       athenaz Says:

  Hello all,

  Thank you for your visits and wonderful comments.
  I'll be right back to share view later, if possible
  on Sunday night ka,

  Good night and big thanks in deed :))


 25. June 27th, 2010 at 1:03 am       numinnee Says:

  สวัสดีค่ะพี่ AT….

  หวังค่ะพี่สิ่งดีๆต้องเกิดแน่นอน….
  …………………………….
  แต่วันนี้มีเพื่อนที่เรียนโทส่วนภูมิภาคที่ตรัง โทรมาเล่าให้ฟัง อาจารย์แดงจ๋าเลย นักศึกษาตั้งคำถาม แต่ไม่มีคำตอบแถมปิดการส่งสัญญาณซะอีก ทั้งหมดเลยไม่เรียนกันเลยในวันนี้
  ……………………………..
  ถ้านักศึกษาในวันนี้คือเด็กที่วุฒิภาวะน้อยกว่านี้หล่ะคะ..? ไม่อยากจะคิดต่อเลย….
  ……………………………..
  ว่าแต่คิดถึงหนูไม่คะ?พี่เอที…^_^


 26. June 27th, 2010 at 2:23 am       รุ่ง Says:

  ภาพสวย
  เรื่องดี
  เสียดายมิมีโอกาสคบคุ้นกับท่านผู้เขียน


 27. June 28th, 2010 at 12:19 am       athenaz Says:

  สวัสดึค่ะ
  คุณรุ่งจะเสียดายทำไมคะ ก็ทีพี่ก็ยังไปเยี่ยมที่บ้าน
  แล้วท่านก็แวะเข้ามาดูภาพ อ่านเรื่องและฟังเพลง
  แถมมาฝากความเห็นไว้ให้ชวนแกล้ง ^^

  ขอบคุณนะคะ ^^


 28. June 28th, 2010 at 12:24 am       athenaz Says:

  25 numinnee ka
  สิ่งดีเกิดขึ้นจริงค่ะ รอติดตามผลอยู่

  ทุกวันนี้มีผู้คนที่คุ้นชินกับการกระทำสิ่งไม่ดีมากมาย เห็นเป็นธรรมดา ใครมัวแต่เป็นคนดีซืมีน้อย ต้องฝ่ากระแส ส่วนเรื่องการศึกษาต้องรอเวลาค่ะ

  แต่อย่ากลัวเลย สยามย่อมไม่สิ้นคนดี ^^
  miss u ka, P


 29. June 28th, 2010 at 12:34 am       athenaz Says:

  23, 22
  Hey, my two sweet sis are just chasing each other here,Tanya and sept !!

  Will talk more tomorrow..b'fore my schedule get too tight ka.. miss u..
  night now na ka xxx :))


 30. June 28th, 2010 at 3:33 am       rapeseed Says:

  Thx for your nice words ka P AT. I love your pix ka, love this flowers too.They are loads and loads now…Yes, we have been chating away via ACMECS, twinned towns, Durians and world cup ka.
  P AT ka…England were comprehensively beaten 4-1 by Germany ka..We've been heartache ever since hey hey ..xx

  Gd night ka my dear sis, miss talking to u ka.xx


 31. June 28th, 2010 at 9:29 am       athenaz Says:

  Tanya ka, warm greetings frm Bkk..weather seems nice to day with hazy sun ka 🙂

  that beaten match was more than heartache..good teams of hope all gone home..the way it is indeed.
  I will be tightened this week, a close relative from US will occupy us, moreover my daughter got scholarship to Japan in few months only..her various formality things need my advice. She'll be away frm us around 1 yr to U in Fukuoka's Japan. Actually my business trip to J will be in early Sept, but her trip can not be lapsed /combined with me..we are trying to make fix it and arrange it at the same duration..but it 's not us to decide ka..so if I'm away on and off in this page, pls know P is bit on demand 555 ! ^^

  Good day everyday ka luv sis xxx 🙂


 32. June 28th, 2010 at 9:35 am       septimus Says:

  Photobucket

  G'day ka P',

  ขอโทษด้วยนะคะพี่ที่เมื่อคืนข้าเจ้าไม่ได้กลับเข้ามาเพราะเพื่อนพาเจ้ามิลค์กี้มาเยี่ยมตั้งแต่เย็นแล้วก็เลยมีบาร์บีคิวกันจนได้เวลานั่งขำกับรายการบอลฟีเว่อร์ก่อนดูอังกฤษแพ้ค่ะ พี่คงไม่ได้รอข้าเจ้านะคะ

  Have a happy day ka,

  ^__^


 33. June 28th, 2010 at 9:40 am       septimus Says:

  Congratulation ka P',

  ฝากบอกหลานด้วยนะคะพี่ขา หลานเก่งจริงๆ

  ว่าแต่ได้เชื้อจากใครน้ออออ… ฮ่ะๆๆๆ………..

  xxx :)))


 34. June 28th, 2010 at 10:04 am       athenaz Says:

  22 สวัสดีตอนสายไทยแลนด์ค่ะ

  integrity คลุมความหมายได้ลึกซึ่งอย่าง sept ว่า นีไงคะ ภาษาไทยยังหมายประมาณว่ายอมหักไม่ยอมงอ ! คำศัพท์ก็เป็น socio linguistics นะคะ จะเห็นว่าของไทยเราต้องใช้วลีอธิบายคำนั้น ไม่มีคำเดียวบัญญัติไว้เด็ดขาดในใจ ส่วนฝรั่งนั้นคำเดียวแปลความได้เลย …ส่วนพี่จะมี integrity หรือไม่ ขอยังอยู่กู้ชาติต่อไป ยังไม่ขอตายจ้า ๆๆ

  คุณน้องคนดีมีปาร์ตี้ทุกอาทิตย์ และยังมีเวลาเขียนเรื่องดีๆ น่ารักให้ได้อ่านกัน แล้ววันนี้ตื่นได้สบายดี งานฉิวนะคะ
  (เราจะไม่คุยเรื่องเศร้าที่ แฟนเราปพ้พวกบาวาเรี่ยน เราจะไม่พูดว่าแพ้กี่ลูกนะ)


 35. June 28th, 2010 at 10:28 am       athenaz Says:

  (เราจะไม่คุยเรื่องเศร้าที่ แฟนเราแพ้พวกบาวาเรี่ยน เราจะไม่พูดว่าแพ้กี่ลูกนะ)
  Let's have party.. happy workweek ka sept คนเก่ง

  ลูกสาวเหมือนพ่อ หากเหมือนแม่ไม่เก่งแน่ หรือ พ่อแม่รวมกันค่ะ 555
  thanks ka that's sooo..pinky hibicus with dew drops ..
  so sweet color, pinch for my good girl !! xxx 🙂


 36. June 28th, 2010 at 10:50 am       athenaz Says:

  โลกนี้เต็มไปด้วยดอกไม้ ..
  ขอบคุณ จำปาของชบาเหลือง คนรักชาติ มุ่งมาดธรรมะแห่งแดนล้านนา :))


 37. June 28th, 2010 at 11:01 am       athenaz Says:

  20..At least we all here been so proud living in beloved homeland of Greatest King of the World..
  and we shall be forever ka Tan buadhram my patriot friend,
  To say is sometimes easier than doing..and to do continuously like you do at your land is even more commited task..thank you to keep maintaining your first determination indeed ka Tan Bua ! ^^


 38. June 28th, 2010 at 11:37 am       athenaz Says:

  19 Sept ka.. with my great pleasure..
  I also do apprciate your writing and yr being determiกed doing some small good deeds regularly on this social net work when can ..

  Butterfly effect you can do !! ขยับปีกบ่อยๆนะคะ ^^

  Tiny Blue Butterfly and Dew Drops
  xxx:)


 39. June 28th, 2010 at 12:52 pm       rapeseed Says:

  #31 Thx for your info ka, I'm so happy for you and your lovely daughter. Just a short hello ka P AT to drop my greetings and warm wishes ka.
  Enjoy ur working na ka, work hard never kill ka..talk to u again soon ka..and be happy even be've been beaten ka.xx


 40. June 28th, 2010 at 11:57 pm       numinnee Says:

  P'athenaz…ka

  ฝนตกไม๊คะวันนี้ แถวบ้านหนูตกแล้วรถก็ติดมากๆเลย
  เหนื่อยจังเลยค่ะวันนี้
  …………………………….
  ตั้งใจมา Night nice ka…^-^

  Photobucket


 41. June 29th, 2010 at 11:18 am       chaba2550 Says:

  ขอบคุณที่ช่วยขยายความแบ่งปันกันค่ะ
  แต่ละท่านผู้รู้ต่างช่วยกันพยายาม ที่จะทำบ้านเมืองของเราให้ดีขึ้น

  แต่คนชั่วกลับทำไม่รู้ไม่ชี้ และนับวันจะหน้าด้านหนักขึ้น
  ทำในสิ่งที่ไร้มารยาทกันอย่างไม่อายฟ้าอายดิน
  ทั้งที่ยุคนี้เป็นยุคที่เต็มไปด้วยกล้องถ่ายภาพและวิดิโอ
  ที่จะบันทึกความถ่อยเถื่อนของคนพวกนี้

  แต่พวกเขากลับยิ่งไม่เดียงสาเสียยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน
  คนพวกชอบทำชั่วทำเลวอย่างไม่อายนี่ ชบานึกถึงภาษาโคราช
  ที่เขาจะเรียกคนจำพวกนี้ว่า “คนหน้ามึน” ค่ะ..

  ตอนนี้กำลังเอียนหนักกับคำว่า ปฏิรูปประเทศไทย,
  ปรองดอง และ สมานฉันท์ เต็มที คงต้องขอตัว
  ไปหาทานน้ำคลอโรฟิลด์ ดื่มแก้พิษภัยข่าวสารบ้านเมืองซะแล้วหล่ะค่ะ

  ยังไงก็รักษาใจเราให้เป็นสุข ขอบคุณดอกชบาสีจำปี(มากกว่าค่ะ ถ้าจำปาสีจะเหลืองมาก)
  สวยแบบผู้ดี ๆ คิคิ..

  ^^&*


 42. June 29th, 2010 at 12:07 pm       chaba2550 Says:

  God's Garden

  แอบตามไปดูสวนของพระเจ้า ได้ภาพดอกไม้นี้มาด้วยค่ะ

  ^^&*


 43. June 29th, 2010 at 4:43 pm       athenaz Says:

  41, 42

  ดอกไม้ในสวนของพระเจ้าสวยงามจัง ขอบคุณชบามากค่ะ

  ใช่ เป็นสีจำปีพอได้ เพราะจำปาเหลืองเข้มนะคะ พี่ว่าเดี๋ยวนี้เขาผสมพันธุ์ ได้สีออกมาแนวหวาน

  ….
  จริงๆไม่ต้องพูดว่าปฏิรูปประเทศไทยหรือปรองดองก็ได้ เพราะที่ผ่านมา ปัญหาทั้งหลายเกิดจากการหย่อนยานในการบังคับใช้กฏหมาย อิทธิพลมืดครอบงำ ข้าราชการประชาชนหลายหมู่เหล่าพากันถูกครอบไปด้วย

  วิธีแก้หากบังคับใช้กฏหมายไม่สำร็จก็ไม่สามารถเริ่มทำอะไรดีๆกลับคืนความชอบธรรมให้ประเทศไทยได้ !
  คุณสมบัติคนชั่วประเทศนี้..คือทำชั่วสารพัดอย่าง วันละหลายอย่าง หน้าด้านไม่เกรงฟ้าดิน ไม่เกรงบาป เป็นคนกังฉินค่ะ

  ดูแลจิตใจคนไทยรักชาติที่บ้านให้ต่างมีพลังฝ่าด่านประเทศไทยต่อไปนะคะ ^^


 44. June 29th, 2010 at 5:11 pm       athenaz Says:

  สวัสดีตอนเย็นค่ะ
  วันนี้ ทางนี้ฝนเทลงมา ขอบคุณเทวดาแทนชาวนาด้วยคน..
  วันนี้ numinnee งานแยะไหม เหนื่อยไหม
  Take care ka :))
  xxx


 45. June 29th, 2010 at 5:44 pm       athenaz Says:

  39 Thanks ka sis Tanya..to call in..miss talking with you ..

  … I thanks God of the rain, on behalf of Thai farmer
  when the rain pour this mornign ka sis, hey hey..

  even my daughter have taugh time going to her class 555 .. !!


 46. June 29th, 2010 at 6:27 pm       athenaz Says:

  18 สวัสดีค่ะ คุณ jtatanan

  ขอบคุณ ลิงค์ที่ฝากไว้ค่ะ พี่เข้าไปอ่านเรื่องพาเที่ยวของคุณอยูเสมอ ชอบสำนวนติดดิน
  เหมือนเราคุยกัน ไม่เหมือนอ่าน ตามไปเพลินได้อรรถรสเหมือนไปเที่ยวเองเลยค่ะ

  เห็นด้วบกับที่พูดไว้ ข้างบนค่ะ

  เราต้องเชื่อให้ได้ก่อนว่า มีน้อยกว่า ก็มีความสุขได้ มีมากกว่า ก็ใช่ว่าจะมีความสุข

  ตอนนี้พี่แน่ใจว่าอย่างไรเราก็มีความสุขดีเพราะเรามีน้อยนี่เอง ^^^


 47. June 29th, 2010 at 6:52 pm       athenaz Says:

  17 สวัสดึค่ะ ana
  เราก็เลยว่ากันเรื่องพระจัทร์ Blue Moon จนกลายเป็นพระจันทร์สีทอง
  ชอบเพลงดีๆที่ฝากไว้ให้ฟังในบล็อก ana ทั้งหมดเลยค่ะ

  Real bed time piano – nice pic ^^^


 48. June 29th, 2010 at 7:08 pm       athenaz Says:

  ดีใจที่คุณ shika อ่านแล้วได้อรรถรสเพียงนี้น..
  ว่าแต่วันนี้อบขนมอะไรไว้ทานตอนดูบอลคะ :))


 49. June 29th, 2010 at 7:08 pm       athenaz Says:

  15 คุณน้องคำนับสนุกกับ FB นะคะ
  ยังไงก็กลับมาทางนี้คุยกัน..ยังเหมือนเดิมคืออีดๆนะคะบ้านนี้น่ะ 555

  สบายดีทุกวันนะคะ :))


 50. June 29th, 2010 at 11:09 pm       athenaz Says:

  14 Come to say late good night ka Jeab !
  ภาพที่ 1 ผาแต้ม ภาพที่ 2 เขาสก เขื่อนรัชประภาค่ะ xxx


 51. June 29th, 2010 at 11:35 pm       athenaz Says:

  10, 11, 12
  ขอบคุณที่แวะมาส่งข่าว
  เล่าเรื่องราวอัพเดทติดกระแส
  อีกความคิดเรื่องงานสารพันแล
  เรื่องที่แน่ปรัชญาชีวิตคิดปณิธาน

  อีกการงานหน้าที่มีมาเล่า
  ตกวันเสาร์อาทิตย์เล่าพาขับขาน
  เรื่องดีๆแบ่งปันจากวันวาน
  เข้ามาขานชมภาพงามอร่ามไทย


 52. June 29th, 2010 at 11:43 pm       athenaz Says:

  9 สวัสดีรอบดึก นอนหรือยังคะดาว

  ชื่อหัวข้อวิจัยน่าสนใจนะคะ ธรรมาภิบาลมาื่เชื่อมโยงกับตัวแปรทางจิตวิทยา
  ได้ output ออกมาคงน่าสนใจไม่น้อย หลายตัวคงคาดไม่ถึงเป็นแน่
  แล้วจะขับเคลื่อนหันไปอย่างไรคะ ไทยแลนด์แสนรัก :))!!


 53. June 29th, 2010 at 11:44 pm       rapeseed Says:

  #45 My Dearest P AT ka,

  Thx for your comments here and there ka. Lovely and enjoy to read your notes (everydya..too demanding haha !) It's too warm here almost 30 c ka, we've been waiting for the rain as well !!
  I think we your daughter gone, you gonna miss her so badly na ka.She will gain loads and loads of experience there and it is prepare her for her route ahead na ka.

  Good night ka sis.
  Greetings from the windy,sunny evening.xx


 54. June 30th, 2010 at 12:01 am       athenaz Says:

  8.. Tanya, you just make me laugh at late night …get back spare part of Tanya's heart ..?!

  how is yr car ? will it gonna take long.. do TC ka sis ^^^

  G'night ka…
  xxx :))


 55. June 30th, 2010 at 12:05 am       athenaz Says:

  7 พี่หวังเช่นเจี๊ยบว่าเหมือนคนไทยทุกคนค่ะ
  ขอบคุณตามมาอ่านค่ะ DJ คนดี..ส่งรูปไปให้ที่บ้านแล้วนะคะ

  ภาพบนผาแต้มค่ะ
  ภาพที่สาม (ภาพนี้) เขาสก เขื่อนรัชประภา


  xxx


 56. June 30th, 2010 at 12:24 am       athenaz Says:

  48 โถน้องพี่อยากขุดมาอย่างไรก็ได้แต่กดชัตเตอร์มาฝากกัน
  ดอกงามจริงๆค่ะ ของพี่ดอกพุดตานนี่ถ่ายมาตอนเย็นไปหน่อย
  ภาพไม่ชัด ตะวันใกล้ตก สีเลยเข้มไปนิด ดูใกล้ๆงามมาก ที่เขาเขียว ปราจีณค่ะ

  เรื่องคนกังฉิน ย่อมทำชั่วได้มากมายเกินจินตนาการ ที่เล่ามานั้น
  สุดเศร้าค่ะ ขอบคุณที่แบ่งปัน ..วันนี้พี่เข้ามาดึก ไม่ได้เชียร์ญี่ปุ่นค่ะ
  แต่นึกเมือนกันว่าสู้แข้งปาราไกวได้ยาดเต็มทน พวกนี้ก็น้องๆบราซิลมาพันธุ์เดียวกัน
  xxx :))


 57. June 30th, 2010 at 12:32 am       athenaz Says:

  53 Tanya,
  Daily or twice daily will do.. !?^^
  not at all..sis..I reckon we demanding each other evem we're not lover, hey! ^^

  back late tonite..so, greet u back home..hard work ka ?


 58. June 30th, 2010 at 12:59 am       rapeseed Says:

  P AT ka,

  Surprised, surprised ka..thought u were in bed already !! Found ur note in P Love Sept's..are u going to the temple every weekend ka ?

  I did not go to work today ka, it was my day off.I slept all day and did some reading via study and personal's ka. Just woke up from my napping hey hey. I go to bed very lat nowadays about midnight or 1 a.m. ka.I think because it's summer and it's still light until 10 p.m.
  Are u working still ka..anyway I wish u another good night ka eh eh..
  Lovely to see your late note na ka. It was a nice surprise.
  Love ya and bye for now kaaaa xx

  #55 Thx ka P AT, my car is not fixed yet ka.It needs a day to be fixed.I'm waiting for my tax refund ka then I will buy another second hand car (4×4) to battle for the coming winter ka.Probably in October, 2nd car here is cheap.

  Nice night again ka..sorry for loads of mistyping..


 59. June 30th, 2010 at 9:03 am       athenaz Says:

  wait wait sept..! I mean I cheer for Japan but din't watch.
  (good that I did not see my fan beaten !
  was it funny game with a good laugh anyway, hey hey ? ^^^^)

  good working day ka..xxx,


 60. June 30th, 2010 at 10:26 am       11arrows Says:

  ขอบคุณท่าน athenaz
  ท่านก็ได้กรุณาเขียนเรื่องทรงคุณค่า ยิ่งใหญ่ และซับซ้อน ยุ่งเหยิง
  เต็มไปด้วยเงื่อนไข บริบท และตัวแปรต่างๆ เหลือจะคะเนนับ
  แต่ทั้งหลาย ทั้งสิ้น
  อาจขมวดได้ เป็นเรื่องเดียว…
  “ความดี และความชั่ว”


 61. June 30th, 2010 at 10:36 am       athenaz Says:

  59 Greetings from Bangkok Tanya ka..

  Glad u had day off..lazy day, hey hey..get to reality t/d ..For me it was late nite indeed ka, we are having US relative visitors with us for 2 another months. Came at the time we most busiest..see how we have time managed. we chated without knowing timezone .. They will use BKK as hub going here and there..so we'll see them on and off and assist them when can..When we was in USA few yrs ago, I had a honourable driver everywhere we wanna visit, of course, .. decent meals..one of the best seafood is US-Laos retaurant – suburb of Hollywood .. recalled. Us economy now is picking up gradually ka.

  Yes, for winter you need a snow cruiser one with best ecomical petrol
  consumption .. well planned my sis ^^!

  But forget it for now..it's midsummer, hey hey !!
  xxx


 62. June 30th, 2010 at 1:37 pm       sep'' Says:

  ข้าเจ้าหลบมาฟังเพลงแก้ง่วงหน่อยนึงคะคุณพี่
  นี่ก็ฟังมาเรื่อยๆจากบล็อกพื่อนๆหลายท่านแล้วค่ะ ไม่ไหวค่ะเมื่อคืนนอนน้อยไปนิ้ด แหะ แหะ …

  อ่ะ เพลงจบแล้ว ข้าเจ้าำไปลุยกองกระดาษต่อแล้วค่า บ๋ายบาย…

  xxx :)))


 63. June 30th, 2010 at 1:39 pm       athenaz Says:

  ท่านศรช่างสรุปได้ทะลุตรงเป้า ..
  อย่างที่ท่านว่า คนกังฉินก็ทำความชั่วให้มันซับซ้อน ร่อนตะแกรงออกยากสำหรับบางคนเป็นนิจสิน สรุปดีๆชั่วๆ ก็มั่วอยู่ในสังคมเรา ฝังรากนานนับปี คนดีที่มีมาก็ย่อมเหมื่อยระอาเป็นอาชีพหลัก เหมือนปะตุ่มรั่ว !
  ^^^ ยิ้มค่ะ ยิ้มไว้ แม้ต้องช่วยลุ้นม้วนเสื่อ..

  ขอบคุณท่านแวะมาอ่านเป็นกำลังใจให้คนทำดีมีกำลังใจทั่วกันค่ะ สบายดี
  เจ็ดวันต่อสัปดาห์ แม้จะฝ่าวิกฤติบอลโลกมาแล้วนะท่านคะ ฮา ฮา ฮา ^^^


 64. June 30th, 2010 at 2:57 pm       korpai Says:

  สายหมอกของภาพแรกของพี่สวยงามมากเลยคร่าพี่
  ไม่ค่อยได้แวะมาเลยเพราะไม่มี Note Book
  ถ้มีจะไม่เวลาคุยกับคนใกล้ชิด

  น้องชายไผ่ซื้อเจ้า BB มาบอกว่าจะให้เจ้แล้ว แต่คิดว่าไม่ให้ดีกว่าดี่ยวเจ้ Chat ติด Face Book เฮ้อ…ไผ่ว่าเพลาๆลงเยอะแล้วเชียว

  เขียนบล็อคยากขึ้นเพราะว่าเข้ายากเย็น
  เลยเบื่อที่จะเข้าบล็อค
  จะเขียนถึงเขาค้อหรือยังไม่ขยันเลยจ้าพี่
  ขอบคุณค่าแวะไปทักทาย

  ยังไม่มีเวลาเข้ากทม.เลยเนี่ย


 65. June 30th, 2010 at 4:34 pm       normally Says:

  ขอขอบคุณท่าน Athenaz ที่นำภาพ-กลอนสวยงามไปให้ที่บล็อก

  ข้าพเจ้าตอบท่านแล้วล่ะ

  ไว้คอยท่านไปเยี่ยมอ่านแล้วกันนะขอรับ….

  ท่านสบายดี ?


 66. June 30th, 2010 at 6:38 pm       hataraki Says:

  มีโอกาสได้ดูรายการคุยหลังข่าวจากฟรีทีวีน้อยมากค่ะ อย่างเก่งก็ดูได้สักพัก
  พอพิธีกรเริ่มตั้งธง ตะแบงหรือแสดงกิริยาต่อวิทยากรที่คิดต่าง(กับตน)อย่างหยาบคาย
  ก็ไม่เห็นประโยชน์ที่จะทัศนาต่อไป

  แต่ที่ดีๆก็มีนะคะ
  อย่างช่อง 11 รายการของ 2 ด็อกเตอร์ 1ทนาย
  ที่หลายคนจ้องเลื่อยขาเก้าอี้นักหนานั่นแล

  ชอบคำตอบของท่านอาจารย์ไพบูลย์ฯมากค่ะ
  แต่เสียดาย
  ความต้านทานต่อ “การทำชั่ว”ของ “คนโลภ”นั้น
  ต่ำเสียยิ่งกว่าธุลี

  ไม่เบื่อกับคำว่า ’ปฏิรูปประเทศไทย’ค่ะ
  แต่เบื่อนักโกงเมืองที่หยิบเอาเรื่องละเอียดอ่อน จริงจังและดีงามเช่นนี้
  มาหากิน หาคะแนน หลอกชาวบ้าน มากกว่า

  สบายดีนะคะ


 67. June 30th, 2010 at 9:34 pm       ana123 Says:

  คืนนี้เรานอนฝันถึงสังคมที่เปี่ยมด้วยดุลยภาพของคุณธรรมกันนะคะ พี่อเธน่าส์ที่น่ารัก

  :)))


 68. July 1st, 2010 at 8:12 am       septimus Says:

  กู๊ดมอร์นิ่งค่ะพี่

  เมื่อวานขากลับบ้าน ข้าเจ้านึกถึงคำนี้อีกครั้ง ก็เลยขออนุญาตนำมาให้พี่พิจารณาคะ… ‘Integrity’ ความเป็นอิสระจากการคดโกงอันเป็นหนึ่งล้อแห่ง “สังคมคุณธรรม” ในส่วนที่นิยามว่าเป็นความดี… ข้าเจ้านึกไปถึงวลีนี้อีกวลีหนึ่งค่ะพี่… จงรักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม

  ผู้ที่มี ‘Integrity’ จะมีความศรัทธาต่อความดีอย่างสูงสุดและยึดมั่นถือมั่นว่าทุกการกระทำต้องเป็นความดีที่แท้เท่านั้นแม้ว่าจะทำให้ตนเองต้องผจญชะตากรรมที่เลวร้ายก็ไม่เป็นไร ขอเพียงความดีได้คงอยู่และสืบทอดต่อไป ซึ่งก็ถือว่าเป็นการปกป้องความดีไปด้วยนะคะ ก็เช่นเดียวกับเกลือที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอย่างไรความเค็มก็ไม่เคยปรับเปลี่ยน ก็ในโลกนี้มีเกลือจืดซะที่ไหนคะ เนอะพี่เนอะ

  Have a wonderful day ka P’, see you around ka luv sis,

  xxx :)))


 69. July 1st, 2010 at 12:42 pm       numinnee Says:

  ยังล้าๆอยู่เลยค่ะ P'athenaz….

  แปลกจังค่ะ…
  อ่านคำว่า “งานเยอะไหม เหนื่อยไหม” จากที่พี่ถาม
  รู้สึกดีขึ้นแยะเลยค่ะ….
  ……………………………..
  แทนคำขอบคุณค่ะพี่เอที…

  Photobucket


 70. July 1st, 2010 at 8:55 pm       initmate Says:

  ภาพผาแต้ม … ไม่คิดว่าเป็นประเทศไทยเลยค่ะ

  สวยมาก ๆ เลยนะคะ พี่ ^^


 71. July 1st, 2010 at 11:48 pm       athenaz Says:

  62 คืนนี้ตอนนี้พี่หลบมาฟังเพลง Somewhere in Time ยิ่งง่วงหนักค่ะ เดี๋ยวค่อยมาอ่านใหม่
  G'Night ka sept


 72. July 1st, 2010 at 11:52 pm       athenaz Says:

  64 ช่วงนี้พี่นอนดึก ชีวิตเริ่มต้นตอนห้าทุ่ม
  ฟังไม่ดีอาจได้ยินว่าชีวิตเริ่มต้นเมื้อห้าสิบ !!
  Thanks to call in ka pai ^^


 73. July 2nd, 2010 at 12:03 am       athenaz Says:

  65 ขอบคุณท่านรุ่งแวะมาทิ้งร่ิองรอยไว้ ขอเด็ดลีลามาปะไว้ก่อน เข้าไปฟังเพลงดวงจำปามาแล้วค่ะ ^^
  จะตามไปคุยนะคะ ขอนอนคิดสักหนึ่งคืนก่อน :)))


 74. July 2nd, 2010 at 12:21 am       athenaz Says:

  66 คิดถึงจัง หายไปไหนมาคะ hataraki พี่ไม่อยากเชื่อว่าเมืองไทยมันจะเน่า ชั่ว ไปทุกวงการ หวังว่าระยะนี้พวกสื่อมวลชนที่ขาดจริยธรรม คงกำลังพยายามปรับบทบาท ความจริงมันก็ยากนะ เพราะสังคมดีๆ ที่จะตรวจสอบพวกเขาเหลือน้อยเต็มที หากพวกเขามีคุณธรรม เขาเองจะต้องไปเป็นผู้ที่ตรวจสอบนักการเมืองกังฉิน ทำอะไรไม่ได้ก็ร่วมวงไพบูลย์กันเสียละมากกว่า ! (ฮาไม่ออกค่า)
  xxx


 75. July 2nd, 2010 at 12:33 am       hataraki Says:

  ยุ่งๆนิดนึงค่ะ
  เลยไม่ค่อยได้เข้าเน็ทบ่อยมากเช่นเดิม
  กอร์ปกับ
  ปากกาหมึกหมดค่ะ (เขียนไม่ออก หุๆ)

  เสพข่าวจนบางทีอยากกรี๊ดด
  โว้ยยยยยย อะไรแบบนี้
  เห็นแต่ทำอะไรไม่ได้นี่อึดอัดนะคะ
  55 อาการน้อง ไม่ม่น้อยเลยนะเนี่ย

  ตอนนี้หาทางใช้ fb อยู่
  เผื่อจะทำอะไรได้มากกว่านี้บ้าง

  ฮ้าวววว นอนก่อนนะคะ
  ฝันดี ไนท์ค่า


 76. July 2nd, 2010 at 9:04 am       kokoseven Says:

  แวะมาทักทายและกล่าวสวัสดี p'At ด้วยคิดถึง ครับ
  และแวะมาหาไอเดียจากที่นี่เพื่อเพิ่มเติมรอยหยักให้ตัวเอง

  ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพบล็อกเลยครับพี่ งานชุมประกอบกับเริ่มโปรเจ็คสำหรับเด็กกับเพื่อนๆ เลยหายไปแต่ไม่หายลัึบแน่นอนครับ ยังคงผลุบๆโผล่ๆ ที่โน่นที่นี่ เหมือนเดิม

  พี่At สบายดีนะครับ (^^)V


 77. July 2nd, 2010 at 1:11 pm       athenaz Says:

  67 ana ka, make me think of this song ..
  …To dream the impossible dream,!

  or this one.. ka ^^

  เมื่อคืนฝันดีนะคะ P' ^^^


 78. July 2nd, 2010 at 1:28 pm       sidabhai Says:

  ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเข้าหาเข้าเยี่ยมใคร ๆ /เว้นแต่มีความเข้าถึงเกี่ยวข้องฯ พอย่องเข้ามาแล้วเห็นว่ามีสาระให้ตามได้ ขอบคุณที่ย่อยให้เราประหยัดเวลาได้ครับ


 79. July 2nd, 2010 at 1:31 pm       athenaz Says:

  68
  น้องสาวพี่น่ารัก
  นำเรื่องดีๆกลับมาคิดวิเคราะห์
  จริงอย่างเซปว่า ภาษิตไทยเรานั้นก็เตือนสติ สาธิตให้ชัดแจน…ไม่ว่าเกลือจะคลุกโคลนตม ยอมเปลี่ยนเปลือกนอกที่มองเห็นไปเป็นเช่นไร แต่ความเค็มยังดำรงอยู่ในทุกสถานะ

  ตวามเค็มของเกลือดำรงอยู่ได้ฉันใด เปรียบเหมือนความศรัทธาต่อความดีอย่างสูงสุดและยึดมั่นถือมั่นว่าทุกการกระทำต้องเป็นความดีที่แท้เท่านั้นแม้ว่าจะทำให้ตนเองต้องผจญชะตากรรมที่เลวร้ายก็ไม่เป็นไร ขอเพียงความดีได้คงอยู่และสืบทอดต่อไป….เหมือนเกลือปกป้องรักษาความดีในตนให้ดำรงอยู่..แน่แท้จริงนะคะ sept ..Thanks to share and discuss..

  eh are we in Greek where we can sip coffee while philosophy talking is our daily agenda !!


 80. July 2nd, 2010 at 1:44 pm       athenaz Says:

  69 ดอกอะไรคะ numinnee สวย ใส ฟู และอ่อนโยน ไม่กลัวใคร น้ำใจเหมือนผู้มอบให้ !!


  xxx


 81. July 2nd, 2010 at 1:51 pm       athenaz Says:

  70 อาทิตย์นี้ได้พักแล้ว ไปไหนหรือเปล่าค่ะ
  ผาแต้มในภาพแรกเขาคงแต่ช่วยบ้าง แต่อย่างไรก็สวยมากจากมุมยอดผานะคะเจี๊ยบ

  คิดถึงเสมอนะคะ ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยม แต่เปคลิกอ่านและฟังเพลงเสมอค่ะ ^^


 82. July 2nd, 2010 at 2:12 pm       lady007 Says:

  p' athenaz..

  visit you again on Friday ja 😛

  p athenaz


 83. July 2nd, 2010 at 3:03 pm       rapeseed Says:

  #61 Thx ka P AT,

  How r u ka ? Just drom my warm wishes for happy Friday and wonderful weekend ka..

  Love xx


 84. July 2nd, 2010 at 6:56 pm       ana123 Says:

  Exercise เพื่อสุขภาพและความงามกันนะคะ

  Happy weekend kaa..

  :)))


 85. July 2nd, 2010 at 11:54 pm       athenaz Says:

  76 สวัสดีค่ะ koko

  ช่วงหลังนี้ พี่ไม่ค่อยเหลือเวลาเข้า FB เลยไม่ได้แว็บๆเห็นกัน อ่านเรื่องแล้วยิ่งมั่นใจว่าสุขสบายดีทั้งกายใจ
  ไปอ่านที่บล็อกมาแล้ว ขอบคุณเรื่องดีๆ ที่ทั้งลงมือทำ และเล่าให้ฟัง .. มีโอกาสข้ามไปดูฝั่งเขาใหญ่
  หลังพวกนักมายากลมันตัดกันจนโล่งหมดแล้วหรือยังคะ ^^

  คิดถึงค่ะ :))


 86. July 2nd, 2010 at 11:59 pm       athenaz Says:

  75 Hataraki คะ
  น่าแปลก ที่บางคนไม่ยอมหยุดทีจะหาทุกวิธีหารทำร้ายประเทศ โกหกตาใส ใช้ทนายฝรั่งความคิดโง่ หรือแกล้งโง่ ถือดี ที่ไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่าผู้ว่าจ้าง ระอาใจเจงๆค่า P, :))


 87. July 3rd, 2010 at 12:09 am       athenaz Says:

  82 .. What a cheering smile of cute “Flipper” for my weekend wish ka K lady..
  Happy weekend to you all ka ^^


 88. July 3rd, 2010 at 12:23 am       athenaz Says:

  83 Hello Tanya ka..


  Dream of mid summer poem…

  Another mid summer daylight of warm sun..
  a day dream summer do dance an unforgetable memory..
  A fond loving one that I let be..
  When the bright day of summer revisit,
  I admit it recalls..

  poem for yr new blog by me ka..


 89. July 3rd, 2010 at 12:52 am       athenaz Says:

  84 ana..
  Good night and sleep tight ..exercise each day ..
  Let's dance ka !!

  Thanks ka ^^


 90. July 3rd, 2010 at 3:13 am       rapeseed Says:

  #88 Thx ka P AT,
  Send ur a warm good night kissssss kaaaa..

  ….

  Haha P AT ka, I'm so pleased that you love this version,full of fun. Oh may I dream of the best seller ka P AT eh eh.
  Nextly, I'm gonna write about Ben Parkinson, the most severe injured soldier who has survived and his charity ka.
  Well,well, well, you knew that I wrote about Sofitel Hua Hin na ka..You're my super sis kaaa eh eh..I love it too ka, but I've not been there for ages ka.
  Thx for ur nice and kind words as always na ka. How is ur life there ka..busy with ur relatives from the U.S.
  Honestly, I'm rarely listen to Thai songs. This song I heard loads and loads when I was in Thailand and then today it came to my surprise ka…lovely song na ka.xx

  … My song to u ka..love it ;

  Never knew I could feel like this
  Like I've never seen the sky before
  Want to vanish inside your kiss
  Everyday I love you more and more
  Listen to my heart, can you hear it sings
  Telling me to give you everything
  Seasons may change winter to spring
  But I love you until the end of time

  Come what may, come what may
  I will love you until my dying day

  Suddenly the world seems such a perfect place
  Suddenly it moves with such a perfect grace
  Suddenly my life doesn't seem such a waste
  It all revolves around you

  And there's no mountain too high no river too wide
  Sing out this song and I'll be there by your side
  Storm clouds may gather and stars may collide
  But I love you until the end of time

  Come what may, come what may
  I will love you until my dying day
  Oh come what may, come what may
  I will love you

  Suddenly the world seems such a perfect place…

  Come what may, come what may
  I will love you until my dying day


 91. July 3rd, 2010 at 6:46 am       initmate Says:

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  วันนี้ได้พักผ่อนแล้วนะคะ

  ไปเที่ยวไหนดีคะพี่ ^^


 92. July 3rd, 2010 at 2:59 pm       athenaz Says:

  สวัสดีรอบบ่ายค่ะเจี๋ยบ
  ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้พัก..ลืมไปแล้วว่าอยู่เฉยๆเป็นอย่างไรค่ะ..ออกจะมีหลายเรื่องที่ on demand ค่ะ ^^^

  อากาศทางนั้นคงครึ้มๆเหมือนกรุงเทพนะ ไม่ร้อน ไม่มีฝนค่ะ


 93. July 3rd, 2010 at 3:58 pm       athenaz Says:

  Good morning midsummer weekend rolls along ka Tanya !!

  Thanks for song lyrics I do love , too Tnaya..
  Sofitel Hua Hin is my best favorite, apart from it's high price..all are perfect there, a good old memory hotel for me ka..
  ….
  Thing becomes possible when true love is there..
  just like the song lyrics words
  “And there's no mountain too high no river too wide..”


 94. July 3rd, 2010 at 5:00 pm       rapeseed Says:

  #93 Thanks indeed ka my dear sis xx.

  My Dearest P AT ka,

  Well, as you said it's pretty expenive na ka, especially more choices nowadays. I still love its atmosphere ka and left some precious memory there ka..glad you like it too.
  It's a lovely day here ka. I send you a wonderful greetings from the midsummer Bannok UK ka.
  Take care na ka Love sis xx enjoy ur weekend.Thanks for always be my fan eh eh.


 95. July 3rd, 2010 at 7:02 pm       initmate Says:

  สวัสดีค่ะ พี่สาว

  วันนี้ฝนตกกระหน่ำมาก ๆ เลยค่ะ ตอนบ่าย ๆ

  แต่ไม่ได้เห็นด้วยตาตรง ๆ เพราะอยู่ที่เซ็นทรัล …

  ก็เลยเดินเล่นเรื่อยเปื่อย รอฝนหยุดตก … ค่อยกลับบ้าน

  พี่รักษาสุขภาพนะคะ

  อ่านเรื่องราวต่าง ๆ ก็นึกไปล่วงหน้าเลยว่า

  พี่คงไม่ค่อยได้พักผ่อน และคงไม่ค่อยยอมอยู่เฉย ๆ แน่ ๆ

  น้องพักเผื่อให้เองน๊ะคะ ^^

  ฝันดีนะคะ 🙂


 96. July 3rd, 2010 at 10:40 pm       athenaz Says:

  Not too bad ka Jeab..in fact we can not do anything that much in some situation,
  I am more than relax now my Bavarian fan gets 3-0 at this minute..!


  xxx :))


 97. July 3rd, 2010 at 10:56 pm       athenaz Says:

  Hi Tanya..,I can have a good dream as none that we can cheer now rather than
  harsh and tough Bavarian team..then why not ..? I am so happy and will
  sleep tight tonite ka 555 ^^

  see u around in Bannok UK, ..here and there,hey hey !! ^^


 98. July 4th, 2010 at 2:37 am       rapeseed Says:

  #97 Hello P AT My Love,

  Well, Dave cheered Germany today, Argent were beaten badly na ka. Yes, why not ka just something to support for. We hope in next 4 years we probably watch the world club in Thailand, if things follow our plan.
  I thought you might visit me late at night shall we celebrate a straberry party ka..here we go.I took a single cream and sugar with me if you want them with ice-cream..here we go..cheers ;

  Image and video hosting by TinyPic


 99. July 4th, 2010 at 8:57 pm       septimus Says:

  Photobucket

  คุณพี่ขา สวัสดีค่ะ
  เกลือไม่จืดกับกาแฟเข้มมาแล้วค่า ฮ่ะๆๆ…..วันนี้คุณพี่ได้ไปทำบุญที่วัดอีกรึเปล่าคะ ขอประทานโทษนะคะพี่ที่ข้าเจ้าหายไปเรยเกือบ ๓ วัน พอดีวันศุกร์ไม่ค่อยสบายใจเสร็จงานก็ไปคลายเครียด วันเสาร์เพื่อนกลับมาจากทัวร์รอบโลกก็ไปเมาท์กันกระจาย นึกไม่ถึงว่ามันจะมีเรื่องเล่าให้ฟังเยอะไปหมด เสร็จก็ลุ้นบอลถึงเช้า ง่วงซ้า(ตอนนี้ก็ด้วยค่ะพี่)

  ว่าแล้วก็ขอลาคุณพี่ไปนอนเลยค่า

  see you tomorrow ka,

  xxx :)))


 100. July 4th, 2010 at 10:43 pm       athenaz Says:

  พี่เองก็เคยชงกาแฟดำ จะใสน้ำตาลดันไปหยิบเกลือ ก็เลยจิบลิ้มความเค็มพอประมาณ วันนั้นมารยาทดี ทำจิบเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นสักแป๊บก็ลุกค่ะ ก็รสชาดแปลกดี กาแฟก็ยังหอมกรุ่น เกลือก็เค็มซะ 555

  น้องสาวพี่มีไม่สบายใจกะดค้าด้วย อืมมม คลายเรียดหนักไปหน่อย
  พี่ไม่ได้ไปวัดทุกอาทิตย์ค่ะ ตามแต่โอกาสคะ sept

  Good night and sleep tight ^^
  xxx:)))


 101. July 4th, 2010 at 10:49 pm       chaba2550 Says:

  ดอกชบาม่วง ชบาถ่ายมาเองค่ะ เมื่อนานมาแล้ว
  ลิงค์ข้างบนมีอีกหลายดอก ลองไปเลือกเอานะคะ
  ชอบภาพไหนก็เก็บไว้ชื่นชม ไว้ใช้งานได้เลยค่ะ ไม่หวง

  แวะมาฟังเพลงเพราะ ๆ ก่อนนอน ฟังแล้วหลับฝันดีแน่ค่ะ

  คืนนี้ฟ้าโปร่ง ดาวพราว..

  :))


 102. July 5th, 2010 at 3:13 am       septimus Says:

  Good morning ka P'

  ^_____^


 103. July 5th, 2010 at 12:25 pm       athenaz Says:

  Good guess Tanya,..I'm back..but stop here and there reading comments…Bring you wet rain as morning compliment ka !! cool n fresh air on yr way..Thanx for berries ..I do love with whipped single cream..:))

  It's raining now at noon time here, I am having some light lunch with cup of tea..very English indeed ka P athenaz !! – Sleep a bit more'll be good for yr hard day ka, I reckon..it's OK for me, I wake up around b'fore 8 I go out when traffic is not too jam..My late night can be substituted..not as late as 1 am. ka.

  Take care for the day and minutes pass by with happiness from inside ka,luv sis..


 104. July 5th, 2010 at 12:32 pm       athenaz Says:

  102 – Good day ka sept..an early bird of Mblog you really are 555 !! ^^

  Sure, you had good and tight sleep last night after all about the weekend..ooops, will follow you for new entry, lady ^^


 105. July 5th, 2010 at 12:43 pm       ana123 Says:

  Happy all the week kaa..

  :)))


 106. July 5th, 2010 at 12:45 pm       rapeseed Says:

  Morning ka P AT..Shall we have English BF ka..You were quick I was going to drop my note last night but was so sleepy and this morning before battle to work. Got ur lovely a.m. note..have a good lunch ka very English na ka hey sis. I'm ready to go now, glad the weather in BKK is nicer, enjoy your stay there.I'm quite busy today.My Philippino's friend has been sacked from work. My Thai friend who works with me is going to provide her accommodation about one month.I may have to go to see them and comfort her ka.
  Thx indeed for ur warm note to warm up my day always happy to read yours.
  Hv a wonderful day ka my sweet one and talk to u later tonite ka.

  Love love xx


 107. July 5th, 2010 at 12:45 pm       rapeseed Says:

  #103 Thx ka much appreciated ka sis.xx


 108. July 5th, 2010 at 1:26 pm       athenaz Says:

  you gonna make me too sweet and be spoiled by candy ka ana !! ^^


 109. July 5th, 2010 at 1:43 pm       korpai Says:

  หวัดดีจ้าพี่เอที
  ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับเจ้าFB เราไม่ได้เป้นอะไรเข้าไม่ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ก้เขียนไม่ได้ ถ้ามีปัยหามากจะไม่ได้แล้ว
  เราเป็นลูกค้ารุ่นแรกๆเลยนะเนี่ยตังแต่คนใช้FBยังไม่เยอะเท่านี้เลย
  หนึ่งกระบอกเสียงนี้เริ่มเบื่อแล้วที่เข้าไปไม่ได้ แล้วที่บล็อคก้เข้ายาก เริ่มเนือยแล้ววันนี้ทำงานจ้าอากาศร้อนแต่ใจไม่ร้อนตาม
  ความคิดที่มีเลยพิมพ์เก็บไว้ก่อน
  ถ้าไม่ได้ต้องหาที่ใม่เก็บข้อมูล
  ความสุขไม่จางไปหรอกจ้า
  ดูแอนนาเอาหนุ่มมาฝากด้วย
  ท่านพี่11เห็นแซวแน่เลย
  ไปอ่านเรื่องน้านูยังคร้า
  น่ารักกวนมากเลยพี่อ่านแล้วขำน่าหยิกเลย
  ท่านนูบ้านหาดเล่าเก่งมากเลขำทุกวันเลยคร่า
  Good day kha ;-0


 110. July 5th, 2010 at 1:48 pm       athenaz Says:

  101 ชบาคนงาม..ดอกไม้ที่ฝากมาพร้อมลิงค์สวยจังค่ะ ฝีมือจริงๆ
  ชบาสีชมพูม่วงหวานจัง ที่ sept .ส่งมา #32 นั่นก็สีอ่อนหวาน
  สวยคนละแบบ ธรรมชาติช่างสร้างความงามคู่โลก


  :))


 111. July 6th, 2010 at 12:46 pm       ana123 Says:

  ขับรถปลอดภัย ดูแลตัวเองด้วยนะคะ พี่สาวที่น่ารัก

  :)))


 112. July 6th, 2010 at 1:48 pm       septimus Says:

  Good day ka P',
  how are you today ka,

  miss you ka,

  xxx :))))


 113. July 6th, 2010 at 3:51 pm       numinnee Says:

  P'athenaz….

  อิอิอิ….
  สารภาพค่ะพี่ AT หนูก็ไม่ทราบเหมือนกัน
  รู้แต่ว่าตอนส่งมา ใส่ความรักกับความคิดถึงมาเต็มๆ
  กับสายลิงค์และโมเด็มตัวใหม่เลยค่ะ
  ……………………………..
  have a nice day ka….


 114. July 6th, 2010 at 4:24 pm       korpai Says:

  หวัดดียามบ่าย พี่เอที

  ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหน ไม่ได้เจ็บป่วยไข้ ฉันยังคงสบายดี ขอบคุณเพื่อนๆที่ยังเข้ามาทักทาย เข้ามาถามไถ่ว่าหายไปไหนมา เป็นอะไรไม่รู้จู่ๆ Face book มีปัญหามันบล็อคเราไม่เข้าท่า ไม่รู้ว่าเกิดอะไร ตอนนี้กลับมาแล้ว มาเจื้อยแจ้วต่อไป แต่ยังคงสงสัยเกิดอะไรขึ้นกับเรา
  KorP@i
  06/07/2553
  hav a good day:-)


 115. July 6th, 2010 at 4:43 pm       athenaz Says:

  109 114
  สวัสดีน้องกอไผ่ ดีใจที่งานไม่มาก
  ไม่ลำบากเข้า FB ได้สนุกทักทาย

  ได้ข่าวเสมอด้วยความคิดถึง ^^
  กรุงเทพฝนตกแต่เช้า สายค่ะ วันนี้จึงเย็นๆสบาย วันนี้อากาศเป็นใจไหมคะ เอ้ พี่เอที ทักทายอากาศท้องฟ้าเหมือนพวกฝรั่งแถวบ้านธัญญาเลย ^^^ 555 !!


 116. July 6th, 2010 at 4:51 pm       rapeseed Says:

  Image and video hosting by TinyPic

  My Dearest P AT ka,

  Thanks for your valuable and kind comment ka. Well, in this case it was overconfident of Cynthia. She did not aware that thing could go wrong but it was the best lesson to be learnt for the future.
  She is better now,stays with my Thai friend. We are going to take her to the farm that I visited the day before yesterday ka.She is going back home in August.Positively at least we have more time to spend together ka.
  I felt sorry too and that's why I wrote this blog for her ka P AT.
  Hope you are well na ka. I send you a big hug from the sunny UK ka..xx


 117. July 7th, 2010 at 3:01 am       rapeseed Says:

  Hope it's not too late na ka P AT..been picking berries again ka with Thai freind and Cynthia ka..xx

  Image and video hosting by TinyPic


 118. July 7th, 2010 at 10:18 pm       athenaz Says:

  117 Hello Good morning strawberries, red berries and Tanyaberries..555 oops ! and ladyberries…
  sure you have a great time in a pick-from-farm !
  thanks ka sweet sis, P'

  xxx :))


 119. July 7th, 2010 at 10:28 pm       athenaz Says:

  116 Life has never been worst when good friends are all around..
  Cynthai realizes that best ka Tanya.. That what friends are for, indeed.

  Have a good night sleep when night falls ka ^^
  xxx :))


 120. July 7th, 2010 at 11:09 pm       athenaz Says:

  113 muminnee นอนหรือยังคะ ^^

  ช่วงนี้เหนื่อยไหมคะ รู้สึกฝนตกๆ รถก็ติดนุงนัง คนกรุงเทพ ไม่บ่นร้อนก็บ่นฝน
  ดูแลสุขภาพทุกวันนะคะ วันหลังจะย่องไปทานอาหารร้านในซอยลาดพร้าวที่แนะนำค่ะ

  Good night ka Numinnee..miss you..miss you 🙂


 121. July 7th, 2010 at 11:17 pm       athenaz Says:

  112 I say hello when you've gone to bed..Sept 555

  Not too bad today and tonight ka..
  How is yr week so far ka..FIFA..
  waka !! Is it still chill in Melb ..autumn creeping soon ?
  All the best ka sweet sis

  Good night and miss u more ka.. J&J xxx :))


 122. July 7th, 2010 at 11:52 pm       athenaz Says:

  111 Ana..^^

  Just about time to say hello and good nite ka..!
  xxx:))


 123. July 8th, 2010 at 1:59 am       rapeseed Says:

  #119 Thx 4 ur lovely words again ka.

  Hello again ka P AT,

  My love thx for ur late note before bed.It's a nice saying na ka and it's exactly. When you are down and trouble. It's nice to know that you always have someone beside you to support and cheer u up.In my life I've had loads and loads of supports from my best freinds.Therefore, I'd like to give it back to someone who needed.

  I wish you have a very good night ka and always happy to get your notes whenever a.m. or p.m. they are equally appreciation ka.xx

  Ps. Perhaps it's time for us to read your new blog ka hey hey P AT..No kidding I meant it kaaaa.x


 124. July 8th, 2010 at 1:55 pm       ana123 Says:

  Have a sunshine day kaa, lovely sis

  :)))


 125. July 8th, 2010 at 10:29 pm       septimus Says:

  พี่สาวที่แสนอบอุ่นใจดีอยู่ที่ไหนน๊อออ….

  ราตรีสวัสดิ์ค่ะพี่..

  xxx :)))


 126. July 8th, 2010 at 10:30 pm       septimus Says:

  พี่สาวที่แสนอบอุ่นใจดีอยู่ที่ไหนน๊อออ….

  ราตรีสวัสดิ์ค่ะพี่..

  xxx :)))


 127. July 10th, 2010 at 3:41 am       numinnee Says:

  เอาความรักมาส่งค่ะพี่ เอที

  Photobucket

  have a nice day ka sis.:)


 128. July 10th, 2010 at 4:23 pm       initmate Says:

  ภาพนกของ numinee น่ารักจังเลยค่ะ

  เห็นแล้วยิ้มเลย

  พี่สาว ไปไหนคะ วันนี้ ^^

  เงียบไปหลายวันเลย

  คิดถึงนะคะ 🙂


 129. July 12th, 2010 at 4:07 am       septimus Says:

  Good morning ka P',

  finally Spain got it, hahahahahaha………..

  xxx :)))


 130. July 12th, 2010 at 9:46 am       alphabet Says:

  สวัสดีวันจันทร์ค่พี่ 🙂


 131. July 12th, 2010 at 7:35 pm       athenaz Says:

  สวัสดีวันอังคารค่ะ
  ดาวสบายดีทุกวันนะ
  งานเริ่มเบาลงบ้างไหม อย่าลืมดูแลสุขภาพค่ะ
  Good nite ka ^^
  :))


 132. July 12th, 2010 at 7:48 pm       athenaz Says:

  Hello my sis

  I fallowed the result ka, but didn't watch it..
  Their first time..ppl said it wasn't a fun game as both are tricky..
  miss u ka..are u still sit up ?
  xxx :))


 133. July 12th, 2010 at 7:54 pm       athenaz Says:

  Jieb.. Numinee…
  มาแล้วค่ะ มาแล้ว
  เอาความรักมาส่งให้น้องทั้งสองเช่นกันค่ะ ^^

  miss you ka ..


 134. July 12th, 2010 at 8:04 pm       athenaz Says:

  126 วันนี้สงสัยเซปหลับแล้วแน่เลย ^^

  พี่คิดถึงน้องๆและคอมมาก
  ประการแรกเข้ายาก ประการที่สอง ช่าง on demand หาเวลาให้สุดที่รักทุกครยากเจงๆค่า ^^

  Good night and sleep tight ka luv sis.. miss u more ka ^^
  xxx :)))


 135. July 12th, 2010 at 8:20 pm       athenaz Says:

  have a beautiful night and sleep tight ka ana ^^

  miss u xxx


 136. July 12th, 2010 at 10:09 pm       athenaz Says:

  123

  Hello ka luv sis Tanyaberry..
  as I said, a bit buszy..but more time today..I did as suggested..so ashame that havent do my duty ..to write something to share ..
  I did, I did at last ka Tanya..

  u know I miss u when away frm blog page ..

  Take care as always ka sis ^^


 137. July 23rd, 2010 at 5:22 pm       korpai Says:

  555
  ชอบอ่านที่พี่ไปเขียนแซวน้านูนะพี่
  สนุกดีคร่า
  ท่าน 11หายไปไหนไม่รู้สงสัยไม่อยู่หรือว่าติดธุระไปมาฆบูชาที่ไหนเปล่าคะพี่
  ส่วนไผ่ไม่ค่อยมีเทศกาลอะไรในชีวิตเลยคร่า
  เมื่อตอนสิ้นเดือนที่ผ่านมาไปที่เขาค้อมาค่ะ
  เห็นผาซ่อนแก้วอยู่ข้างบนแต่ไม่ได้ขึ้นไปค่ะ
  พี่สาวไผ่อยู่ที่เพชรบูรณ์
  จะไปปลูกบ้านให้บิดาวัยสูงอายุไม่แข็งแรง
  ได้ไปตากอากาศคร่าพี่ ยังไม่ดดูรายละเอียดที่เพื่อนๆเขียนบอกให้แปะรูปเลยจ้า
  อยากเขียนเกี่ยวกับเพือนที่บล็อคด้วย เข้าที่นี่ยากแต่เพื่อนน่ารัก หายไปหลายคนเลยคงไม่ว่างคร่าพี่
  พี่กุ้งก็หายไป นะพี่


 138. April 12th, 2013 at 2:30 pm       afashion-clothing.com Says:

  I would like to say thank for sharing this great article. We can’t get this kind of information from


You must be logged in to post a comment.