หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์

Nov 24

สัมมนาการพัฒนาและการบริหารโรงแรม

Posted in Uncategorized      Comments Off on สัมมนาการพัฒนาและการบริหารโรงแรม

ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงแรม วิเคราะทำเลที่ตั้งเหมาะสมกับโรงแรม วิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับโรงแรมแต่ละประเภทคำนวณจุดคุ้มทุน/ผลตอบแทน ในการทำโรงแรม
การออกแบบโรงแรมแต่ละประเภท การประเมิณมูลค่าโรงแรมเพื่อการซื้อขาย
ทำการตลาดและการขายให้ประสบความสำเร็จ
การสร้างแบนด์และความสำเร็จของการร่วมเชน
ศูนย์วิจัยข้อมูลและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ร่วมกับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดการสัมมนาแบบเจาะลึกนี้สำหรับท่านที่สนใจจะเริ่มทำธุรกิจโรงแรม ซึ่งจะสอดรับกับการปรับตัวของธุรกิจในบริบทใหม่ของประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีนักลงทุนประเทศเพื่อนบ้านมาลงทุนในไทยมากขึ้น
http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/seminar_pro-hotel.php