หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์

Nov 24

การบริหารเงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์

Posted in Uncategorized      Comments Off on การบริหารเงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์

การบริหารเงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์
16-17 ธันวาคม 2557
แนวทางการระดมทุนในธุรกิจอสังหาฯ พร้อมตัวอย่างการจัดทํา
Venture Capital หรือธุรกิจร่วมทุน หรือกองทุนร่วมลงทุน
Consortium สัญญากิจการค้าร่วม
Joint Venture
แกะรอยงบกระแสเงินสด เพื่ออ่านเกมส์การบริหารโครงการอสังหาฯ
ของ บมจ. 3-5 บริษัทฯ โดยนักวิเคราะห์การเงินหมวดอสังหาริมทรัพย์
โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
เกณฑ์การวัดจุดคุ้มทุนและความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการอสังหาฯ
นักพัฒนาอสังหาฯ มืออาชีพด้านการเงินด้วยประสบการณ์มหาชนกว่า 30 ปี
โดย อาจารย์มนตรี เหมวิจิตร
การนํากิจการเข้าตลาดหลักทรัพย์
การคํานวณความคุ้มค่าของการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/re123.php