16 Dec 2014

เมือง สุราบายา

Author: amjack | Filed under: ท่องเที่ยว

เป็น เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ อยู่บนเกาะชวา ทัวร์บาหลี ประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญคือ หินชอล์ก ทำให้จังหวัดนี้มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อีกทั้งยังมีหินอ่อน น้ำมัน และเกลือ มีสนามบินนานาชาติคือ Juanda Airport และท่าเรือ Tanjung Perak

เมือง สุราบายา เป็นเมืองที่มีความสำคัญสูงสุด ของจังหวัดชวาตะวันออก คู่กับเมือง จาร์กาต้า เมืองหลวงของอินโดนีเซีย ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของเกาะชวา มีเนื้อที่ 331 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 33 เขต 163 แขวง

สุรา บายาได้ชื่อว่าเมืองแห่งวีระชน เนื่องจากในอดีตชาวสุราบายา ได้ต่อสู้ต่อข้าศึกปกป้องแผ่นดินมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสู้รบในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

สุรา บายาประกอบด้วย คนหลายเชื้อชาติ ทั้งคนพื้นเมือง คนจีน และฝรั่ง ทำให้มีหลากหลายศาสนา ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม โดยมีประชากรอาศัยอยู่ในสุราบายาประมาณ 2.6 ล้านคน และเพิ่มเป็น 3 ล้านคนในช่วงกลางวัน เพราะมีคนจากชนบทและเมืองใกล้เคียงเข้ามาทำธุระในสุราบายา

สุรา บายา เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอินโดนีเซีย และเป็นท่าเรือที่สำคัญของชวาตะวันออก มีชาวจีนอาศัยอยู่หนึ่งในสี่ส่วน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองมีวัด Hok Teck Hian อายุ 300 ปี ตั้งอยู่ที่ Jalan Dukuh ภายในวัดมีศาลเจ้าเล็กๆ บนชั้นสอง มีพระพุทธรูป,รูปจำลองของลัทธิขงจื้อ และรูปจำลองของศาสนาฮินดูประดิษฐานอยู่

ขอบคุณข้อมูลจาก http://hightsodeetour.com/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์บาหลี/

Comments are closed.