preload
Excalibur's Blog!

Posts tagged with เส้นทาง

Feb 05

…การเดินทาง ก็คือการเรียนรู้

…& life relations.

Tagged with:
Dec 23

   เมื่อวาน… พูดถึงการจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายของผม บางคนอาจจะคิดว่าผมทำธุรกิจ 1008 ร้อยล้านอยู่หรือเปล่า? …แน่นอนครับ! เงินลงทุนผมย่อมอยู่หลัก 1000 อยู่แล้ว ;-)

Tagged with: