preload
Excalibur's Blog!

Posts tagged with ลิขสิทธิ์

May 08
วันก่อนผ่านตาอย่างฉาบฉวยเกี่ยวกับเรื่องพ่อค้าแม่ค้าแถวๆ พัฒน์พงศ์กับเจ้าหน้าที่ของกรมกระทรวงอะไรสักอย่าง
แนวๆ ว่า เกิดการปะทะ ลงไม้ลงมือกัน เป็นกลุ่มๆ ก้อนๆ !! คล้ายๆ … คล้ายๆ เด็กนักเรียนยกพวกตีกัน …อะไรทำนองนั้น
ก็ไม่รู้ว่าใครเจ็บใครผิดถูก หรือเรื่องราวเป็นมาอย่างไรก็ไม่ทราบ เพราะไม่ได้อ่านรายละเอียด…
ที่เขียนวันนี้คงเป็นการหยิบยกบางประเด็นที่เข้าใจว่าอาจจะเกี่ยวข้อง มาบ่นเก้าเล่าสิบ… กระซิบสิบเอ็ด จริงเท็จสิบสอง !@#$%^& (เดี๋ยวไปกันใหญ่ ;-)
Tagged with:
Apr 24

…ถ้าบทความ, เรื่องราว, เนื้อหา… ที่คุณเขียนใน Mblog ถูกนำไปอ้างอิง พูดถึง กล่าวถึง

…คุณจะรู้สึกอย่างไร?

Tagged with: