preload
Excalibur's Blog!

Posts tagged with คนและสัตว์

Jul 21

ตอนอายุ 6 – 7 ปี เริ่มอ่านหนังสือออก ได้อ่านหนังสือเรียนของพี่ในระดับประถม…

ชอบไปอ่านหนังสือการ์ตูนเล่มละบาท กับพี่สาวที่อายุห่างกัน 7 ปี บ้านตรงข้าม

Tagged with: