preload
Excalibur's Blog!

Archive for December, 2009

Dec 31

   ถนนสายยาว ทอดผ่านร้านตลาดจากทิศตะวันตก ไปยังทิศตะวันออก…<–>

   สองฝากข้างเป็นร้านรวง สูงชะรูดตั้งขึ้นดั่งเป็นกำแพง ไล่เรียงกันทั้งเก่าและทั้งใหม่ ที่ว่าเก่านั้นเป็นอาคารไม้ ที่เรียกว่าใหม่นั้นเป็นตึกปูน…

   เย็นย่ำ อากาศสลัวเทา ร้านต่างๆ ทยอยปิด ถนนโล่งว่าง ยวดยานพาหนะต่างๆ ไม่คึกคักจอแจ ข้าพเจ้าควบขับเจ้าอาชาหมื่นลี้ผ่านย่านตลาด พลันนึกถึงฉากของเมือง – เมืองในยุทธจักรนิยาย…!?

Tagged with: